Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TIPTIT Principles Of Atatürk And History Of Turkey 927001 1 1 2

Dersin Amacı

Türk Milli Mücadelesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâpları, Atatürkçü düşünce, Türkiye Cumhuriyeti tarihi hakkında doğru bilgiler vermek. Türk gençliğini, ülkesi, milleti ve devletiyle bölünmez bir bütünlük içinde Atatürkçü düşünce doğrultusunda ulusal hedefler etrafında birleştirmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Ortak Dersler Bölüm Başkanlığı

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, I/1, I/2, II, YÖK Yayınları, Ankara, 1997 1. Atatürk, M. Kemal, Nutuk (1919-1927), Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, 1991, (Bugünkü Dille Yayına Hazırlayan: Prof. Dr. Zeynep KORKMAZ) 2. Atatürkçülük I, Atatürk´ün Görüş ve Direktifleri, İstanbul 1984 3. Atatürkçülük II, Atatürk ve Atatürkçülükle İlgili Makaleler, İstanbul 1984 4. Atatürkçülük III, Atatürkçü Düşünce Sistemi, İstanbul 1984 5. EROĞLU, Hamza. "Türk İnkılâp Tarihi", Millî Eğitim Basımevi, İstanbul 1982

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Osmanlı Devleti’nin yıkılışı, Türk Milli Mücadelesi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşu ve devletin dayandığı temel değerler, Atatürkçü düşünce

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8
34 Okuma 32 1 32

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersini okumanın amacı ve İnkılâp kavramı, Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılışını ve Türk İnkılâbını hazırlayan sebepler.
2 İç sebepler, dış sebepler, Osmanlı İmparatorluğu’nun jeopolitik konumu
3 Osmanlı İmparatorluğu’nun parçalanması; Trablusgarp Savaşı; Balkan Savaşları; Birinci Dünya Savaşı
4 Osmanlı İmparatorluğu’nun savaştığı cepheler ve Çanakkale Savaşları
5 Mondros Ateşkes Antlaşması; İşgaller Karşısında Memleketin Durumu Ve Mustafa Kemal Paşa’nın Tepkisi; Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışı,
6 İzmir’in İşgali, Yararlı ve Zararlı Cemiyetler ve Ermeni Meselesi.
7 Milli Mücadele için ilk adım; Kongreler yoluyla teşkilatlanma
8 Kuva-yı Milliye ve Misak-ı Milli; T.B.M.M.’nin açılması;
9 T.B.M.M.’nin İstiklal Savaşının yönetimini ele alması
10 1920 yılında yaşanan siyasi gelişmeler,
11 Düzenli Ordu’ya geçiş
12 Sakarya Savaşı’na kadar Milli Mücadele
13 Sakarya Savaşı ve Büyük Taarruz
14 Mudanya’dan Lozan’a; Mudanya Mütarekesinin imzalanması
15 Eğitim, kültür, sosyal ve iktisadi alanında milli mücadele;
16 Ara sınav
17 Osmanlı Saltanatının kaldırılması, Lozan Barış Antlaşması
18 Türk inkılâbının stratejisi, siyasal alanda iki büyük inkılâp, Cumhuriyet yönetiminin kurulması ve halifeliğin kaldırılması
19 Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Takrir-i Sükûn dönemi; Şeyh Sait İsyanı, Atatürk’e suikast teşebbüsü,
20 Çok partili hayata geçme denemesi, Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın Kurulması; Menemen Olayı
21 Türk Hukuk İnkılâbı; eğitim ve kültür alanında yapılan inkılâplar.
22 İktisadi inkılâp, sağlık alanında yapılan inkılâplar
23 Sosyal alanda yapılan İnkılaplar, Tarikat, tekke ve zaviyelerin kapatılması,
24 Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikası; Atatürk dönemi Türk dış politikası
25 Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikası; Atatürk dönemi Türk dış politikası
26 Atatürk İlkeleri; Cumhuriyetçilik ve Milliyetçilik İlkesi
27 Halkçılık ve Laiklik İlkesi
28 Devletçilik ve İnkılâpçılık İlkesi
29 Din ve Laiklik
30 Atatürk ideolojisine giriş; Atatürkçü düşünce sistemi, Atatürkçü düşünce sisteminde laiklik
31 Türkiye ve Atatürkçü düşünceye yönelik genel bir değerlendirme
32 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
104299 1250950 Modern Türkiye’nin doğuşu ve gelişimi konusunda doğru bilgilere sahip olur.
104300 1250952 Türkiye, Atatürk İlkeleri ve İnkılapları; Atatürkçü düşünceye yönelik tehditler hakkında doğru bilgiler edinir.
104301 1250949 Türk tarihinden ve Türk Milli Mücadelesinden aldığı güçle Türk Devletine ve Türk Milletine sahip çıkar.
104302 1250951 Akılcı, bilimsel ve çağdaş fikirleri özümser.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70027 Tıbbi alan bilgisini geliştirir ve kullanır
2 70028 Bilişsel ve üst düzey becerileri geliştirir ve kullanır
3 70029 Hasta/hastalık yönetir
4 70030 Sağlığı korur ve hastalıkları önler
5 70031 Sürekli mesleki gelişim gösterir
6 70032 İletişim becerilerini geliştirir ve uygun şekilde kullanır
7 70033 Kültürel yetkinliğini geliştirir
8 70034 Biyopsikososyal anlayışla davranır
9 70035 Mesleki değer ve ilkelere uygun davranır