Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ALÖ203 Dilbilim I 927001 2 3 4

Dersin Amacı

Bu dersin amacı Alman Dili hakkında öğrencilere bilgi vermek, dilbilimin temel kavramlarını göstermek, Almanca'nın sesbilgisi, yapıbilgisi ve sözdizim özelliklerini öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Hasan Bolat

Ön Koşul Dersleri

YOK

Önerilen Diğer Hususlar

YOK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

AKSAN, D. (1980) Her Yönüyle Dil ı, II, III, A.Ü. Basımevi, Ankara. AKERSON, F.E. (2000) Dile Genel Bakış, Multilingual, İstanbul. BOLAT, H. (2004) Giriş Tümce Yapılarının Çevirisi, Deniz Kültür Yayınları, Samsun. MEIl, K., ARNDT (1983) ABC der Starken Verben, Hueber Verlag, Ismaning. MEIl, K., ARNDT (1987) ABC der Starken Verben, Hueber Verlag, Ismaning.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Dilbilim tarihi ve tarihsel dilbilim, dillerin temel ve evrensel özellikleri ve degisken yapilari, yapisalci akim, temel kavramlar ve yöntemler, dilin bilesenleri, dilbilimsel cözümlemede temel kavramlar, sesbilim, bicimbilim, sözdizimi, cümle cözümlemesinde kurallar ve modeller.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
11 Soru-Yanıt 1 15 15
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 30 30
54 Ev Ödevi 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dil nedir? Dilbilime giriş; temel kavramlar
2 Dünya dillerinin tarihlerine bakış
3 Dilbilimin tarihsel gelisimi, Dünya dilleri,Indogermen dilleri
4 Ferdinand de Saussure; Yapisalcilik, ; Senkronik ve Diyakronik Dilbilim, Dilbilimin bölümleri
5 Saussure; Göstergebilim, Umberto Eco örnekeleri
6 Chomsky ;Üretimsel Dilbilim
7 Yapıbilgisi; kök gövde , morfem (anlambirim),
8 Önekler, sonekler, Öneklerle sözcük üretimi
9 Arasınav
10 Öneklerle sözcük üretimi
11 Soneklerle sözcük üretimi
12 Sesbilgisi ve sesbirimler
13 Sesbirim çözümlemesi (ünlüler)
14 Sesbirim çözümlemesi (ünsüzler)

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1166011 Dilbilimin temel kavram ve ilkelerini bileceklerdir
2 1118416 Dilin yapısını genel dilbilimsel ilkelerle analiz edecek ve öğretilen dil ile ilgili dilbilimsel bilgiye sahip olacaklardır
3 1158402 Hedef dili (Almanca) yapilandirabileceklerdir.
4 1171259 Sözcük ve tümce vurgusu kurallarini ögrenip uygulayabileceklerdir.
5 1245148 Konusma seslerini taniyip betimleyebileceklerdir.
6 1245149 Dilin sesbirimsel yapisini ve sesbirimsel olaylari kavrayacaklardir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63395 Mesleği ile ilgili sorunların üstesinden gelebilmek için sorumluluk alabilir ve diğer meslektaşlarıyla birlikte sorunun çözümü için çözüm önerileri geliştirebilir.
2 63396 Mesleği ile ilgili sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin netel ve nicel olarak değerlendirilmesinde konu ile ilgili uzman ya da uzman olmayan kişi ve kurumlarla bu verileri paylaşabilir.
3 63397 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma ve bunları çevresine yansıtabilir.
4 63398 Alana ait güncel bilgileri içeren ders kitabı, bunları destekleyen araç ve gereçlerle ilgili teorik ve uygulamalı bilgilere sahip
5 63399 Alanı ile edindiği bilgilerih hatırlayabilir, anlatabilir, adlandırabilir, tanımlayabilir, tekrarlayabilir, listeleyebilir ve kaydedebilir.
6 63400 Mesleği ile ilgili diğer paydaşlarını bilgilendirebilir, kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
7 63401 edindiği bilgileri yorumlayabilir, uygulayabilir, kullnabilir, uygulamalı olarak gösterebilir, dramatize edebilir, örneklendirebilir
8 63402 Alanına ait edindiği bilgileri kullanabilir ve/veya uygulayabilir.
9 63403 Yabancı diller bölümünde öğrendiği dili en üst seviyede C2 öğrenerek ve bunu alanına özgü bilgileri, yayınları takip edebilme ve yabancı ülkelerdeki meslektaşları ile iletişim kuracak düzeyde kullanabilir.
10 63404 Sınıf içinde öğrencilere gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılmasında proje, ödev gibi konularda etkinlikler planlayabilir ya da yönetebilir.
11 63405 Öğretmenlik mesleğinin ve öğrenme-öğretme işinin yaşamboyu süren bir olgu olduğunun farkında olur ve bunu sürekli geliştirebilmek için yaşamboyu öğrenmeye karşı olumlu bir tutum geliştirebilir.
12 63406 mesleği ile iligili eksiklikleri varsa bunları tespit edebilir ve geliştirilmesi için bu alana yönelebilir
13 63407 Öğretmenlik mesleğinin toplumsal sorumluluk bilinci taşıyan bir meslek olması sebebiyle yaşadığı sosyal çevreye karşı sorumluluk gereği çevrenin sorunlarına ilişkin proje ve çalışmalar düzenleyebilir bunları uygulayabilme ve topluma akatarabilir.
14 63408 edindiği teorik ve uygulamaya dayalı bilgileri aktarabilir, kendi cümleleriyle ifade edebilir, tasvir edebilir, tanıyabilir, açıklayabilir, belirleyebilir, rapor edebilir ve özetleyebilir.
15 63409 Mesleğinin gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyi’de bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
16 63410 Öğretmenlik mesleğinde edinidği bilgi ve becerileri sürekli olarak geliştirebilmek için eleştirel bir yaklşımla değerlendirebilir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 5 5 3 4 3 5 4 4 4 4 4 4
2 5 5 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 5 4 4 4
3 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4
4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4
5
6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek