Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EGT201 Öğretim İlke ve Yöntemleri 927001 2 3 5

Dersin Amacı

Öğretmen adaylarının mesleki bilgi, beceri ve yeterliklerin temelini oluşturan; öğretim ilke- yöntem ve tekniklerini, eğitimdeki çağdaş yaklaşımları, program geliştirme ve plan yapma becerilerini geliştirerek, meslek hayatları boyunca ihtiyaç duyacakları yeterlikleri kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. İsmail Gelen

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Bu yarıyıl boyunca öğretmenlik mesleğinin önemli bir boyutu olan “Öğretimi İlke ve Yöntemleri (3)” dersini birlikte işleyeceğiz. Bu dersin amacı; öğretmen olduğunuzda çağın gerektirdiği bilgi- beceri ve değerlere sahip etkin birer vatandaş yetiştirmek için gerekli olan, tüm mesleki bilgi, beceri ve yeterliklerin temelini oluşturan; eğitim programlarını, öğretim ilke ve yöntemlerini, eğitimdeki çağdaş yaklaşımlarla birlikte siz öğretmen adaylarına kazandırmaktır. Böylece sizler yeni yaklaşımlar ve dünyadaki gelişmelere uygun olarak yetiştireceğiniz öğrencilerin; öğrenmeyi öğrenen, kendisiyle, çevresiyle ve doğa ile barışık, kendini, toplumu ve doğayı tanıyan, koruyan ve geliştiren, yaşam boyu gereksinim duyulan temel bilgi ve yaşam becerilerine sahip, değişikliklere uyum sağlayacak kadar esnek, evrensel değerlere sahip, erdemli, karakterli; mutlu- sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini sağlayabilirsiniz Ders öğretim üyesi tarafından öğretilecektir. Bu sırada sizlerin derse katılımı, soru sorması ya da katkısı önemsenecektir. Ayrıca anlatılacak konuların hepsi bir kaynakta toplu olarak bulunmadığı için not almanız ve aşağıda belirtilen kaynaklardan yararlanmanız yararlı olabilir. Derse devam etmeniz, zamanında gelmeniz ve ilginiz; ders disiplini ve başarı açısından önemsenmektedir. Derse %30 devamsızlık hakkınız vardır. Kaç saat devamsızlığınızın olduğunu kendiniz tutunuz ve ders hocasına sormayınız.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Acar, N. V. (2004), Ne Kadar Farkındayım? Gestalt Terapi, Babil Yayıncılık, Ankara Açıkgöz, K.Ü.,(2003), Etkili Öğrenme ve Öğretme, Eğitim Dünyası Yayınları, İzmir Altan, Z (2010) Profesyonel Öğretmenliğe Doğru, Ankara, PegemA Aslan M (edt) (2014), Öğretim İlke ve Yöntemleri, Anı Yayıncılık, Ankara Bektaş M, Horzum MB, (2010), Otantik Öğrenme, Ankara, PegemA Yay. Bilen, M. (2002), Plandan Uygulamaya Öğretim, Anı Yayıncılık, Ankara Borich, GD (2014), Etkili Öğretim Yöntemleri (Çev. Edt., Prof. Dr. Bahattin Acat), Nobel, Pearson Yay.)Ankara Büyükalan Filiz, S. (edt), (2011), Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları, Ankara, PegemA Yay. Büyükkaragöz, S.; Çivi, C. (1996), Genel Öğretim Metodları, Özeğitim Yay., İstanbul Clark, R (2003) Öğretmenin 55 Altın Kuralı (Çev. Esra Davutoğlu), Ankara, Arkadaş Yay. Demirel, Ö., (1994), Genel Öğretim Yöntemleri, Usem Yayınları, Ankara Demirel, Ö.(1999), Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme, PegemA Yayıncılık, Ankara Demirel, Ö. (2003), Öğretimde Planlama ve Değerlendirme, Öğretme Sanatı, PegemA Yayıncılık, Ankara Demirel, Ö. (Edt.), (2005), Eğitimde Yeni Yönelimler, PegemA Yayıncılık, Ankara Doğanay, A.; Karip, E. (Edt.), (2006), Öğretimde Planlama ve Değerlendirme, PegemA Yayıncılık, Ankara Doğanay, A. (Edt.), (2007), Öğretim İlke ve Yöntemleri, PegemA Yayıncılık, Ankara Doğanay, A. (çev. Jensen A.) (2006), Beyin Uyumlu Öğrenme, Adana, Nobel Kitabevi Duman, B. (2007), Beyin Temelli Öğrenme, Ankara, PegemA Yay. Duman, B.(edt) (2011), Öğretim İlke ve Yöntemleri, Anı Yayıncılık, Ankara Erdem, A.R. (2005), Etkili ve Verimli –Nitelikli- Eğitim, Anı Yayıncılık, Ankara Ekici, G. (editör) (2014), Etkinlik Örnekleriyle Güncel Öğrenme-Öğretme Yaklaşımları I-II-III, Ankara, PegemA Yay. Ercan, A. R. (tarihsiz), Çocuklar Nasıl Öğrenir?, Alkım Yay., Ankara Erdem, A.R. (2005), Etkili ve Verimli –Nitelikli- Eğitim, Anı Yayıncılık, Ankara Erginer, E. (2000), Öğretimi Planlama, Uygulama ve Değerlendirme, Anı Yayıncılık, Ankara Fer, S. (edt.) (2011), Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları, Ankara, Anı Yayınları Gardner H (2000), Eğitimli Akıl (Çev: Özden Akbaş), İstanbul, Morpa Yay. Gardner H (2007), Geleceği İnşa Edecek Beş Zihin (Çev. Filiz Şar, Asiye Hekimoğlu Gür), İstanbul Optimist Yay, Gazi, ZA; Aksal, FA. (2011), İş Yaşamı Temelli Öğrenim, Ankara, PegemA Yay Göçmen, A. (2003), Yeniden Öğrenme, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara Gözütok, F.D., (2000), Öğretmenliğimi Geliştiriyorum, Siyasal Kitabevi, Ankara Hollinsworth, P.M.; Hoover, K.H. (Çev: Gürkan ve ark.), (1991), İlköğretimde Öğretim Yöntemleri, Ankara Üniv. Yayınları, Ankara Gözütok, F.D., (2000), Öğretmenliğimi Geliştiriyorum, Siyasal Kitabevi, Ankara Hollinsworth, P.M.; Hoover, K.H. (Çev: Gürkan ve ark.), (1991), İlköğretimde Öğretim Yöntemleri, Ankara Üniv. Yayınları, Ankara İşman, A; Eskicumalı, A.(2003), Eğitimde Planlama ve Değerlendirme, Değişim Yayınları, İstanbul

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Öğretmen adaylarının mesleki bilgi, beceri ve yeterliklerin temelini oluşturan; öğretim ilke- yöntem ve tekniklerini, eğitimdeki çağdaş yaklaşımları, program geliştirme ve plan yapma becerilerini geliştirerek, meslek hayatları boyunca ihtiyaç duyacakları yeterlikler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 12 12
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 14 1 14
17 Alan Çalışması 1 4 4
54 Ev Ödevi 1 8 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler
2 Öğretim İlkeleri
3 Öğretim Stratejileri, Kuram- Strateji- Yöntem- Teknik- Taktik İlişkisi
4 Çeşitli Öğretim Yöntem & Teknikleri ve İşleyişi
5 Çeşitli Öğretim Yöntem & Teknikleri ve İşleyişi
6 Çeşitli Öğretim Yöntem & Teknikleri ve İşleyişi
7
8 Çeşitli Öğretim Yöntem & Teknikleri ve İşleyişi
9 Arasınav
10 Program ve Plan, Yenilenen Müfredat ve Özellikleri
11 Eğitimde Yeni Yaklaşımlar ve Öğretim Ortamlarına Yansıması
12 Eğitimde Yeni Yaklaşımlar ve Öğretim Ortamlarına Yansıması
13 Eğitimde Program Geliştirme Süreci
14 Öğretmenin Görev ve Sorumlulukları, Öğretmen Yeterlikleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1245863 Her öğretmenin bilmesi zorunlu olan, öğretim ve öğrenme ilkelerini bilir
2 1245864 Öğretimde strateji, yöntem, teknik, taktik ilişkisini hiyerarşik olarak kurar ve bunların mantığını anlar.
3 1245865 Öğretim sürecini planlarken, yöntem seçimini belirleyen faktörleri gözetir.
4 1245866 Öğretim yöntem ve tekniklerini bilir ve bunları dersin planlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarında kullanır.
5 1245867 Eğitimde yeni yaklaşımları bilir ve eğitimde uygulanması ile ilgili öngörüye sahip olur.
6 1245868 Öğretim hizmetinin niteliğini artırmada; öğretmen görev- sorumluluk yeterlikleri ile tutarlı davranır.
7 1245869 Bir derse ilişkin öğretimi tasarlar ve uygular.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63395 Mesleği ile ilgili sorunların üstesinden gelebilmek için sorumluluk alabilir ve diğer meslektaşlarıyla birlikte sorunun çözümü için çözüm önerileri geliştirebilir.
2 63396 Mesleği ile ilgili sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin netel ve nicel olarak değerlendirilmesinde konu ile ilgili uzman ya da uzman olmayan kişi ve kurumlarla bu verileri paylaşabilir.
3 63397 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma ve bunları çevresine yansıtabilir.
4 63398 Alana ait güncel bilgileri içeren ders kitabı, bunları destekleyen araç ve gereçlerle ilgili teorik ve uygulamalı bilgilere sahip
5 63399 Alanı ile edindiği bilgilerih hatırlayabilir, anlatabilir, adlandırabilir, tanımlayabilir, tekrarlayabilir, listeleyebilir ve kaydedebilir.
6 63400 Mesleği ile ilgili diğer paydaşlarını bilgilendirebilir, kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
7 63401 edindiği bilgileri yorumlayabilir, uygulayabilir, kullnabilir, uygulamalı olarak gösterebilir, dramatize edebilir, örneklendirebilir
8 63402 Alanına ait edindiği bilgileri kullanabilir ve/veya uygulayabilir.
9 63403 Yabancı diller bölümünde öğrendiği dili en üst seviyede C2 öğrenerek ve bunu alanına özgü bilgileri, yayınları takip edebilme ve yabancı ülkelerdeki meslektaşları ile iletişim kuracak düzeyde kullanabilir.
10 63404 Sınıf içinde öğrencilere gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılmasında proje, ödev gibi konularda etkinlikler planlayabilir ya da yönetebilir.
11 63405 Öğretmenlik mesleğinin ve öğrenme-öğretme işinin yaşamboyu süren bir olgu olduğunun farkında olur ve bunu sürekli geliştirebilmek için yaşamboyu öğrenmeye karşı olumlu bir tutum geliştirebilir.
12 63406 mesleği ile iligili eksiklikleri varsa bunları tespit edebilir ve geliştirilmesi için bu alana yönelebilir
13 63407 Öğretmenlik mesleğinin toplumsal sorumluluk bilinci taşıyan bir meslek olması sebebiyle yaşadığı sosyal çevreye karşı sorumluluk gereği çevrenin sorunlarına ilişkin proje ve çalışmalar düzenleyebilir bunları uygulayabilme ve topluma akatarabilir.
14 63408 edindiği teorik ve uygulamaya dayalı bilgileri aktarabilir, kendi cümleleriyle ifade edebilir, tasvir edebilir, tanıyabilir, açıklayabilir, belirleyebilir, rapor edebilir ve özetleyebilir.
15 63409 Mesleğinin gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyi’de bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
16 63410 Öğretmenlik mesleğinde edinidği bilgi ve becerileri sürekli olarak geliştirebilmek için eleştirel bir yaklşımla değerlendirebilir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 2 3 5 2 1 1 1 2 1 1 1 1 3 3 4 1
2 2 3 5 2 1 1 1 2 1 1 1 1 3 3 4 1
3 2 3 3 2 1 1 1 2 1 1 1 1 3 3 4 1
4 2 3 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 3 3 4 1
5 3 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 3 4 1
6 3 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 2 4 1
7 3 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 2 4 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek