Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ALÖ204 Dilbilim II 927001 2 4 4

Dersin Amacı

Die Absicht des Faches ist es, den Studierenden die Relation der Sprache mit der Psychologie und Soziologie zu zeigen, und ihnen die semantischen und prgmatischen Eigenschften der Sprache beizubringen. Öğrencilere dilbilim ile psikoloji ve sosyoloji bilim dallarının dil bağlamında kesişen paradigmaları konusunda bilgi vermek, anlambilim ve pragmatik unsurları göstermektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr.Hasan Bolat

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

VOLLMER, J. (2005) Grundkurs Sprachwissenschaft, W. Fink Verlag, München. RÖMER, CH., B. MATZKE (2010) Der deutsch Wortschatz, Narr Verlag, Tübingen. MEIBAUER J., U. DEMSCHKE u.a. (2007) Einführung in die Germanistiscche Linguistik, J.B. Metzler, Stuttgat. AKSAN, D. (1980) Her Yönüyle Dil I, II, III, A.Ü. Basımevi, Ankara. AKSAN, D. (1999) Anlambilim, Engin Yayınevi, Ankara. AKERSON, F. E. (2000) Dile Genel Bir Bakış, Multilingual, İstanbul. ŞENÖZ, C. A. (2005) Dilbilim, Multilingual, İstanbul. BOLAT, H. (2004) Girişik Tümce Yapılarının Çevirisi, Deniz Kültür Yayınları, Samsun. BUSCH A.,O. Stenshke (2011) Germanistische Linguistik, Narr Francke Attempto Verlag, Tübingen.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Bearbeitung der psycholinguistischen Phänomene wie Spracherwerb und Sprachlernen und der semantischen und soziolinguistischen Aspekte.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8
34 Okuma 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Was ist Psycholinguistik ?
2 Sprache als kognitives Phänomen.
3 Spracherwerbstheorien.
4 Spracherwerb.
5 Spracherwerb.
6 Semantik.
7 Wort-,Satz- und Textsemantik.
8 Wortbildung und Wortbedeutung.
9 Wortfeld, Wortfamilie, Pragmatik.
10 Zwischenprüfung.
11 Sprachwandel, Bedeutungswandel.
12 Dei Beziehung der Sprache mit der Gesellschaft. Soziolinguistik, Sprache als soziales Phänomen.
13 Die Sprache und die Kultur. Hochsprache, Standardsprache, Fachsprache, Mundart, Dialekt. Gruppensprache, Pidginsprache, Kreolsprache.
14 Angewandte Linguistik

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1434808 Dilbilim ve Psikoloji arasındaki ilişkiyi bilir.
2 1434929 Dil edinme süreçlerini bilir.
3 1435411 Dilbilim ve sosyoloji arasındaki ilişkiyi bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71164 Mesleği ile ilgili sorunların üstesinden gelebilmek için sorumluluk alabilir ve diğer meslektaşlarıyla birlikte sorunun çözümü için çözüm önerileri geliştirebilir.
2 71165 Mesleği ile ilgili sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin netel ve nicel olarak değerlendirilmesinde konu ile ilgili uzman ya da uzman olmayan kişi ve kurumlarla bu verileri paylaşabilir.
3 71166 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma ve bunları çevresine yansıtabilir.
4 71167 Alana ait güncel bilgileri içeren ders kitabı, bunları destekleyen araç ve gereçlerle ilgili teorik ve uygulamalı bilgilere sahip
5 71168 Alanı ile edindiği bilgilerih hatırlayabilir, anlatabilir, adlandırabilir, tanımlayabilir, tekrarlayabilir, listeleyebilir ve kaydedebilir.
6 71169 Mesleği ile ilgili diğer paydaşlarını bilgilendirebilir, kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
7 71170 edindiği bilgileri yorumlayabilir, uygulayabilir, kullnabilir, uygulamalı olarak gösterebilir, dramatize edebilir, örneklendirebilir
8 71171 Alanına ait edindiği bilgileri kullanabilir ve/veya uygulayabilir.
9 71172 Yabancı diller bölümünde öğrendiği dili en üst seviyede C2 öğrenerek ve bunu alanına özgü bilgileri, yayınları takip edebilme ve yabancı ülkelerdeki meslektaşları ile iletişim kuracak düzeyde kullanabilir.
10 71173 Sınıf içinde öğrencilere gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılmasında proje, ödev gibi konularda etkinlikler planlayabilir ya da yönetebilir.
11 71174 Öğretmenlik mesleğinin ve öğrenme-öğretme işinin yaşamboyu süren bir olgu olduğunun farkında olur ve bunu sürekli geliştirebilmek için yaşamboyu öğrenmeye karşı olumlu bir tutum geliştirebilir.
12 71175 mesleği ile iligili eksiklikleri varsa bunları tespit edebilir ve geliştirilmesi için bu alana yönelebilir
13 71176 Öğretmenlik mesleğinin toplumsal sorumluluk bilinci taşıyan bir meslek olması sebebiyle yaşadığı sosyal çevreye karşı sorumluluk gereği çevrenin sorunlarına ilişkin proje ve çalışmalar düzenleyebilir bunları uygulayabilme ve topluma akatarabilir.
14 71177 edindiği teorik ve uygulamaya dayalı bilgileri aktarabilir, kendi cümleleriyle ifade edebilir, tasvir edebilir, tanıyabilir, açıklayabilir, belirleyebilir, rapor edebilir ve özetleyebilir.
15 71178 Mesleğinin gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyi’de bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
16 71179 Öğretmenlik mesleğinde edinidği bilgi ve becerileri sürekli olarak geliştirebilmek için eleştirel bir yaklşımla değerlendirebilir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 3 4 4 4
2 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4
3 4 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek