Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ALÖ208 Alman Edebiyatı II 927001 2 4 5

Dersin Amacı

Öğrencilerin Alman Edebiyatı hakkında bilgi sahibi olmaları, çeşitli edebi eserleri okuyup yorumlayabilme becerisi kazanmaları.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Birkan KARGI

Ön Koşul Dersleri

YOK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Graber W. und Mullot A. (1965), Geschichte der deutschen Literatur, Bayerisch Verlag, München.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

18.yüzyıl ortalarından günümüze alman edebiyat tarihi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 14 5 70

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Biedermeier Dönemi
2 Biedermeier Dönemi yazar ve eserleri
3 Realizm Dönemi
4 Realizm Dönemi önemli yazar ve eserleri
5 Naturalizm Dönemi
6 Naturalizm Döneminde şiir, drama ve nesir
7 Sembolizm Dönemi
8 İzlenimcilik
9 Dışavurumculuk
10 ARASINAV
11 Savaş sonrası Yazını
12 Savaş sonrası Yazınının önemli yazar ve eserleri
13 Savaş sonrası yazınına ait eserlerin okunması ve yorumlanması
14 Genel değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1129914 Alman Edebiyatındaki dönemler ve onların özellikleri, ayrıca dönemin önemli edebi kişilikleri hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
2 1128324 Alman edebiyatındaki farklı türlerin özelliklerini ayırt edebileceklerdir.
3 1138262 Alman edebiyatındaki çeşitli edebi eserleri okuyup bu eserleri yorumlayabileceklerdir.
4 1154211 Dönemi temsil eden eserlerden kesitler inceleyebileceklerdir.
5 1162709 İncelenen eserlerde kullanılan dil yapılarını tanıyabilecekler ve kendi dil kullanım becerisini geliştirebileceklerdir.
6 1168963 İncelenen eserlerdeki kültürel yapıları tanıyabileceklerdir.
7 1172200 İncelenen eserlerdeki kültürel yapıları kendi kültürel birikimiyle kıyaslayabileklerdir.
8 1147465 İncelenen eserlerden edindiği dil yapıları ve kültürel farklılıkları dil öğretiminde kullanabileceklerdir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63395 Mesleği ile ilgili sorunların üstesinden gelebilmek için sorumluluk alabilir ve diğer meslektaşlarıyla birlikte sorunun çözümü için çözüm önerileri geliştirebilir.
2 63396 Mesleği ile ilgili sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin netel ve nicel olarak değerlendirilmesinde konu ile ilgili uzman ya da uzman olmayan kişi ve kurumlarla bu verileri paylaşabilir.
3 63397 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma ve bunları çevresine yansıtabilir.
4 63398 Alana ait güncel bilgileri içeren ders kitabı, bunları destekleyen araç ve gereçlerle ilgili teorik ve uygulamalı bilgilere sahip
5 63399 Alanı ile edindiği bilgilerih hatırlayabilir, anlatabilir, adlandırabilir, tanımlayabilir, tekrarlayabilir, listeleyebilir ve kaydedebilir.
6 63400 Mesleği ile ilgili diğer paydaşlarını bilgilendirebilir, kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
7 63401 edindiği bilgileri yorumlayabilir, uygulayabilir, kullnabilir, uygulamalı olarak gösterebilir, dramatize edebilir, örneklendirebilir
8 63402 Alanına ait edindiği bilgileri kullanabilir ve/veya uygulayabilir.
9 63403 Yabancı diller bölümünde öğrendiği dili en üst seviyede C2 öğrenerek ve bunu alanına özgü bilgileri, yayınları takip edebilme ve yabancı ülkelerdeki meslektaşları ile iletişim kuracak düzeyde kullanabilir.
10 63404 Sınıf içinde öğrencilere gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılmasında proje, ödev gibi konularda etkinlikler planlayabilir ya da yönetebilir.
11 63405 Öğretmenlik mesleğinin ve öğrenme-öğretme işinin yaşamboyu süren bir olgu olduğunun farkında olur ve bunu sürekli geliştirebilmek için yaşamboyu öğrenmeye karşı olumlu bir tutum geliştirebilir.
12 63406 mesleği ile iligili eksiklikleri varsa bunları tespit edebilir ve geliştirilmesi için bu alana yönelebilir
13 63407 Öğretmenlik mesleğinin toplumsal sorumluluk bilinci taşıyan bir meslek olması sebebiyle yaşadığı sosyal çevreye karşı sorumluluk gereği çevrenin sorunlarına ilişkin proje ve çalışmalar düzenleyebilir bunları uygulayabilme ve topluma akatarabilir.
14 63408 edindiği teorik ve uygulamaya dayalı bilgileri aktarabilir, kendi cümleleriyle ifade edebilir, tasvir edebilir, tanıyabilir, açıklayabilir, belirleyebilir, rapor edebilir ve özetleyebilir.
15 63409 Mesleğinin gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyi’de bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
16 63410 Öğretmenlik mesleğinde edinidği bilgi ve becerileri sürekli olarak geliştirebilmek için eleştirel bir yaklşımla değerlendirebilir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 5
2 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 5 4 5 5 4
3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 5 4 3 3
4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 5 4 5 4 4
5 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4
6 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 5 4 4 4
7 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 5 4 5
8 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 5 5 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek