Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ALÖ212 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 927001 2 4 2

Dersin Amacı

Öğrencilerin bilimsel araştırma yöntem ve teknikleri hakkında temel teorik bilgiler edinmesi ve bu bilgilerle basit bilimsel araştırma çalışmaları yapabilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr.Üyesi Nevzat BAKIR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

BÜYÜKÖZTÜRK, Ş.; KILIÇ ÇAKMAK, E.; AKGÜN, Ö.E.; KARADENİZ, Ş.; DEMİREL, F. (2017): Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Pegem Akademi, İstanbul BEDİR ERİŞTİ, S.D.; KUZU, A.; KABAKÇI YURDAKUL, I.; AKBULUT, Y.; KURT, A.A. (2013): Bilimsel Araştırma Yöntemleri. AÖF YAyınları, Ankara

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bilimsel araştırma önerisi hazırlama sürecini açıklayabilme ve öneri hazırlayabilme Alanyazın ve kaynak tarama çalışması yapabilme. Dil öğrenimi ve öğretimi alanında nicel ve nitel veri toplama yöntemlerini uygulayabilme.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş: Bilgi, bilim ve bilimsel araştırma kavramlarının tanımı. Bilimin ve bilginin karakteristik özellikleri.
2 Bilimsel araştırmanın aşamaları: Konu belirleme, kaynak tarama, soru ve varsayım oluşturma; veri toplama ve analiz yönteminin belirlenmesi, verilerin analiz edilmesi ve yorumlanması, sonuçların sunumu.
3 Konu seçiminde dikkat edilmesi gereken noktalar; kaynak türleri; birincil ve ikinci kaynaklardan yararlanma; kaynakların teminin ve sınıflandırılması.
4 Bilimsel araştırma yöntemleri; Gözlem, deney, anket, derleme, görüşme, betimleme v.d.
5 Verilerin toplanması, analiz edilmesi (nitel ve nicel) ve yorumlanması.
6 Bilimsel yazım teknikleri ve standartlar: APA. MLA
7 Bilimsel araştırma sürecinin bilimsel makale örnekleriyle incelenmesi.
8 Bilimsel çalışma örneklerinin incelenmesi.
9 Sonuçların yazılması, sunumu ve yaygınlaştırılması.
10 arasınav
11 Araştırma projelerinin sunumu ve değerlendirilmesi.
12 Araştırma projelerinin sunumu ve değerlendirilmesi.
13 Araştırma projelerinin sunumu ve değerlendirilmesi.
14 Dönemin ve değerlendirilmesi.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1148777 Bilimsel araştırma önerisi hazırlama sürecini açıklayabilme ve öneri hazırlayabilme.
2 1165854 Alanyazın ve kaynak tarama çalışması yapabilme.
3 1171632 Dil öğrenimi ve öğretimi alanında nicel ve nitel veri toplama yöntemlerini uygulayabilme.
4 1152181 Kendisini ve içinde yaşadığı evreni bilimsel bir bakış açısıyla objektif bir biçimde değerlendirebilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63395 Mesleği ile ilgili sorunların üstesinden gelebilmek için sorumluluk alabilir ve diğer meslektaşlarıyla birlikte sorunun çözümü için çözüm önerileri geliştirebilir.
2 63396 Mesleği ile ilgili sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin netel ve nicel olarak değerlendirilmesinde konu ile ilgili uzman ya da uzman olmayan kişi ve kurumlarla bu verileri paylaşabilir.
3 63397 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma ve bunları çevresine yansıtabilir.
4 63398 Alana ait güncel bilgileri içeren ders kitabı, bunları destekleyen araç ve gereçlerle ilgili teorik ve uygulamalı bilgilere sahip
5 63399 Alanı ile edindiği bilgilerih hatırlayabilir, anlatabilir, adlandırabilir, tanımlayabilir, tekrarlayabilir, listeleyebilir ve kaydedebilir.
6 63400 Mesleği ile ilgili diğer paydaşlarını bilgilendirebilir, kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
7 63401 edindiği bilgileri yorumlayabilir, uygulayabilir, kullnabilir, uygulamalı olarak gösterebilir, dramatize edebilir, örneklendirebilir
8 63402 Alanına ait edindiği bilgileri kullanabilir ve/veya uygulayabilir.
9 63403 Yabancı diller bölümünde öğrendiği dili en üst seviyede C2 öğrenerek ve bunu alanına özgü bilgileri, yayınları takip edebilme ve yabancı ülkelerdeki meslektaşları ile iletişim kuracak düzeyde kullanabilir.
10 63404 Sınıf içinde öğrencilere gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılmasında proje, ödev gibi konularda etkinlikler planlayabilir ya da yönetebilir.
11 63405 Öğretmenlik mesleğinin ve öğrenme-öğretme işinin yaşamboyu süren bir olgu olduğunun farkında olur ve bunu sürekli geliştirebilmek için yaşamboyu öğrenmeye karşı olumlu bir tutum geliştirebilir.
12 63406 mesleği ile iligili eksiklikleri varsa bunları tespit edebilir ve geliştirilmesi için bu alana yönelebilir
13 63407 Öğretmenlik mesleğinin toplumsal sorumluluk bilinci taşıyan bir meslek olması sebebiyle yaşadığı sosyal çevreye karşı sorumluluk gereği çevrenin sorunlarına ilişkin proje ve çalışmalar düzenleyebilir bunları uygulayabilme ve topluma akatarabilir.
14 63408 edindiği teorik ve uygulamaya dayalı bilgileri aktarabilir, kendi cümleleriyle ifade edebilir, tasvir edebilir, tanıyabilir, açıklayabilir, belirleyebilir, rapor edebilir ve özetleyebilir.
15 63409 Mesleğinin gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyi’de bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
16 63410 Öğretmenlik mesleğinde edinidği bilgi ve becerileri sürekli olarak geliştirebilmek için eleştirel bir yaklşımla değerlendirebilir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 5 4 5 3 4 4 5 4 4 5 4
2 5 3 5 3 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4
3 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4
4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek