Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ALÖ311 Özel Öğretim Yöntemleri I 927001 3 5 5

Dersin Amacı

Alana özgü temel kavramlar ve bu kavramların alan öğretimiyle ilişkisi, alanının başta Anayasa ve Milli Eğitim Temel Yasası olmak üzere yasal dayanakları, alan öğretiminin genel amaçları, kullanılan yöntem, teknik, araç-gereç ve materyaller. İlgili Öğretim Programının incelenmesi(amaç, kazanım, tema, ünite, etkinlik, v.b.). Ders, öğretmen ve öğrenci çalışma kitabı örneklerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Altun

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

YOK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yabanci Dil Ögretiminde Yaklasimlar´Yöntemler, Teknikler Prof.Dr. Rifat Günday Sage Yayincilik,, Ankara, 2015 G. Neuner, Übungstypologie, München, 1981. Demirel, Özcan; Yabancı Dil Öğretim İlke ve Yöntemleri, Pegem Yay. 2003. M.E.B. mevzuatı Avrupa Dil Öğretim Çerçeve Programının tanıtımı K. Ende/ R. Grotjahn/ K. Kleppin/ I. MOhr (2013): Curriculare Vorgaben und Unterrichtsplanung dll 6

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Alana özgü temel kavramlar ve bu kavramlarin alan ögretimiyle iliskisi, alanin basta Anayasa ve Milli Egitim Temel Yasasi olmak üzere yasal dayanaklari, alan ögretiminin genel amaclari, kullanilan yöntem, teknik, arac-gerec ve materyaller. Ilgili Ögretim Programinin incelenmesi ( amac, kazanim, tema, ünite, etkinlik, v.b.). Ders, ögretmen ve ögrenci calisma kitabi örneklerinin incelenmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
24 Seminer 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 4 56
8 Rehberli Problem Çözümü 14 2 28
24 Seminer 5 4 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yabanci Dil Ögretimi/Yabancı dil öğrenmede temel ve genel ilkeler / MEB Almanca dersi orta öğretim programları. 2018120203443473-almanca dOp.pdf
2 Öğretmenlik mesleğinin anayasa ve yasalardaki tanımı/ Müfredat kavramina giris/ Öğretme- öğrenme süreci. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2009/03/20090318-14.htm
3 Özel Ögretim Yontemlerine genel bir bakis/ Dogrudan Yöntem / Dilbilgisi Ceviri Yöntemi / Isitsel-Dilsel Yöntem/ Yönteme göre uygulama örnekleri
4 Isitsel-Görsel Yöntem/ Iletisimsel ve Kültürlerarasi Yöntem Yönteme göre uygulama örnekleri
5 Avrupa Dil Öğretim Çerçeve Programının incelenmesi. /Diller icin Ortak Basvuru Metni"ne Giris Yeterlik Seviyeleri / Avrupa Dil Portfolyosu"na giris/ EUROPASSI
6 Ölçme ve değerlendirme süreci nedir? Örnek Sinav hazirlama
7 MEB Ölcme Degerlendirme süreci, ödev, proje ve performansa dayali ödevler Performans ödevi hazirlama
8 MEB ders kitabı ve çalışma kitabının yöntem, teknik açısından incelenmesi.
9 Arasinav
10 Günlük ve yıllık plan hazırlama, zümre toplantı tutanağı nasıl hazırlanır? Örneklerle açıklanması Plan örnekleri hazirlama
11 Uygulamalı olarak ders kitabı ve çalışma kitabı seminer sunma sunum
12 Uygulamalı olarak ders kitabı ve çalışma kitabı seminer sunma sunum
13 Uygulamalı olarak ders kitabı ve çalışma kitabı seminer sunma sunum
14 Uygulamalı olarak ders kitabı ve çalışma kitabı seminer sunma sunum

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1355751 Milli Egitim Temel Yasasi"ni bilir.
2 1430337 Alanı ile ilgili terimleri bilir.
3 1386259 Yabancı dil dersinin hedeflerini saptar.
4 1453128 Öğretmenlik mesleğinin mevzuatını bilir.
5 1453130 Avrupa dil öğretim çerçeve programının ders içeriklerine olan katkısını tartışır
6 1453132 Günlük, yıllık plan yapmayı bilir.
7 1453134 Kullanacağı yabancı dil öğretim kitaplarının hangi yöntem ve tekniklere göre yazıldığını araştırır ve analiz eder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71164 Mesleği ile ilgili sorunların üstesinden gelebilmek için sorumluluk alabilir ve diğer meslektaşlarıyla birlikte sorunun çözümü için çözüm önerileri geliştirebilir.
2 71165 Mesleği ile ilgili sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin netel ve nicel olarak değerlendirilmesinde konu ile ilgili uzman ya da uzman olmayan kişi ve kurumlarla bu verileri paylaşabilir.
3 71166 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma ve bunları çevresine yansıtabilir.
4 71167 Alana ait güncel bilgileri içeren ders kitabı, bunları destekleyen araç ve gereçlerle ilgili teorik ve uygulamalı bilgilere sahip
5 71168 Alanı ile edindiği bilgilerih hatırlayabilir, anlatabilir, adlandırabilir, tanımlayabilir, tekrarlayabilir, listeleyebilir ve kaydedebilir.
6 71169 Mesleği ile ilgili diğer paydaşlarını bilgilendirebilir, kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
7 71170 edindiği bilgileri yorumlayabilir, uygulayabilir, kullnabilir, uygulamalı olarak gösterebilir, dramatize edebilir, örneklendirebilir
8 71171 Alanına ait edindiği bilgileri kullanabilir ve/veya uygulayabilir.
9 71172 Yabancı diller bölümünde öğrendiği dili en üst seviyede C2 öğrenerek ve bunu alanına özgü bilgileri, yayınları takip edebilme ve yabancı ülkelerdeki meslektaşları ile iletişim kuracak düzeyde kullanabilir.
10 71173 Sınıf içinde öğrencilere gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılmasında proje, ödev gibi konularda etkinlikler planlayabilir ya da yönetebilir.
11 71174 Öğretmenlik mesleğinin ve öğrenme-öğretme işinin yaşamboyu süren bir olgu olduğunun farkında olur ve bunu sürekli geliştirebilmek için yaşamboyu öğrenmeye karşı olumlu bir tutum geliştirebilir.
12 71175 mesleği ile iligili eksiklikleri varsa bunları tespit edebilir ve geliştirilmesi için bu alana yönelebilir
13 71176 Öğretmenlik mesleğinin toplumsal sorumluluk bilinci taşıyan bir meslek olması sebebiyle yaşadığı sosyal çevreye karşı sorumluluk gereği çevrenin sorunlarına ilişkin proje ve çalışmalar düzenleyebilir bunları uygulayabilme ve topluma akatarabilir.
14 71177 edindiği teorik ve uygulamaya dayalı bilgileri aktarabilir, kendi cümleleriyle ifade edebilir, tasvir edebilir, tanıyabilir, açıklayabilir, belirleyebilir, rapor edebilir ve özetleyebilir.
15 71178 Mesleğinin gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyi’de bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
16 71179 Öğretmenlik mesleğinde edinidği bilgi ve becerileri sürekli olarak geliştirebilmek için eleştirel bir yaklşımla değerlendirebilir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5
2 5 4 5 5 5 5 4 4 4 3 5 4 5 3 4 5
3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4
4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 5 3 3 4
5 5 5 4 4 3 4 4 5 5 4 4 4 4 3 4 3
6 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 3 4 4 4 4 5
7 5 5 4 5 4 4 5 4 4 3 4 4 4 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek