Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ALÖ313 Bilim Tarihi 927001 3 5 2

Dersin Amacı

İlkçağdan itibaren günümüze dek bilimin kaydettiği gelişmeleri ve bunların insanlık tarihi için ne anlama geldiğini örneklerle açıklamak, bu çalışmalardan nasıl faydalanılabileceğini tartışmak ve değerlendirmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Erol Durgun

Ön Koşul Dersleri

YOK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

ARİSTOTELES. Metafizik. Çev. Ahmet Arslan. Ege Üniv. (1985) ADIVAR, Adnan: Osmanlı Türklerinde İlim. İstanbul (1982), GÖKBERK M., Felsefe Tarihi Bilgi yay. (1974). GÖKALP ,Z. Türk Medeniyet Tarihi. İstanbul (1973) ÖGEL, B. Türk Kültürü Tarihine Giriş. 9 Cilt. Kültür Baknl. Yay. (1978) Descartes R. Metafizik Düşünceler. Çev. Mehmet Karasan. MEB (1942) KOYRE , A. Yeniçağ Biliminin Doğuşu. Çev. Kurutluş Dinçer. Ara Yay. (1989) ÜLKEN , H.Z. Türk Filozofları Antolojisi. İstanbul (1935)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
21 Rapor Sunma 1 2 2
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İLKÇAĞ: Bilimsel Bilginin Bazı Özellikleri Bilimin açık ve gizli tarihi
2 2 Doğu Dünyasında Bilim A: Mısır ve Mezopotamya b: Fenike ve İsrail c: Çin ve Hindistan
3 Antik Çağ Batı Medeniyeti
4 Antik Çağ Batı Medeneiyeti. Antik Çağda Bilim (Pitagor, Sokrat, Platon ve Aristo)
5 ORTAÇAĞ: Hırisityan Ortaçağı
6 Ortaçağ İslam Dünyası a) İslam Dünyasında Bilim (Gazali, İbn-i Haldun) b) İslam Biliminin Batıya etkisi ve gerileme nedenleri
7 Ortaçağ İslam Dünyası: Türklerin bilim ile felsefeye katkıları ve felsefe anlayışları. a) Farabi b) İbn-i Sina c) Yunus Emre d) Mevlana
8 YAKINÇAĞ: Rönesans a) Rönesans ve bilim b) Astronomide atılımlar. C) Kimya, tıp ve hayat bilimlerinde, Fizik ve Matematik’te durum.
9 Arasınav
10 Rönesans: a) Bilimde yöntem b) Kopernik c) Galileo d) Isaac Newton e) Işığa ilişkin kuramlar f) Bilim akademileri
11 17. yüzyıl a) Newton b) R. Descartes c) G.W. Leibniz d) John Locke
12 18. yy. a) 18. yy. felsefesi Imanuel Kant b) 18. yy.’de Astronomi, Matematik ve Fizik. c) Lavoisier ve Kimyada devrim
13 19. yy. a) Fizikte yeni atılımlar b) Evrim kuramı ve Darwin c) Mikrobiyoloji ve gen teorisi
14 20. yy. bilim ve teknoloji devrimleri- günümüzde bilim. a)Einstein devrimi b) Kuantum teorisi ve atom fiziğinin doğuşu.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
5150 1366966 Bilimin ilkçağdan günümüze dek geçirdiği evreleri açıklayabilir.
5152 1373500 Türklerin bilime yapmış olduğu hizmetleri ve bilim adamlarını sıralayabilir.
6752 1368812 Gelecekte bilimin nasıl bir hal alacağı konusunda tahminde bulunabilir, öneride bulunabilir.
15102 1350975 Bilgiye ulaşmanın ve bilgiyi verimli kullanmanın yollarını açıklayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71164 Mesleği ile ilgili sorunların üstesinden gelebilmek için sorumluluk alabilir ve diğer meslektaşlarıyla birlikte sorunun çözümü için çözüm önerileri geliştirebilir.
2 71165 Mesleği ile ilgili sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin netel ve nicel olarak değerlendirilmesinde konu ile ilgili uzman ya da uzman olmayan kişi ve kurumlarla bu verileri paylaşabilir.
3 71166 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma ve bunları çevresine yansıtabilir.
4 71167 Alana ait güncel bilgileri içeren ders kitabı, bunları destekleyen araç ve gereçlerle ilgili teorik ve uygulamalı bilgilere sahip
5 71168 Alanı ile edindiği bilgilerih hatırlayabilir, anlatabilir, adlandırabilir, tanımlayabilir, tekrarlayabilir, listeleyebilir ve kaydedebilir.
6 71169 Mesleği ile ilgili diğer paydaşlarını bilgilendirebilir, kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
7 71170 edindiği bilgileri yorumlayabilir, uygulayabilir, kullnabilir, uygulamalı olarak gösterebilir, dramatize edebilir, örneklendirebilir
8 71171 Alanına ait edindiği bilgileri kullanabilir ve/veya uygulayabilir.
9 71172 Yabancı diller bölümünde öğrendiği dili en üst seviyede C2 öğrenerek ve bunu alanına özgü bilgileri, yayınları takip edebilme ve yabancı ülkelerdeki meslektaşları ile iletişim kuracak düzeyde kullanabilir.
10 71173 Sınıf içinde öğrencilere gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılmasında proje, ödev gibi konularda etkinlikler planlayabilir ya da yönetebilir.
11 71174 Öğretmenlik mesleğinin ve öğrenme-öğretme işinin yaşamboyu süren bir olgu olduğunun farkında olur ve bunu sürekli geliştirebilmek için yaşamboyu öğrenmeye karşı olumlu bir tutum geliştirebilir.
12 71175 mesleği ile iligili eksiklikleri varsa bunları tespit edebilir ve geliştirilmesi için bu alana yönelebilir
13 71176 Öğretmenlik mesleğinin toplumsal sorumluluk bilinci taşıyan bir meslek olması sebebiyle yaşadığı sosyal çevreye karşı sorumluluk gereği çevrenin sorunlarına ilişkin proje ve çalışmalar düzenleyebilir bunları uygulayabilme ve topluma akatarabilir.
14 71177 edindiği teorik ve uygulamaya dayalı bilgileri aktarabilir, kendi cümleleriyle ifade edebilir, tasvir edebilir, tanıyabilir, açıklayabilir, belirleyebilir, rapor edebilir ve özetleyebilir.
15 71178 Mesleğinin gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyi’de bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
16 71179 Öğretmenlik mesleğinde edinidği bilgi ve becerileri sürekli olarak geliştirebilmek için eleştirel bir yaklşımla değerlendirebilir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
5150 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 5 5 4
5152 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 5 5 4 4 4
6752 3 3 3 4 4 3 3 4 4 5 5 5 4 4 4 3
15102 3 3 5 5 5 4 4 5 5 3 3 4 4 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek