Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ALÖ315 Etkili İletişim 927001 3 5 4

Dersin Amacı

Bu dersin amacı iletişim biliminin temel kavramları kaynak, kanal, alıcı, ileti ile iletişim türleri konusunda öğrencileri bilgilendirmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Okt. Emin Öktem

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Eğitimde Etkili İletişim: Akif Ergin, Anı Yayıncılık Kişilerarası İlişkiler ve Etkili İletişim: Alim Kaya, Pegem Akademi Etkili İletişim ve Beden Dili: Recep Tayfun, Nobel Yayın

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

İletşimin tanımı; temel kavramlar; iletişim modeli; kaynak, kanal, ileti, alıcı; İletişim türleri; sözlü, yazılı, sözsüz iletişim.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 14 3 42
17 Alan Çalışması 1 26 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 12 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İletişim kavramı; İletişim Modeli Etkili.jpg
2 İletişim Türleri Etkili.jpg
3 Simgesel Düşünme; Dil Düşünce İlişkisi Etkili.jpg
4 Dilin Temel Özellikleri; İletişimin düşünsel ve kültürel boyutu; Toplumsal ve Kültürel süreçler Etkili.jpg
5 İletişimin Bireysel vr toplumsal işlevleri Etkili.jpg
6 Sözlü İletişim Etkili.jpg
7 Dillerin Kökeni ve Değişmesi Etkili.jpg
8 Dil Toplum ilişkisi Etkili.jpg
9 Arasınav Etkili.jpg
10 Yazılı İletişim Etkili.jpg
11 Sözsüz İletişim Etkili.jpg
12 Mekan dili, Renklerin Dili Etkili.jpg
13 Eğitim ortamında iletşim Etkili.jpg
14 İleti ile ilgili sorunlar Etkili.jpg

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1130770 Dil ile düşünme arasıdaki ilişkiyi kurabilir.
2 1139167 İletişim olgusunun insanlık tarihi boyunca geçirdiği değişimleri bilir
3 1139858 İletişim sürecinde yer alan toplumsal ve kültürel olguları açıklayabilir, İletişim türlerini tanır.
4 1125532 İletişim modellerini günlük yaşamdaki iletişim süreçleri ile açıklayabilir
5 1125377 İletişim sürecinin temel kavramlarını bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63395 Mesleği ile ilgili sorunların üstesinden gelebilmek için sorumluluk alabilir ve diğer meslektaşlarıyla birlikte sorunun çözümü için çözüm önerileri geliştirebilir.
2 63396 Mesleği ile ilgili sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin netel ve nicel olarak değerlendirilmesinde konu ile ilgili uzman ya da uzman olmayan kişi ve kurumlarla bu verileri paylaşabilir.
3 63397 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma ve bunları çevresine yansıtabilir.
4 63398 Alana ait güncel bilgileri içeren ders kitabı, bunları destekleyen araç ve gereçlerle ilgili teorik ve uygulamalı bilgilere sahip
5 63399 Alanı ile edindiği bilgilerih hatırlayabilir, anlatabilir, adlandırabilir, tanımlayabilir, tekrarlayabilir, listeleyebilir ve kaydedebilir.
6 63400 Mesleği ile ilgili diğer paydaşlarını bilgilendirebilir, kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
7 63401 edindiği bilgileri yorumlayabilir, uygulayabilir, kullnabilir, uygulamalı olarak gösterebilir, dramatize edebilir, örneklendirebilir
8 63402 Alanına ait edindiği bilgileri kullanabilir ve/veya uygulayabilir.
9 63403 Yabancı diller bölümünde öğrendiği dili en üst seviyede C2 öğrenerek ve bunu alanına özgü bilgileri, yayınları takip edebilme ve yabancı ülkelerdeki meslektaşları ile iletişim kuracak düzeyde kullanabilir.
10 63404 Sınıf içinde öğrencilere gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılmasında proje, ödev gibi konularda etkinlikler planlayabilir ya da yönetebilir.
11 63405 Öğretmenlik mesleğinin ve öğrenme-öğretme işinin yaşamboyu süren bir olgu olduğunun farkında olur ve bunu sürekli geliştirebilmek için yaşamboyu öğrenmeye karşı olumlu bir tutum geliştirebilir.
12 63406 mesleği ile iligili eksiklikleri varsa bunları tespit edebilir ve geliştirilmesi için bu alana yönelebilir
13 63407 Öğretmenlik mesleğinin toplumsal sorumluluk bilinci taşıyan bir meslek olması sebebiyle yaşadığı sosyal çevreye karşı sorumluluk gereği çevrenin sorunlarına ilişkin proje ve çalışmalar düzenleyebilir bunları uygulayabilme ve topluma akatarabilir.
14 63408 edindiği teorik ve uygulamaya dayalı bilgileri aktarabilir, kendi cümleleriyle ifade edebilir, tasvir edebilir, tanıyabilir, açıklayabilir, belirleyebilir, rapor edebilir ve özetleyebilir.
15 63409 Mesleğinin gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyi’de bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
16 63410 Öğretmenlik mesleğinde edinidği bilgi ve becerileri sürekli olarak geliştirebilmek için eleştirel bir yaklşımla değerlendirebilir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 3 3 3 4 4 4 5 5 4 4 3 3 3 4
2 4 3 3 5 5 4 4 4 5 5 4 4 3 3 5 4
3 4 4 3 3 5 5 4 4 4 3 3 5 4 4 5 5
4 3 3 5 4 4 5 5 3 3 3 5 4 4 4 5 5
5 3 5 4 4 5 3 3 5 4 4 5 4 3 3 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek