Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EGT302 Ölçme ve Değerlendirme 927001 3 6 5

Dersin Amacı

Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemni kavratma; ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramları, ölçme araçlarında bulunması istenen nitelikleri (güvenirlik, geçerlik, kullanışlılık), eğitimde kullanılan geleneksel ve tamamlayıcı ölçme araçlarını ve özelliklerini tanıtma; ölçme sonuçları üzerinde yapılan temel istatistiksel işlemleri uygulatma ve alanı ile ilgili ölçme aracı geliştirme basamaklarını tanıtma.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi Ayşegül Altun

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Atılgan, H., Kan, A., ve Doğan, N. (2011). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Anı Başol, G. (2015). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Pegem Akademi(3. Baskı), Ankara Çakan, A. (2011). Eğitim Sistemimizde Yaygın Olarak Kullanılan Test Türleri. Satılmış Tekindal (Ed.) Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme (s. 240-276). Pegem Akademi (3. baskı), Ankara. Güler, N.(2016). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Pegem Akademi (9. Baskı), Ankara. Turgut, F.(1988). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Saydam Matbaacılık (6. Baskı), Ankara. Haladayna, T.M. (1997). Writing Test Items to Evaluate Higher Order Thinking. Allyn& Bacon, USA. Özçelik, D.A.(1982). Okullarda Ölçme ve Değerlendirme. ÜSYM Yayınları, Ankara. Tekindal, S.(2015.) Okullarda Ölçme ve Değerlendirme. Nobel yayınları (3. baskı), Ankara. Tan, Ş. (2008). Ölçme Değerlendirme. Pegem yay.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Eğitimdeki ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi ile ölçme ve değerlendirme dersinin temel kavramları kavratmak; ölçme araçlarında bulunması gereken; güvenirlik, geçerlik ve kullanışlılık özelliklerini kavratmak; Geleneksel yaklaşımlara dayalı, yeni yaklşımlara dayalı - performansa dayalı durum belirlemede kullanılan- ölçme araçlarının geliştirilmesini,uygulanmasını ve puanlayarak geri bildirimlerde bulunması konusunda yeterlik kazandırmak.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 2 20
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 15 15
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 13 2 26
54 Ev Ödevi 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders programının tanıtılması. Planlamanın yapılması 1. Hafta.ppt
2 Ölçme ve değerlendirmenin temel kavramları (ölçme, ölçüt, ölçüm, karar verme, vb.) Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi Temel Kavramlar.ppt
3 Ölçme türleri, ölçek ve türleri Değerlendirmenin temel ilkeleri, Amaca, sürece ve ölçüte göre değerlendirme türleri Temel Kavramlar-II.ppt
4 Ölçme araçlarının sahip olması gereken nitelikler(güvenirlik, geçerlik ve kullanışlık) Güvenirlik.ppt
5 Ölçme araçlarının sahip olması gereken nitelikler(güvenirlik, geçerlik ve kullanışlık) Geçerlik-kullanışlılık.ppt
6 Ölçme araçlarının sahip olması gereken nitelikler(güvenirlik, geçerlik ve kullanışlık) Geçerlik-kullanışlılık.ppt
7 Klasik ölçme araçlarının özellikleri, geliştirilmesi, puanlanması ve yorumlanması. Test Geliştirme Süreci test geliştirme.ppt
Yazılı ve Sözlü Sınavlar.ppt
8 Klasik ölçme araçlarının özellikleri, geliştirilmesi, puanlanması ve yorumlanması. Objektif test maddeleri.ppt
9 Ara sınav
10 Öğrenci başarının belirlenmesinde kullanılan yeni ölçme araçlarının özellikleri, geliştirilmesi, puanlanması ve yorumlanması Alternatif( Tamamlayıcı) yöntemler.ppt
11 Ölçme araçlarından elde edilen veriler üzerinde istatistiksel işlemler, madde istatistikleri. Madde ve test istatistiklerii.ppt
12 Ölçme araçlarından elde edilen veriler üzerinde istatistiksel işlemler, madde istatistikleri. Madde ve test istatistiklerii.ppt
13 Ölçme araçlarından elde edilen veriler üzerinde istatistiksel işlemler. Test istatistikleri, standart puanlar, değerlendirme teknikleri ve not verme. temel istatistiksel kavramlarson hali.ppt
14 Ölçme araçlarından elde edilen veriler üzerinde istatistiksel işlemler. Test istatistikleri, standart puanlar, değerlendirme teknikleri ve not verme. temel istatistiksel kavramlarson hali.ppt
15 Dönem sonu sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
4573 1547520 Ölçme araçlarında bulunması istenen; güvenirlik, geçerlik ve kullanışlık özelliklerini kavrayarak ölçme aracı geliştirirken, uygularken ve puanlarken geçerli ve güvenilir bir ölçme için uygun davranışlar sergiler.
8582 1547516 Eğitimdeki ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi ile ölçme ve değerlendirme dersinin temel kavramları kavrar,
15687 1547518 Geleneksel yaklaşımlara dayalı (yazılı sınavlar, kısa yanıtlı sınavlar, doğru-yanlış tipi testler, çoktan seçmeli testler, eşleştirmeli testler, sözlü yoklamalar, ödevler), yeni yakşalımlara dayalı - performansa dayalı durum belirlemede kullanılan- ( performans görevleri, öğrenci ürün dosyası, dereceli puanlama anahtarları, gözlem, görüşme, araştırma kâğıtları, projeleri, akran değerlendirme, özdeğerlendirme vb.) ölçme araçlarını geliştirir,uygular ve puanlayarak geri bildirimlerde bulunur.
16043 1547519 Test sorularının ölçtüğü zihinsel özellikleri tanıyarak, sorular üzerindeki tartışmalara katılır.
17195 1547517 Ölçme sonuçları üzerinde yapılan temel istatistiksel işlemleri yapar ve yorumlar.
29461 1547521 Farklı zihinsel özellikleri ölçen sorular hazırlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71164 Mesleği ile ilgili sorunların üstesinden gelebilmek için sorumluluk alabilir ve diğer meslektaşlarıyla birlikte sorunun çözümü için çözüm önerileri geliştirebilir.
2 71165 Mesleği ile ilgili sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin netel ve nicel olarak değerlendirilmesinde konu ile ilgili uzman ya da uzman olmayan kişi ve kurumlarla bu verileri paylaşabilir.
3 71166 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma ve bunları çevresine yansıtabilir.
4 71167 Alana ait güncel bilgileri içeren ders kitabı, bunları destekleyen araç ve gereçlerle ilgili teorik ve uygulamalı bilgilere sahip
5 71168 Alanı ile edindiği bilgilerih hatırlayabilir, anlatabilir, adlandırabilir, tanımlayabilir, tekrarlayabilir, listeleyebilir ve kaydedebilir.
6 71169 Mesleği ile ilgili diğer paydaşlarını bilgilendirebilir, kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
7 71170 edindiği bilgileri yorumlayabilir, uygulayabilir, kullnabilir, uygulamalı olarak gösterebilir, dramatize edebilir, örneklendirebilir
8 71171 Alanına ait edindiği bilgileri kullanabilir ve/veya uygulayabilir.
9 71172 Yabancı diller bölümünde öğrendiği dili en üst seviyede C2 öğrenerek ve bunu alanına özgü bilgileri, yayınları takip edebilme ve yabancı ülkelerdeki meslektaşları ile iletişim kuracak düzeyde kullanabilir.
10 71173 Sınıf içinde öğrencilere gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılmasında proje, ödev gibi konularda etkinlikler planlayabilir ya da yönetebilir.
11 71174 Öğretmenlik mesleğinin ve öğrenme-öğretme işinin yaşamboyu süren bir olgu olduğunun farkında olur ve bunu sürekli geliştirebilmek için yaşamboyu öğrenmeye karşı olumlu bir tutum geliştirebilir.
12 71175 mesleği ile iligili eksiklikleri varsa bunları tespit edebilir ve geliştirilmesi için bu alana yönelebilir
13 71176 Öğretmenlik mesleğinin toplumsal sorumluluk bilinci taşıyan bir meslek olması sebebiyle yaşadığı sosyal çevreye karşı sorumluluk gereği çevrenin sorunlarına ilişkin proje ve çalışmalar düzenleyebilir bunları uygulayabilme ve topluma akatarabilir.
14 71177 edindiği teorik ve uygulamaya dayalı bilgileri aktarabilir, kendi cümleleriyle ifade edebilir, tasvir edebilir, tanıyabilir, açıklayabilir, belirleyebilir, rapor edebilir ve özetleyebilir.
15 71178 Mesleğinin gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyi’de bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
16 71179 Öğretmenlik mesleğinde edinidği bilgi ve becerileri sürekli olarak geliştirebilmek için eleştirel bir yaklşımla değerlendirebilir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
4573 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5
8582 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
15687 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
16043 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
17195 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
29461 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek