Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ALÖ304 Özel Öğretim Yöntemleri-II 927001 3 6 5

Dersin Amacı

Almancanın öğretimiyle ilgili yöntem, teknik ve öğretim malzemelerinden değişik seviyelere uygun ders planları hazırlayan öğrencilerin bu planlara uygun ders anlatımları (mikro öğretim) ve anlatılan bu derslerin ders değerlendirme ölçütleri çerçevesinde değerlendirilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Altun

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Rüdiger Grotjahn (2000)Testen der Fertigkeiten Hörverstehen-Leseverstehen. Demirel Özcan (2003) Yabancı Dil Öğretimi. Pegem Yay. Ankara Demircan Ömer (2005) Yabancı Dil Öğretimi Yöntemleri.Der Yay. İstanbul. Sönmez Veysel. (2003) Program Geliştirmede Öğretmenin El Kitabı. Adım Yay. Ankara. Westhoff Gerard (2001)Fertigkeit Lesen. Langenscheidt. Berlin Dahlhaus Barbara.(1998) Fertigkeit Hören. Langenscheidt. Berlin. Schatz Heide. (2006). Fertigkeit Sprechen. Langenscheidt. Berlin Kast Bernd. (2003). Fertigkeit Schreiben. Langenscheidt. Berlin. Funk H- Koenig M. (2003). Grammatik lehren und lernen. Langenscheidt. Berlin.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

dil öğretiminde genel öğretim yöntemlerinin uygulanması; dil öğretimi ders kitaplarını eleştirel bir bakış açısıyla analiz etmek ve özel öğretim yöntem ve stratejileri ile ilişkilendirmek; ileri mikro öğretim uygulamalarının ve öğretim sürecinin değerlendirilmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
6 Uygulama/Pratik 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 13 4 52
24 Seminer 12 2 24

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dinleme becerisinin kazanımı ile ilgili yöntem ve teknikler BA-Arbeit.pdf
2 Dinleme becerisinin kazanımı ile ilgili yöntem ve teknikler
3 Konuşma becerisinin kazanımı ile ilgili yöntem ve teknikler Werkzeugkiste_Sprechen.pdf
4 Konuşma becerisinin kazanımı ile ilgili yöntem ve teknikler
5 Okuma becerisinin kazanımı ile ilgili yöntem ve teknikler rezeptive-und-produktive-fertigkeiten.pdf
6 Okuma becerisinin kazanımı ile ilgili yöntem ve teknikler
7 Yazma becerisinin kazanımı ile ilgili yöntem ve teknikler https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/fatma.altun1/56812/rezeptive-und-produktive-fertigkeiten.pdf
8 Dilbilgisi öğretiminde izlenen yöntem ve teknikler. Dikte becerisinin kazanımı ile ilgili yöntem ve teknikler.
9 Uygulama: Her hangi bir ders kitabından seçilen okuma metninin mikro öğretimle sınıfta uygulamalı olarak gösterilmesi.
10 Arasınav
11 Uygulama: Her hangi bir ders kitabından seçilen dinleme metninin mikro öğretimle sınıfta uygulamalı olarak gösterilmesi.
12 Uygulama: Konuşma becerisinin kazanımı ile ilgili seçilen metnin mikro öğretimle sınıfta uygulamalı olarak gösterilmesi.
13 Uygulama: Seçilen yazma becerisinin kazanımı ile ilgili uygulama.
14 Dilbilgisi ve dikte becerilerinin uygulamalı olarak gösterilmesi.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1229459 5. Mikro öğretim sonunda eksik yönlerini görür ve bunları düzeltmek için gerekli çalışmaları yapar.
2 1127531 1. Bu dersin sonunda öğrenci bir dersi okullarda uygulamalı olarak yürütür.
3 1139573 4. Alanıyla ilgili farklı kaynakları araştırır, inceler ve artı ve eksi yönlerini ayırt eder.
4 1195254 3.Farklı öğrenme düzeyi olan öğrencileri farklı yöntem ve teknikler kullanarak derse katar.
5 1125018 2.Okullarda derslerde hangi yöntem ve tekniği kullanırsa daha verimli olacağının farkında olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63395 Mesleği ile ilgili sorunların üstesinden gelebilmek için sorumluluk alabilir ve diğer meslektaşlarıyla birlikte sorunun çözümü için çözüm önerileri geliştirebilir.
2 63396 Mesleği ile ilgili sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin netel ve nicel olarak değerlendirilmesinde konu ile ilgili uzman ya da uzman olmayan kişi ve kurumlarla bu verileri paylaşabilir.
3 63397 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma ve bunları çevresine yansıtabilir.
4 63398 Alana ait güncel bilgileri içeren ders kitabı, bunları destekleyen araç ve gereçlerle ilgili teorik ve uygulamalı bilgilere sahip
5 63399 Alanı ile edindiği bilgilerih hatırlayabilir, anlatabilir, adlandırabilir, tanımlayabilir, tekrarlayabilir, listeleyebilir ve kaydedebilir.
6 63400 Mesleği ile ilgili diğer paydaşlarını bilgilendirebilir, kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
7 63401 edindiği bilgileri yorumlayabilir, uygulayabilir, kullnabilir, uygulamalı olarak gösterebilir, dramatize edebilir, örneklendirebilir
8 63402 Alanına ait edindiği bilgileri kullanabilir ve/veya uygulayabilir.
9 63403 Yabancı diller bölümünde öğrendiği dili en üst seviyede C2 öğrenerek ve bunu alanına özgü bilgileri, yayınları takip edebilme ve yabancı ülkelerdeki meslektaşları ile iletişim kuracak düzeyde kullanabilir.
10 63404 Sınıf içinde öğrencilere gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılmasında proje, ödev gibi konularda etkinlikler planlayabilir ya da yönetebilir.
11 63405 Öğretmenlik mesleğinin ve öğrenme-öğretme işinin yaşamboyu süren bir olgu olduğunun farkında olur ve bunu sürekli geliştirebilmek için yaşamboyu öğrenmeye karşı olumlu bir tutum geliştirebilir.
12 63406 mesleği ile iligili eksiklikleri varsa bunları tespit edebilir ve geliştirilmesi için bu alana yönelebilir
13 63407 Öğretmenlik mesleğinin toplumsal sorumluluk bilinci taşıyan bir meslek olması sebebiyle yaşadığı sosyal çevreye karşı sorumluluk gereği çevrenin sorunlarına ilişkin proje ve çalışmalar düzenleyebilir bunları uygulayabilme ve topluma akatarabilir.
14 63408 edindiği teorik ve uygulamaya dayalı bilgileri aktarabilir, kendi cümleleriyle ifade edebilir, tasvir edebilir, tanıyabilir, açıklayabilir, belirleyebilir, rapor edebilir ve özetleyebilir.
15 63409 Mesleğinin gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyi’de bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
16 63410 Öğretmenlik mesleğinde edinidği bilgi ve becerileri sürekli olarak geliştirebilmek için eleştirel bir yaklşımla değerlendirebilir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4
2 4 4 5 4 5 5 4 4 5 4 3 4 5 4 5 4
3 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 3 4 4
4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4
5 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek