Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ALÖ401 Almanca Ders Kitabı İncelemesi 927001 4 7 5

Dersin Amacı

Adayın mesleki yaşamında öğrenci seviyesine uygun ders kitabını seçmede yardımcı olabilecek gerekli metodik ve didaktik donanım ve becerileri kazanması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Altun

Ön Koşul Dersleri

YOK

Önerilen Diğer Hususlar

YOK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Rösler, Dietmar/ Würfel, Nicole (2017): Deutsch Lehren Lernen 5. Lernmaterialien und Medien, Stuttgart, Klett Neuner, Gerhard (1995): Lehrwerke in: Handbuch Fremdsprachenunterricht, Hrsg. Karl-Richard Bausch, Herbert Christ, Hans Jürgen Krumm, Tübingen: Franck. Dr. Zeuner, Lehrbereich Deutsch als Fremdsprache, Seminar II Lehrwerkanalyse und -kritik.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

YOK

Dersin İçeriği

Yabancı dil dersinde ders kitabının rolü Ders kitabı seçimini etkileyen unsurlar Ders kitabı değerlendirme kriterleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 70 1
5 Derse Katılım 5 5 1
23 Proje Sunma 1 20 1
54 Ev Ödevi 5 5 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 25 25
12 Takım/Grup Çalışması 5 4 20
23 Proje Sunma 1 30 30
29 Bireysel Çalışma 5 3 15
54 Ev Ödevi 5 4 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kitap analizi kriterlerinin belirlenmesi https://www.hueber.de/wiki-99-stichwoerter/index.php/Lehrwerkanalyse
2 Stockholm kriter kataloğu
3 Dil açısından analiz - günlük konuşma dili, alana özgü dil, açısından kitap analizi
4 İçerik açısından- günlük yaşam, ekonomik, politik, coğrafibilginin verilişi açısından kitap analizi
5 Dilbilgisi öğretim açısından- iletişimsel yeti gelişimi, metin seçimi açısından kitap analizi
6 Alıştırma türleri açısından- dört temel beceri gelişimine katkıları açısından kitap analizi
7 Teknik araç-gereç kullanımı açısından kitap analizi
8 Öğrenim seviyesine uygunluk açısından- yaş grubu, hedef ilişkisi açısından kitap analizi
9 Arasınav
10 Temel becerilerin geliştirilmesi açısından kitap analizi
11 Kitapta kullanılan metot açısından kitap analizi
12 Tasarım açısından kitap analizi
13 Baskı açısından kitap analizi
14 Ders Kitaplarının incelenmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1134090 Kullanılan ders kitabını uluslararası kriterlere göre inceleyip değerlendirebilir.
2 1133136 Mesleki yaşamında öğretim hedefine yönelik kullanacağı ders kitabını inceleyerek tespit edebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63395 Mesleği ile ilgili sorunların üstesinden gelebilmek için sorumluluk alabilir ve diğer meslektaşlarıyla birlikte sorunun çözümü için çözüm önerileri geliştirebilir.
2 63396 Mesleği ile ilgili sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin netel ve nicel olarak değerlendirilmesinde konu ile ilgili uzman ya da uzman olmayan kişi ve kurumlarla bu verileri paylaşabilir.
3 63397 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma ve bunları çevresine yansıtabilir.
4 63398 Alana ait güncel bilgileri içeren ders kitabı, bunları destekleyen araç ve gereçlerle ilgili teorik ve uygulamalı bilgilere sahip
5 63399 Alanı ile edindiği bilgilerih hatırlayabilir, anlatabilir, adlandırabilir, tanımlayabilir, tekrarlayabilir, listeleyebilir ve kaydedebilir.
6 63400 Mesleği ile ilgili diğer paydaşlarını bilgilendirebilir, kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
7 63401 edindiği bilgileri yorumlayabilir, uygulayabilir, kullnabilir, uygulamalı olarak gösterebilir, dramatize edebilir, örneklendirebilir
8 63402 Alanına ait edindiği bilgileri kullanabilir ve/veya uygulayabilir.
9 63403 Yabancı diller bölümünde öğrendiği dili en üst seviyede C2 öğrenerek ve bunu alanına özgü bilgileri, yayınları takip edebilme ve yabancı ülkelerdeki meslektaşları ile iletişim kuracak düzeyde kullanabilir.
10 63404 Sınıf içinde öğrencilere gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılmasında proje, ödev gibi konularda etkinlikler planlayabilir ya da yönetebilir.
11 63405 Öğretmenlik mesleğinin ve öğrenme-öğretme işinin yaşamboyu süren bir olgu olduğunun farkında olur ve bunu sürekli geliştirebilmek için yaşamboyu öğrenmeye karşı olumlu bir tutum geliştirebilir.
12 63406 mesleği ile iligili eksiklikleri varsa bunları tespit edebilir ve geliştirilmesi için bu alana yönelebilir
13 63407 Öğretmenlik mesleğinin toplumsal sorumluluk bilinci taşıyan bir meslek olması sebebiyle yaşadığı sosyal çevreye karşı sorumluluk gereği çevrenin sorunlarına ilişkin proje ve çalışmalar düzenleyebilir bunları uygulayabilme ve topluma akatarabilir.
14 63408 edindiği teorik ve uygulamaya dayalı bilgileri aktarabilir, kendi cümleleriyle ifade edebilir, tasvir edebilir, tanıyabilir, açıklayabilir, belirleyebilir, rapor edebilir ve özetleyebilir.
15 63409 Mesleğinin gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyi’de bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
16 63410 Öğretmenlik mesleğinde edinidği bilgi ve becerileri sürekli olarak geliştirebilmek için eleştirel bir yaklşımla değerlendirebilir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 4 5 4 4 3 4 2 3 4 3 4 4 2 4
2 4 3 4 4 3 4 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek