Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ALÖ411 Okul Deneyimi 927001 4 7 7

Dersin Amacı

Öğretmenin ve bir öğrencinin okuldaki bir gününü gözlemleme, öğretmenin bir dersi işlerken dersi nasıl düzenlediğini, dersi hangi aşamalara böldüğünü, öğretim yöntem ve tekniklerini nasıl uyguladığını, derste ne tür etkinliklerden yararlandığını,dersin yönetimi için ve sınıfın kontrolü için öğretmenin neler yaptığını, öğretmenin dersi nasıl bitirdiğini gözlemleme, okulun örgüt yapısını, okul müdürünün görevini nasıl yaptığını ve okulun içinde yer aldığı toplumla ilişkilerini inceleme, okul deneyimi çalışmalarını yansıtan portfolyo hazırlama.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Hasan BOLAT, Dr. Öğrt. Üyesi Nevzat BAKIR Dr. Öğrt. Üyesi Fatma Altun Dr. Öğrt. Gör. Çiğdem Kırca Ögrt. Gör. Emin Öktem

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Fakülte-Okul İşbirliği (YÖK Dünya Bankası)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Dersin içeriği Öğretmen adayına meslek öncesi belli bir deneyim kazandırmaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
20 Rapor Hazırlama 1 100 1
38 Rapor Hazırlama 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 5 70
14 Gözlem 14 4 56
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
54 Ev Ödevi 1 7 7

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dönem Planı Okul deneyimi.docx
2 Öğretmenin okuldaki bir günü / Öürencinin okuldaki bir günü Okul deneyimi.docx
3 Bir öğrencinin incelenmesi / Öğretim Yöntemleri Okul deneyimi.docx
4 Derslerin gözlenmesi / Dersin Yönetimi ve Sınıfın Kontrolü Okul deneyimi.docx
5 Soru Sormayı gözlemleme / Okulda araç gereç ve yazılı kaynaklar Okul deneyimi.docx
6 Okul müdürü ve okul kuralları / okul ve toplum Okul deneyimi.docx
7 Mikroöğretim teknikleri Okul deneyimi.docx
8 Yönerge ve açıklamalar / Soru sorma Alıştırmaları Okul deneyimi.docx
9 Dersin yönetimi ve sınıfın kontrolü / öğrenci çalışmalarının değerlendirilmesi Okul deneyimi.docx
10 Ders kitaplarından yararlanma / Grup çalışmaları Okul deneyimi.docx
11 Çalışma yapraklarının hazırlanması ve kullanılması / Değerlendirme ve kayıt tutma Okul deneyimi.docx
12 Test hazırlama, Puanlama, analiz / Öğretimde benzetimlerden yararlanma Okul deneyimi.docx
13 Dersi planlama ve etkinlikleri sıraya koyma Okul deneyimi.docx
14 Okul Deneyimi çalışmalarının değerlendirilmesi Okul deneyimi.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
9029 1205932 Öğrenci dönem sonu itibariyle, yaptığı gözlemler sonucu, okulda, özellikle sınıf içinde öğretmen öğrenci ilişkilerini irdeleyebilecek.
32659 1139018 Derslerin işleniş şeklini, öğretmen ve öğrencilerin ders içindeki rollerini değerlendirebilecek, ve iyi, başarılı bir öğretmen olmanın gereklerini yerine getirebilecek bir düzeye erişebilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63395 Mesleği ile ilgili sorunların üstesinden gelebilmek için sorumluluk alabilir ve diğer meslektaşlarıyla birlikte sorunun çözümü için çözüm önerileri geliştirebilir.
2 63396 Mesleği ile ilgili sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin netel ve nicel olarak değerlendirilmesinde konu ile ilgili uzman ya da uzman olmayan kişi ve kurumlarla bu verileri paylaşabilir.
3 63397 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma ve bunları çevresine yansıtabilir.
4 63398 Alana ait güncel bilgileri içeren ders kitabı, bunları destekleyen araç ve gereçlerle ilgili teorik ve uygulamalı bilgilere sahip
5 63399 Alanı ile edindiği bilgilerih hatırlayabilir, anlatabilir, adlandırabilir, tanımlayabilir, tekrarlayabilir, listeleyebilir ve kaydedebilir.
6 63400 Mesleği ile ilgili diğer paydaşlarını bilgilendirebilir, kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
7 63401 edindiği bilgileri yorumlayabilir, uygulayabilir, kullnabilir, uygulamalı olarak gösterebilir, dramatize edebilir, örneklendirebilir
8 63402 Alanına ait edindiği bilgileri kullanabilir ve/veya uygulayabilir.
9 63403 Yabancı diller bölümünde öğrendiği dili en üst seviyede C2 öğrenerek ve bunu alanına özgü bilgileri, yayınları takip edebilme ve yabancı ülkelerdeki meslektaşları ile iletişim kuracak düzeyde kullanabilir.
10 63404 Sınıf içinde öğrencilere gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılmasında proje, ödev gibi konularda etkinlikler planlayabilir ya da yönetebilir.
11 63405 Öğretmenlik mesleğinin ve öğrenme-öğretme işinin yaşamboyu süren bir olgu olduğunun farkında olur ve bunu sürekli geliştirebilmek için yaşamboyu öğrenmeye karşı olumlu bir tutum geliştirebilir.
12 63406 mesleği ile iligili eksiklikleri varsa bunları tespit edebilir ve geliştirilmesi için bu alana yönelebilir
13 63407 Öğretmenlik mesleğinin toplumsal sorumluluk bilinci taşıyan bir meslek olması sebebiyle yaşadığı sosyal çevreye karşı sorumluluk gereği çevrenin sorunlarına ilişkin proje ve çalışmalar düzenleyebilir bunları uygulayabilme ve topluma akatarabilir.
14 63408 edindiği teorik ve uygulamaya dayalı bilgileri aktarabilir, kendi cümleleriyle ifade edebilir, tasvir edebilir, tanıyabilir, açıklayabilir, belirleyebilir, rapor edebilir ve özetleyebilir.
15 63409 Mesleğinin gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyi’de bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
16 63410 Öğretmenlik mesleğinde edinidği bilgi ve becerileri sürekli olarak geliştirebilmek için eleştirel bir yaklşımla değerlendirebilir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
9029 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4
32659 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek