Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EGT402 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi 927001 4 8 4

Dersin Amacı

Türk Eğitim Sisteminin amaç ve yapısını,belli başlı eğitim kuram ve süreçlerini tanıyabilme, bu süreçte bir örgüt olara okulun yönetim ve işleyişini kavrayabilme,belli bzı uygulamalar yapabilme.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Yüksel GÜNDÜZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.İ. E. Başarn, Türkiye Eğitim Sistemi, Yargıcı matbaası, Ankara 1996. 2.İ. E. Başaran, Yönetimde İnsan İlişkileri, Gül Yayınevi, Ankara 1998. 3.İ. Taşdemir-M. Şişman, Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, PegemA yayıncılık, Ankara 2008. 4.Ada, Sefer ve Baysal, Z. Nurdan, Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Pegem Akademi Yayınları ANKARA 2010 5. Ed. Özdemir, Servet, Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yöneti, Nobel Yayın Dağıtım, 2009,ANKARA

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Türk Milli Eğitim Sisteminin Amaçları ve Temel İlkeleri, Eğitimle İlgili Yasal Düzenlemeler, Türk Eğitim Sisteminin Yapısı, Örgüt Kuramları, Yönetim Süreçleri, Okul Örgütü ve Yönetimi, Okul Yönetiminde Etkili Liderlik, Okul Yönetiminde Hizmet Alanları, Okul Yönetiminde Öğrenci Hizmetleri, Okul Yönetiminde Eğitim Hizmetleri, Okul Yönetiminde Öğretim Hizmetleri, Okul İşletmesi, Okul çevre ilişkileri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 9 3 27
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Türk Milli Eğitim Sisteminin Amaçları ve Temel İlkeleri Aktif öğretim yöntemleri 1. T.E.S. AMAÇ VE TEMEL İLKELERİ.ppt
2 Eğitim İle İlgili Yasal Düzenlemeler Aktif öğretim yöntemleri 2. EĞİTİM İLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER.pptx
3 MEB Teşkilat Şemasının İncelenmesi Aktif öğretim yöntemleri 3. TEŞKİLAT ŞEMALARI.pptx
4 Örgüt ve Yönetim Kuramları Aktif öğretim yöntemleri 4. ÖRGÜT VE YÖNETİM KURAMLARI.ppt
5 Okul Örgütü ve Yönetimi Aktif öğretim yöntemleri 5. OKUL ÖRGÜTÜ VE YÖNETİMİ.ppt
6 Okul Yönetiminde Liderlik Aktif öğretim yöntemleri 6. OKUL YÖNETİMİNDE LİDERLİK.ppt
7 Yönetim Süreçleri Aktif öğretim yöntemleri 7. YÖNETİM SÜREÇLERİ.ppt
8 Personel Hizmetlerinin Yönetimi Aktif öğretim yöntemleri 8. PERSONEL HİZMETLERİNİN YÖNETİMİ.ppt
9 Öğrenci Hizmetlerinin Yönetimi Aktif öğretim yöntemleri 9. ÖĞRENCİ HİZMETLERİNİN YÖNETİMİ.ppt
10 Ara Sınav Aktif öğretim yöntemleri
11 Öğretim Hizmetlerinin Yönetimi Aktif öğretim yöntemleri 10. ÖĞRETİM HİZMETLERİNİN YÖNETİMİ.ppt
12 Eğitim Hizmetlerinin Yönetimi Aktif öğretim yöntemleri 11. EĞİTİM HİZMETLERİNİN YÖNETİMİ.ppt
13 Genel Hizmetlerin Yönetimi Aktif öğretim yöntemleri 12. GENEL HİZMETLERİN YÖNETİMİ.ppt
14 Okul çevre ilişkileri Aktif öğretim yöntemleri 13. OKUL ÇEVRE İLİŞKİLERİ.ppt

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1209269 Eğitimle ilgili yasaları kendine göre açıklar.
2 1208952 Türk Eğitim Siseminin yapısını ifade eder.
3 1208428 Eğitimle ilgili anayasa, yasa, Yönetmelik ve yönergeleri adlarını bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63395 Mesleği ile ilgili sorunların üstesinden gelebilmek için sorumluluk alabilir ve diğer meslektaşlarıyla birlikte sorunun çözümü için çözüm önerileri geliştirebilir.
2 63396 Mesleği ile ilgili sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin netel ve nicel olarak değerlendirilmesinde konu ile ilgili uzman ya da uzman olmayan kişi ve kurumlarla bu verileri paylaşabilir.
3 63397 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma ve bunları çevresine yansıtabilir.
4 63398 Alana ait güncel bilgileri içeren ders kitabı, bunları destekleyen araç ve gereçlerle ilgili teorik ve uygulamalı bilgilere sahip
5 63399 Alanı ile edindiği bilgilerih hatırlayabilir, anlatabilir, adlandırabilir, tanımlayabilir, tekrarlayabilir, listeleyebilir ve kaydedebilir.
6 63400 Mesleği ile ilgili diğer paydaşlarını bilgilendirebilir, kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
7 63401 edindiği bilgileri yorumlayabilir, uygulayabilir, kullnabilir, uygulamalı olarak gösterebilir, dramatize edebilir, örneklendirebilir
8 63402 Alanına ait edindiği bilgileri kullanabilir ve/veya uygulayabilir.
9 63403 Yabancı diller bölümünde öğrendiği dili en üst seviyede C2 öğrenerek ve bunu alanına özgü bilgileri, yayınları takip edebilme ve yabancı ülkelerdeki meslektaşları ile iletişim kuracak düzeyde kullanabilir.
10 63404 Sınıf içinde öğrencilere gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılmasında proje, ödev gibi konularda etkinlikler planlayabilir ya da yönetebilir.
11 63405 Öğretmenlik mesleğinin ve öğrenme-öğretme işinin yaşamboyu süren bir olgu olduğunun farkında olur ve bunu sürekli geliştirebilmek için yaşamboyu öğrenmeye karşı olumlu bir tutum geliştirebilir.
12 63406 mesleği ile iligili eksiklikleri varsa bunları tespit edebilir ve geliştirilmesi için bu alana yönelebilir
13 63407 Öğretmenlik mesleğinin toplumsal sorumluluk bilinci taşıyan bir meslek olması sebebiyle yaşadığı sosyal çevreye karşı sorumluluk gereği çevrenin sorunlarına ilişkin proje ve çalışmalar düzenleyebilir bunları uygulayabilme ve topluma akatarabilir.
14 63408 edindiği teorik ve uygulamaya dayalı bilgileri aktarabilir, kendi cümleleriyle ifade edebilir, tasvir edebilir, tanıyabilir, açıklayabilir, belirleyebilir, rapor edebilir ve özetleyebilir.
15 63409 Mesleğinin gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyi’de bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
16 63410 Öğretmenlik mesleğinde edinidği bilgi ve becerileri sürekli olarak geliştirebilmek için eleştirel bir yaklşımla değerlendirebilir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5
2 3 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 4 3
3 4 4 4 4 3 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek