Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BTÖ407 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 927001 4 7 5

Dersin Amacı

Bilimsel bir araştırmanın gerçekleştirilmesinde izlenecek yolları, veri toplama yöntem ve tekniklerini ve araştırma yayımlama sürecini kavramak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör. Bünyamin SARIBACAK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Büyüköztürk, Ş. 2009; Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Pegem Yayınevi, Ankara. Karasar, N. (1999). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Robert A. Day. (2000). How to write and publish a scientific paper?. Çeviri: Gülay Aşkar ALTAY. Ankara: TÜBİTAK. Yıldırım, A., Şimşek, H. (2000). Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bilim ve temel kavramlar (olgu, bilgi, mutlak, doğru, yanlış, evrensel bilgi v.b.). Bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama teknikleri) , verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
24 Seminer 5 7 35
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 23 23
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Neden bilimsel çalışmalara ihtiyaç duyarız? bilimsel gerçek nedir? Epistemoloji ve Ontoloji nedir?
2 Nitel ve Nicel araştırma yöntemleri nedir, nerede kullanılır, temel farklılıkları nelerdir?
3 Bir bilimsel çalışmayı oluşturan temel yöntem bileşenleri nelerdir? Bilimsel bir çalışmada hangi bileşenler yer alır? Problemi tanıma, hipotez veya araştırma sorusu yazabilme, literature taraması, araştırma yöntemi ve veri toplama araçları, analiz ve değerlendirme aşamaları nedir?
4 Araştırma yöntemlerinde temel kavramlar: - Veri toplama araçları - katılımcıların seçimi - Güvenirlik ve Geçerlik kavramları - Etik kurallar - Sonuçların genellenebilir olması
5 Nicel Araştırma Yöntemlerinden - Deneysel araştırma nedir? nerelerde, habngi amaçla kullanılır? Deneysel araştırmada araştırmacının varsayımları nelerdir? Deneysel araştırmayı diğer araştırma yöntemlerinden ayıran önemli farklılıklar nelerdir? Deneysel bir araştırmanın incelenmesi
6 Korelasyonel araştırma nedir? Amaç ve kullanım alanları nelerdir? Hangi şartlarda kullanılması gereklidir? Diğer araştırma yöntemlerinden farklılıkları nelerdir? Korelasyonel katsayısı nedir? pozitif ve negatif korelasyon nedir? Örnek bir Korelasyonel araştırmanın incelenmesi
7 Nedensel-Karşılaştırma Araştırma yönteminin incelenmesi? uygulama alanları, temel özellikleri ve uygulamada dikkat edilecek hususlar. Nedensel-karşılaştırma ile deneysel ve korelasyonel araştırma yöntemleri arasındaki temel farklar nelerdir? Örnek bir çalışmanın incelenmesi
8 Tarama araştırma yöntemi nedir? Amaç ve kullanım alanları nelerdir? Hangi şartlarda kullanılması gereklidir? Diğer araştırma yöntemlerinden farklılıkları nelerdir? Veri toplama araçlarının oluşturulması Örnek bir Tarama araştırmanın incelenmesi
9 Nitel araştırma yöntemleri - Etnoğrafik araştırma nedir, nerelerde kullanılır? Örnek bir çalışmanın incelenmesi
10 ARASINAV
11 Tarihsel araştırma, eylem araştırması Örnek bir çalışmanın incelenmesi
12 Durum çalışması ve Kuram Oluşturma araştırmaları Örnek bir çalışmanın incelenmesi
13 Nitel araştırma yöntemlerinde veri toplama ve analizi
14 Karma araştırma yöntemi ve kullanıldığı alanlar Örnek bir çalışmanın incelenmesi
15 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1141308 araştırma yaklaşımlarının temellerini açılayabilir
2 1181690 eğitimde bir araştırma problemi tanımlayabilir
3 1154402 eğitimde alanındaki bir araştırma problemi için veri toplayabilir
4 1168776 bir eğitim araştırmasını raporlaştırabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63209 Teknolojideki yenilikleri eğitim ortamlarına nasıl adapte edeceğini bilir.
2 63210 Öğretimi analiz eder, tasarlar, geliştirir, uygular ve değerlendirir.
3 63202 Var olan kaynaklardan en iyi şekilde nasıl faydalanacağını bilir.
4 63208 Öğretim materyalleri geliştirir.
5 63203 Teknolojik açıdan zengin ortamlar kadar sadece kara tahtanın olduğu ortamlarda da çalışmayı öğrenir.
6 63204 Profesyonel öğretme, iletişim ve iş birliği becerileri gösterir.
7 63207 Eğitsel yazılımlar, oyunlar, vb. tasarlar ve geliştirir.
8 63206 Öğretim materyallerindeki iyi ve kötü tasarımı ayırt eder.
9 63205 Var olan bilgileri uygun yerlere yerleştirerek, yöneterek ve kullanarak öğretim problemlerini çözebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek