Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FBÖ311 Türk Eğitim Tarihi 927001 3 5 3

Dersin Amacı

En eski Türk devletleri ve toplumlarından günümüze kadar gelen Türk milletinin üretip geliştirdiği eğitim ve öğretim ile ilgili düşünceleri, kurumları, gelişmeleri ortaya koymaktır. Devletlerin nasıl bir insan tipi yetiştirmeye çalıştığını araştırıp, bu doğrultuda geliştirdiği kurumlar ve eğitim anlayışını tartışmak, bu günkü yansımalarını değerlendirmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Pelin İSKENDER KILIÇ

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yahya AKYÜZ, Türk Eğitim Tarihi M.Ö. 1000-M.S. 2012, Ankara 2012; Sebahattin ARIBAŞ, Ali Sinan BİLGİLİ, vd…Türk Eğitim Tarihi, Editör: Sebahattin ARIBAŞ- Mehmet KOÇER, İstanbul 2008; A. Adnan ADIVAR, Osmanlı Türklerinde İlim, İstanbul 1970; Hasan AKGÜNDÜZ, Klasik Dönem Osmanlı Medrese Sistemi, İstanbul 1997; Ülker AKKUTAY, Enderun Mektebi, Ankara 1984; Alişan AKPINAR, Osmanlı Devleti’nde Aşiret Mektebi, İstanbul 1997; Ali AKYILDIZ, Tanzimat Dönemi Osmanlı Merkez Teşkilatında Reform, İstanbul 1993; İ. Ethem BAŞARAN, Türkiye Eğitim Sistemi, Ankara 1994; İsmail H. BAYKAL, Enderun Mektebi Tarihi, İstanbul 1953; Kemal BEYDİLLİ, Türk Bilim ve Matbaacılık Tarihinde Mühendishane, Mühendishane Matbaası ve Kütüphanesi (1776-1826), İstanbul 1995; C. Yalçın BİLİM, Tanzimat Devrinde Türk Eğitiminde Çağdaşlaşma (1839-1876), Eskişehir 1984; Cavit BİNBAŞIOĞLU, Türkiye’de Eğitim Bilimleri Tarihi, İstanbul 1995; Cavit BİNBAŞIOĞLU, Türk Eğitim Düşüncesi Tarihi, Ankara 2005; Muharrem ERGİN, Orhun Abideleri, İstanbul 1970; Osman ERGİN, Türkiye Maarif Tarihi, İstanbul 1977; Mustafa ERGÜN, Atatürk Devri Türk Eğitimi, Ankara 1982; Mustafa ERGÜN,II. Meşrutiyet Devrinde Eğitim Hareketleri (1908-1914), Ankara 1996; Bayram KODAMAN, Abdülhamit Devri Eğitim Sistemi, İstanbul 1980

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Türk eğitim tarihinin kapsamına giren, geçmişten günümüze uzanan süreç içinde incelenen eğitim ve öğretim ile ilgili bilgiler yer alır. Eğitim ve öğretimle ilgili kavramların açıklanması, örneklendirilerek anlaşılmasının sağlanması, gerçekleştirilen eğitim uygulamalarının kavranması, dönemler arası benzerlik ve farklılıkların nedenlerinin açıklanması, yorumlanması, bazı olgu, kavram, kurum, kuruluş ve anlayışların zaman içinde değişimi gibi konular Türk eğitim tarihinin kapsamına girer.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
34 Okuma 5 5 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin işlenişi ve kaynakları hakkında öğrenciye bilgi verilecektir.
2 İslamiyet’ten önceki Türk devletlerinde eğitim anlayışı. Hunlar
3 Göktürkler ve Uygurlar’da Eğitim alanında meydana gelen gelişmeler.
4 Türklerin İslamiyet’i kabulüyle birlikte eğitim anlayışlarında meydana gelen gelişmeler, Karahanlılar Dönemi. Farabi’nin Eğitim anlayışı
5 İbni Sina’nın, Balasagunlu Yusuf’un, Kaşgarlı Mahmut’un, Ahmet Yesevî ve Edip Ahmet bin Mahmut Yüknekî’nin Türk Eğitim tarihindeki yeri ve görüşleri.
6 Selçuklular devri eğitiminin temel özellikleri ve dönemi Avrupası ile eğitim alanında karşılaştırılması
7 Ahi teşkilatı ve eğitim tarihindeki yeri, Nizamülmülk’ün eğitim görüşleri.
8 Mevlana, Yunus Emre, Hacı Bektaşi Veli, Aşık Paşazade ve Nasrettin Hoca’nın Türk eğitim tarihindeki yeri.
9 Ara sınav
10 Osmanlı’da Medrese, Enderun ve ilköğretim kurumları, özellikleri.
11 Eğitimde yenileşme hareketleri
12 Tanzimat Dönemi eğitim anlayışı
13 Meşrutiyet Dönemi eğitim anlayışı
14 Cumhuriyet Devri eğitim anlayışı
15 Dönem sonu sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1125776 Geçmiş eğitim sistemleriyle günümüz eğitim sistemini karşılaştırır.
2 1124294 Günümüz Türk eğitiminin geldiği seviyi değerlendirebilir.
3 1124967 Türk Eğitim Tarihinin gelişim evrelerini öğrenir.
4 1148050 Türk Eğitim tarihinde öne çıkan eğitimcileri ve onların eğitim görüşlerini kavrar.
5 1139515 Modern Türkiye’nin kuruluşunda eğitimin rolünü yorumlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63211 Fizik, kimya, biyoloji, Astronomi ve jeoloji ile matematik bilgilerini fen bilgisi eğitimine günlük yaşamda kullanmayı sağlayabilecek şekilde uygulama becerisi.
2 63212 Fen bilimleri ile ilgili sorunları tanımlama, çözme ve fen bilgisi eğitimine uygulayabilme becerisi.
3 63213 Fen eğitiminin bilgi kullanımındaki önemini kavrayarak, sorunlara farklı çözüm önerileri getirebilecek şekilde alternatif düşünebilme becerisi.
4 63214 Fen Bilimleri ile ilgili veri toplama, verileri analiz etme, deney tasarlama ve yapma, sonuçları yorumlama ve tüm bunları eğitim alanına uygulama becerisi.
5 63215 Fen eğitimi için gerekli teknik ve teknolojileri kullanabilme, alanla ilgili materyal geliştirme ve bunları kullanabilme becerisi.
6 63216 Eğitim çalışmalarında alan içi ve disiplinler arası ekip çalışması oluşturma, çalışma ve fen bilgilerini kullanabilme becerisi.
7 63217 Eğitim çalışmalarında bağımsız çalışma, sorumluluk alma, yetki kullanma ve yaratıcılık becerisi.
8 63218 Mesleki ve eğitim alanında sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
9 63219 Standardizasyon ve Kalite konularında yeterli donanıma sahip olma yeterliliklerini kazanırlar.
10 63220 İlköğretim 2. Kademe öğrencilerinin Psikolojik ve pedagojik çerçevede gelişim ve öğrenme özelliklerini bilme becerisi.
11 63221 Fen bilimlerinin gereği olan laboratuarların oluşturulması, laboratuar malzemelerin tanınması ve deneysel olarak kullanılabilmesi becerisi.
12 63222 Küreselleşmeye Paralel olarak Eğitimin Toplumsal yapıyı Özellikle Sağlık Güvenlik ve çevre sorunları açısından etkilediğini bilerek yeterli ve yarışabilir düzeyde bir eğitim verilmesi
13 63223 Yaşam boyu öğrenme,bilimsel bilgiyi ve bilginin doğasını önemseme davranışını kazandırma
14 63224 Bilimsel etik konusunda sorumluluk anlayışı kazandırma
15 63225 Ulusal ve Uluslar arası sorunlar konusunda bilgi sahibi olma, çözüm üretebilme becerisi
16 63226 Sağlıklı yaşam, beslenme ve ilkyardım konularında bilgi sahibi olma ve gerekli önlemleri alarak günlük yaşamda uygulayabilme