Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FRÖ103 Fransızca Okuma I 927001 1 1 5

Dersin Amacı

Öğrencilere, başta güncel metinler olmak üzere çeşitli türlerde yazılmış metinleri tanıma, okuma, çözümleme, anlama ve yorumlama becerileri kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr.Rıfat GÜNDAY

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Sylvie Poisson – Quinton, Reine Mimran, Compréhension écrite, Niveau 2, CLE, 2005. Claire Miquel, Communication Progressive du Français, CLE, 2004. Nathalie Fixe-Combe, Français 6, Séquences et expressions, 2001. Dominique Roure, le nouvel atelier de Français, CM2, Bordas, 2001. Çeşitli gazete ve dergilerden, ders kitaplarından, edebi yapıtlardan ve internet ortamından alınmış metinler.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Öğrencinin Fransızca bir metni okumaı ve açıklama metinle ilgili olarak Fransız dilinde tartışabilme, özet yapabilme sorulan soruları yanıtlayabilme

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 30 30
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin amacı, içeriği ve işlenişi hakkında bilgi verilecek, örnek bir metin incelemesi yapılacaktır
2 Öğrencilere farklı metin türleri hakkında örneklerle bilgiler verilecektir
3 Yazınsal olan ve olmayan metinlerin öğeleri tanıtılacaktır
4 Örnek bir metin üzerinde sözcüklerin çeşitli anlamları irdelenip bağlama göre kazandıkları anlam değerleri üzerinde durulacaktır. Sözcüklerin eş ve zıt, temel ve yan anlamları üzerinde durulacaktır
5 Örnek metindeki bazı önemli tümcelerin yapısı ve içeriği irdelenerek, aynı konunun ya da mesajın perifrazlar şeklinde başka ifade şekilleri tanıtılacaktır
6 Örnek metinden hareketle metnin konu bütünlüğü çerçevesinde paragraf yapılanmasının nasıl oluşturulduğu çözümlenecektir
7 Bilgilendirici tür bir metin örneği incelenecektir
8 Açıklayıcı tür bir metin örneği incelenecektir
9 Ara sınav
10 Anlatmaya dayalı bir metin örneği incelenecektir
11 Betimlemeye dayalı bir metin örneği incelenecektir
12 Kanıtlayıcı tür bir metin örneği incelenecektir
13 İnternetten alınmış bir güncel haber metini incelenecektir
14 Öğrencilerin okudukları bir kısa öyküden hareketle, ana konuyu oluşturan sözcük, tümce ve paragrafların izleksel çerçevede nasıl ilintilendirildiği çözümleyip değerlendirilecektir
15

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1151562 Okuma sratejilerini kavrar.
2 1196810 Farklı türdeki metinleri anlar.
3 1205772 İncelediği farklı türlerdeki metinleri; yapı, sözcük, tümce, paragraf ve içerik bağlamında çözümler.
4 1180968 Yazınsal bir metinle yazınsal olmayan bir metin arasındaki anlatım ve anlamlandırma farkını kavrar
5 1199746 İncelenen metinlerden hareketle eşanlam, karşıt anlam, türetme ve perifraz çalışmalarını geliştirir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63477 Çağdaş dil öğretimi kuram ve uygulamaları çerçevesinde temel bilgi edinme yöntemlerini kullanmak ve Fransızca öğretimine uygun planlama yapmak
2 63478 Alan dili öğrenme ortamının gerektirdiği öğretim programları, yöntem, teknik ve stratejileri seçmek, bilgiye ulaşma ve bilgi üretiminde uyarlamak
3 63479 Fransızca öğretiminde Dilbilim, Yazınbilim, Yöntembilimsel alanlarında edindiği bilgileri Fransızca temel dil becerilerini ve iletişim yeterliklerini geliştirebilmek için kullanmak
4 63480 .Dil öğretiminde, becerilerin geliştirilmesine yönelik olarak, Fransızca öğretim sürecine uygun araç, gereç ve materyali seçmek, geliştirebilmek ve uyarlamak
5 63481 Fransızcayı doğru ve anlaşılır bir şekilde kullanmalarını sağlayabilmek için, öğrencilerin dinleme-izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirmek
6 63482 Bilgiye ulaşım yollarını etkin bir şekilde kullanım becerisini edinmek, edindiği bilgileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla yorumlamak ve değerlendirmek
7 63483 Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanmak
8 63484 .Dil öğrenimin niteliğini artırmak için günümüz bilişim ve iletişim teknolojilerini, bilgisayar ve internet kaynaklarını kullanmak
9 63485 Fransızcayı Avrupa Dil Ortak Çerçeve programına göre C1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgi ve becerileri meslektaşlarıyla iletişim kurma yetisini kazanmak
10 63486 LLP yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirerek, gerek kurumsal gerekse paydaşlarla hizmet içi eğitim-öğretim etkinlikleri geliştirmek
11 63487 .Bir kültür ürünü hakkında bilgilerini geliştirmek ve olan dili içinde oluştuğu kültürünün özellikleriyle tanımak, Fransız kültürü Erasmus programı değişim hareketliliğinden yararlanarak farklı sistemleri, kültürleri tanıma ve yaşama bilinci geliştirmek
12 63488 .Hedef dilin öğretilmesinde, öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak duruma uygun öğrenme ortamları hazırlayabilmek, sınıf yönetimi konusunda gerekli becerileri kazandırmak
13 63489 Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak
14 63490 .Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
15 63491 Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
16 63492 Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 1 1 3 3 5 4 1 2 4 4 5 1 1 5 2 1
2 1 1 3 3 5 4 1 2 4 4 5 1 1 5 2 1
3 1 1 3 3 5 4 1 2 5 4 5 1 1 5 2 1
4 1 1 3 3 5 4 1 2 4 5 5 1 1 5 2 1
5 1 1 3 3 5 4 1 2 4 5 5 1 1 5 2 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek