Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FRÖ105 Fransızca Yazma I 927001 1 1 4

Dersin Amacı

öğrencinin yazılı anlatım becerisini geliştirmek.Sözcük bilgisi ve sözdizim bilgilerini aşamalı olarak tümce, paragraf ve metin düzeyinde kullandırma çalışmaları yapmak, betimlemeli, anlatısal ve gerekçelendirmeli metin yazma tekniklerini öğretmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Hanife Nalan GENÇ

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

* Mérieux, R., et all., Connexions Niveau 2, Didier, Paris 2004 * Delatour Y., ET ALL., Grammaire Pratique du Français en 80 Fiches, Hachette Livre * Miquel, J., et all., La Composition Française par l’Exemple, Éditions Roudil, Paris 1973 * Fransızca Hikaye Kitapları * Web

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Yazma sürecinin aşamalarını gerçekleştirmek için gerekli bilgileri edinerek onların uygulanması Yazılan konuda bir bütün oluşturmak için gerekli öğelerin nasıl kullanılacağı üzerinde çalışmlar yapılır Metinde anlaşırlığı sağlamak için örneklemeler yapılır Metin oluşturmak için okuduğu diğer metinlerden elde ettiği bilgileri nasıl uyarlayacağı üzerinde durulur Metin içersinde konuyla ilgili karşılaştırmalar yapılır. Giriş, gelişme ,sonuç ilşkisi üzerinde çalışılır

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 8 8
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 9 5 45

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Adj. possessifs
2 Adj. démonstratifs
3 Comparaisons et superlatifs
4 Prépositions
5 verbes
6 Présent
7 passé composé
8 futur- futur proche
9 vize
10 imparfait
11 direct -indirect
12 infinitif
13 conditionel
14 imparatif

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1354745 Bilgileri kağıda kurallara uygun biçimde dökebilirler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71246 Çağdaş dil öğretimi kuram ve uygulamaları çerçevesinde temel bilgi edinme yöntemlerini kullanmak ve Fransızca öğretimine uygun planlama yapmak
2 71247 Alan dili öğrenme ortamının gerektirdiği öğretim programları, yöntem, teknik ve stratejileri seçmek, bilgiye ulaşma ve bilgi üretiminde uyarlamak
3 71248 Fransızca öğretiminde Dilbilim, Yazınbilim, Yöntembilimsel alanlarında edindiği bilgileri Fransızca temel dil becerilerini ve iletişim yeterliklerini geliştirebilmek için kullanmak
4 71249 .Dil öğretiminde, becerilerin geliştirilmesine yönelik olarak, Fransızca öğretim sürecine uygun araç, gereç ve materyali seçmek, geliştirebilmek ve uyarlamak
5 71250 Fransızcayı doğru ve anlaşılır bir şekilde kullanmalarını sağlayabilmek için, öğrencilerin dinleme-izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirmek
6 71251 Bilgiye ulaşım yollarını etkin bir şekilde kullanım becerisini edinmek, edindiği bilgileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla yorumlamak ve değerlendirmek
7 71252 Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanmak
8 71253 .Dil öğrenimin niteliğini artırmak için günümüz bilişim ve iletişim teknolojilerini, bilgisayar ve internet kaynaklarını kullanmak
9 71254 Fransızcayı Avrupa Dil Ortak Çerçeve programına göre C1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgi ve becerileri meslektaşlarıyla iletişim kurma yetisini kazanmak
10 71255 LLP yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirerek, gerek kurumsal gerekse paydaşlarla hizmet içi eğitim-öğretim etkinlikleri geliştirmek
11 71256 .Bir kültür ürünü hakkında bilgilerini geliştirmek ve olan dili içinde oluştuğu kültürünün özellikleriyle tanımak, Fransız kültürü Erasmus programı değişim hareketliliğinden yararlanarak farklı sistemleri, kültürleri tanıma ve yaşama bilinci geliştirmek
12 71257 .Hedef dilin öğretilmesinde, öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak duruma uygun öğrenme ortamları hazırlayabilmek, sınıf yönetimi konusunda gerekli becerileri kazandırmak
13 71258 Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak
14 71259 .Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
15 71260 Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
16 71261 Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek