Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FRÖ104 Fransızca Okuma II 927001 1 2 5

Dersin Amacı

Öğrencilerin değişik türdeki özgün Fransızca metinlerdeki biçem özelliklerini tanımlayabilme, yapısal öğe ve söylemlerden hareketle metinleri yorumlayıp anlamlandırabilme becerilerini geliştirmektir. Fransızca Öğretmen adaylarının okuma becerilerini Türkiye?nin benimsediği uluslar arası ölçekler ve ilkeler doğrultusunda geliştirmek için metin ve söylem çözümleme modelleri kullanılarak farklı söylem ve metin türlerine duyarlı kılmak; tarayıcı/süpürücü okuma biçimlerine duyarlı kılmak, metinlerin düzeylerini ayırt etmek, okuma alışkanlığı kazanma ve kazandırma, Fransızca öğretiminde otantik metinlerin kullanılması için gerekli öğrenme ve öğretme stratejilerini edin(dir)me.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr.Rıfat GÜNDAY

Ön Koşul Dersleri

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Çeşitli gazete ve dergilerden, ders kitaplarından ve internet ortamından alınmış metinler, masal, kısa öykü ve oyun metinleri. J. Courtillon, Elaborer un cours de FLE, H. Rück, Linguistique textuelle et enseignement du français, vd. Okunacak kitaplar: Maupassant La Ficelle, çeşitli metinler.

Dersin Sunulduğu Dil

Fransızca

Dersin İçeriği

Değişik türdeki özgün Fransızca metinlerde biçem özellikleri örnekleri, bu özelliklerin metinlerin anlamlandırılmasına katkıları, söylem/aktarılan, söylem/anlatı, yazar/anlatıcı gibi ayrımlardan hareketle metinleri anlama becerisini geliştirme çalışmaları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 15 15
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 14 2 28
54 Ev Ödevi 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş, ders planının, hedeflerin açıklanması,anlatı ve uslamlama metinlerine giriş. Okunacak kitaplar listesi.
2 Anlatı metninin özellikleri Edebiyat metinleri üstüne çalışmalar: anlatısal söylem özellikleri üstüne çalışma.
3 Anlatı işlevli metinlerde dilsel özellikler üstüne çalışmalar: Maupassant - La Ficelle
4 Anlatıda yer alan öğeler tanıtılacak ve örnek metinler üzerinde öğeler arasındaki ilişkiler çözümlenecektir.
5 Örnek bir metindeki bazı önemli söylemler, yapısı ve içeriği açısından irdelenecek ve paralel söylem şekilleri oluşturulacaktır.
6 Örnek bir metinde faklı kişilere ait söylemlerin bulunup çözümlenmesi ve konu bağlamında değerlendirilmesi.
7 Bir gazete haberinin biçem, söylem ve içerik açısından incelenmesi.
8 Bir köşe yazısının incelenmesi.
9 Farklı uslamlama işlevleri taşıyan metin modellerinin, metindilbilim yöntemleriyle saptanması: yazarın söz edimlerini kullanma biçimleri üstüne çalışma
10 Ara sınav
11 Farklı edebi türdeki metinlerin temel biçem ve anlatı özelliklerinin tanıtılması.
12 Öykü-roman türünde bir metin örneği incelenecektir.
13 Oyun türünde bir metin örneği incelenecektir.
14 Şiir - şarkı türünde bir metin örneği incelenecektir. Öğrenciler, okudukları bir kısa öyküyü, ana fikir, tema, biçem, yapısal öğeler, yazarı ve anlatıcısının bakış açısı gibi konular çerçevesinde değerlendirilecektir.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1365617 Bir edebi metnin başlıca öğelerini çözümler.
2 1379898 Farklı biçem (üslup) türlerini ayırt eder.
3 1369938 Bir metni doğru anlayabilmek için öğeler arasındaki bağıntıları çözümler.
4 1374894 Bir edebi metnin kompozisyon yapısını çözümler.
5 1362974 Okuduğu özgün bir metni yorumlayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71246 Çağdaş dil öğretimi kuram ve uygulamaları çerçevesinde temel bilgi edinme yöntemlerini kullanmak ve Fransızca öğretimine uygun planlama yapmak
2 71247 Alan dili öğrenme ortamının gerektirdiği öğretim programları, yöntem, teknik ve stratejileri seçmek, bilgiye ulaşma ve bilgi üretiminde uyarlamak
3 71248 Fransızca öğretiminde Dilbilim, Yazınbilim, Yöntembilimsel alanlarında edindiği bilgileri Fransızca temel dil becerilerini ve iletişim yeterliklerini geliştirebilmek için kullanmak
4 71249 .Dil öğretiminde, becerilerin geliştirilmesine yönelik olarak, Fransızca öğretim sürecine uygun araç, gereç ve materyali seçmek, geliştirebilmek ve uyarlamak
5 71250 Fransızcayı doğru ve anlaşılır bir şekilde kullanmalarını sağlayabilmek için, öğrencilerin dinleme-izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirmek
6 71251 Bilgiye ulaşım yollarını etkin bir şekilde kullanım becerisini edinmek, edindiği bilgileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla yorumlamak ve değerlendirmek
7 71252 Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanmak
8 71253 .Dil öğrenimin niteliğini artırmak için günümüz bilişim ve iletişim teknolojilerini, bilgisayar ve internet kaynaklarını kullanmak
9 71254 Fransızcayı Avrupa Dil Ortak Çerçeve programına göre C1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgi ve becerileri meslektaşlarıyla iletişim kurma yetisini kazanmak
10 71255 LLP yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirerek, gerek kurumsal gerekse paydaşlarla hizmet içi eğitim-öğretim etkinlikleri geliştirmek
11 71256 .Bir kültür ürünü hakkında bilgilerini geliştirmek ve olan dili içinde oluştuğu kültürünün özellikleriyle tanımak, Fransız kültürü Erasmus programı değişim hareketliliğinden yararlanarak farklı sistemleri, kültürleri tanıma ve yaşama bilinci geliştirmek
12 71257 .Hedef dilin öğretilmesinde, öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak duruma uygun öğrenme ortamları hazırlayabilmek, sınıf yönetimi konusunda gerekli becerileri kazandırmak
13 71258 Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak
14 71259 .Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
15 71260 Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
16 71261 Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 1 2 4 3 5 4 2 4 5 3 5 1 1 2 1 1
2 1 2 4 3 5 4 2 4 5 3 5 1 1 2 1 1
3 1 2 4 3 5 4 2 4 5 3 5 1 1 2 1 1
4 1 2 4 3 5 4 2 4 5 3 5 1 1 2 1 1
5 1 2 4 2 5 4 2 4 5 3 5 1 1 2 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek