Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EGT102 Eğitim Psikolojisi 927001 1 2 5

Dersin Amacı

Eğitim-Psikoloji ilişkisi, eğitim psikolojisinin tanımı ve işlevleri, öğrenme ve gelişim ile ilgili temel kavramlar, gelişim özellikleri (bedensel, bilişsel, duygusal, sosyal ve ahlaki gelişim), öğrenmeyi etkileyen faktörler, öğrenme kuramları, öğrenme kuramlarının öğretim süreçlerine yansımaları, etkili öğrenme, öğrenmeyi etkileyen faktörler (motivasyon, bireysel faktörler, grup dinamiği ve bu faktörlerin sınıf içi öğretim sürecine etkisi).

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Lecturer.Mehmet Bünyamin ÖZMEN

Ön Koşul Dersleri

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Davranışlarımız, Kurtman Ersanlı, Eser Ofset Matbaacılık, Samsun 2010. 2. Gelişim ve Öğrenme, Kurtman Ersanlı ve ark., 3.Baskı, Pegem Yayıncılık, Ankara 2002. 3. Gelişim ve Öğrenme, Kurtman Ersanlı ve Ersin Uzman (Editör), Lisans Yayıncılık, İstanbul–2005 4. Ben Olmak İstiyorum, Kurtman Ersanlı, 5. Baskı, Eser Ofset Matbaacılık Samsun 2006. 5. Eğitim Psikolojisi (Gelişim-Öğrenme-Öğretim), Binnur Yeşilyaprak (Editör), 6. Baskı, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara 2010. 6. Gelişim ve Öğrenme, Betül Aydın (Editör), 1. Baskı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara 2005. 7. Eğitim Psikolojisi (Gelişim ve Öğrenme), Ramazan Arı, 1. Baskı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara 2008. 8. Gelişim ve Öğrenme, Ziya Selçuk, 12. Baskı, Nobel Yayın Dağıtım Ankara 2003. 9. Gelişim ve Öğrenme, Hasan Bacanlı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara 2002. 10. Gelişim Psikolojisi, Bekir Onur, İmge Kitabevi yayınları, Ankara 2008.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Gelişim ve öğrenmeyle ilgili temel kavram ve ilkeler, öğrenmeyi etkileyen faktörler, öğrenme kuramları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 15 2 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 9 2 18
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Gelişimle İlgili Temel Kavramlar ve İlkeler
2 Gelişimi Etkileyen Faktörler: Kalıtsal ve çevresel faktörler
3 Bebeklik, İlk - Son Çocukluk ve Ergenlik Döneminde Bedensel Gelişim
4 Bebeklik, İlk - Son Çocukluk ve Ergenlik Döneminde Bilişsel Gelişim
5 Bebeklik, İlk Çocukluk Döneminde Dil Gelişimi
6 Bebeklik, İlk - Son Çocukluk ve Ergenlik Döneminde Sosyal Gelişim
7 Bebeklik, İlk - Son Çocukluk ve Ergenlik Döneminde Duygusal Gelişim
8 Ara Sınav
9 Bebeklik, İlk - Son Çocukluk ve Ergenlik Döneminde Kişilik Gelişimi
10 Bebeklik, İlk - Son Çocukluk ve Ergenlik Döneminde Ahlak Gelişimi
11 Gelişim Kuramları: Piaget’in Bilişsel Kuramı
12 Gelişim Kuramları: Psikoseksüel kuram
13 Gelişim Kuramları: Psikososyal kuram
14 Gelişim Kuramları: Sosyal Öğrenme Yaklaşımı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
8239 1361168 Eğitim psikolojisi ile ilgili temel kavramların aralarındaki ilişkileri söyler.
8242 1357078 Yetişkinliğe kadar olan gelişim dönemlerindeki fiziksel, zihinsel, dil, sosyal, duygusal, kişilik ve ahlak gelişimi ilgili kavramları tanır ve yerinde kullanabilir.
15156 1367836 Gelişim alanlarının birbirini nasıl etkilediğini bilir.
20513 1347459 Yaşla birlikte farklı gelişim alanlarında görülen değişimleri örnekler vererek açıklar.
20515 1353932 Bebeklik ve ilk çocukluk dönemlerindeki dil gelişimimi bilir.
25284 1379417 Yetişkinliğe kadar olan gelişim dönemlerindeki fiziksel, zihinsel, sosyal, duygusal, kişilik ve ahlak gelişiminin nasıl gerçekleştiğini bilir.
27680 1394977 Gelişimi etkileyen kalıtsal ve çevresel faktörleri bilir
29457 1357132 Yetişkinliğe kadar olan gelişim dönemlerindeki fiziksel, zihinsel, sosyal, duygusal, kişilik ve ahlak gelişimlerini değerlendirebilir.
29663 1371858 Eğitim psikolojisi ile ilgili temel kavramları bilir.
34998 1380449 Gelişim ilkelerini ve birbiri ile olan ilişkilerini bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71246 Çağdaş dil öğretimi kuram ve uygulamaları çerçevesinde temel bilgi edinme yöntemlerini kullanmak ve Fransızca öğretimine uygun planlama yapmak
2 71247 Alan dili öğrenme ortamının gerektirdiği öğretim programları, yöntem, teknik ve stratejileri seçmek, bilgiye ulaşma ve bilgi üretiminde uyarlamak
3 71248 Fransızca öğretiminde Dilbilim, Yazınbilim, Yöntembilimsel alanlarında edindiği bilgileri Fransızca temel dil becerilerini ve iletişim yeterliklerini geliştirebilmek için kullanmak
4 71249 .Dil öğretiminde, becerilerin geliştirilmesine yönelik olarak, Fransızca öğretim sürecine uygun araç, gereç ve materyali seçmek, geliştirebilmek ve uyarlamak
5 71250 Fransızcayı doğru ve anlaşılır bir şekilde kullanmalarını sağlayabilmek için, öğrencilerin dinleme-izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirmek
6 71251 Bilgiye ulaşım yollarını etkin bir şekilde kullanım becerisini edinmek, edindiği bilgileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla yorumlamak ve değerlendirmek
7 71252 Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanmak
8 71253 .Dil öğrenimin niteliğini artırmak için günümüz bilişim ve iletişim teknolojilerini, bilgisayar ve internet kaynaklarını kullanmak
9 71254 Fransızcayı Avrupa Dil Ortak Çerçeve programına göre C1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgi ve becerileri meslektaşlarıyla iletişim kurma yetisini kazanmak
10 71255 LLP yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirerek, gerek kurumsal gerekse paydaşlarla hizmet içi eğitim-öğretim etkinlikleri geliştirmek
11 71256 .Bir kültür ürünü hakkında bilgilerini geliştirmek ve olan dili içinde oluştuğu kültürünün özellikleriyle tanımak, Fransız kültürü Erasmus programı değişim hareketliliğinden yararlanarak farklı sistemleri, kültürleri tanıma ve yaşama bilinci geliştirmek
12 71257 .Hedef dilin öğretilmesinde, öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak duruma uygun öğrenme ortamları hazırlayabilmek, sınıf yönetimi konusunda gerekli becerileri kazandırmak
13 71258 Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak
14 71259 .Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
15 71260 Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
16 71261 Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
8239 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3
8242 3 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4
15156 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 5 5 5 4 4
20513 4 4 4 4 2 2 2 2 2 3 3 3 5 5 5 5
20515 4 4 4 4 4 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3
25284 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2
27680 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 2
29457 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 4 4 4 5 5 5
29663 5 4 4 4 5 2 2 2 3 3 3 3 2 5 5 5
34998 4 4 4 4 2 2 2 2 3 3 3 5 4 4 4 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek