Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FRÖ205 Fransızca Öğretiminde Yaklaşımlar-I 927001 2 3 3

Dersin Amacı

Öğretmen adaylarına genel öğrenme ve öğretme kuram ve yaklaşımlarını, yabancı dil öğretimi üzerine yaklaşımları geleneksel yöntemden eylem odaklı yöntem dahil olmak üzere tüm yöntemleri tanıtmak, Fransızca öğretimiyle ilgili teorik bilgiler vermek, konuyla ilgili güncel sorunlara değinmek, teorik bilgilerden yola çıkarak çeşitli uygulamalar yaptırmak bu dersin amaçları arasında yer almaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr.Rıfat Günday

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

CUQ Jean-Pierre, GRUCA Isabelle, Cours de didactique du FLE et seconde, PUG, Grenoble, 2005. LEHMANN Denis, La didactique des langues en face à face, Hatier-Crédif, Paris, 1988. MARTINEZ Pierre, La didactique des langues étrangères, PUF, Que sais-je, Paris, 1998. WEISS Françoise, Jouer, communiquer, apprendre, Hachette, Paris, 2002. YAICHE Francis, Les simulations globales, mode d'emploi, Hachette, Paris, 1996.

Dersin Sunulduğu Dil

Fransızca

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Öğrenme ve öğretme genel yaklaşımları, yabancı dil öğretimine yönelik geliştirilen yaklaşımlar, Fransızca öğretiminde kullanılan tüm yöntemler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 11 11
2 Final Sınavı 1 22 22
8 Rehberli Problem Çözümü 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bazı Temel Kavramlar
2 Davranışçı yaklaşım
3 Bilişsel Yaklaşım
4 Sosyo-bilişsel Yaklaşım
5 Beyin Temelli Öğrenme
6 Çoklu Zeka Kuramı
7 Yapılandırmacı Yaklaşım
8 Öğrenme Stratejileri
9 Ara Sınav
10 Görsel Yaklaşım
11 Sözlü Yaklaşım
12 Yapısalcı Yaklaşım
13 Durumsal Yaklaşım
14 İşlevsel-Kavramsal Yaklaşım
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1468705 Genel öğrenme kuram ve yaklaşımlarını tanır
2 1468706 Yabancı dil öğretimine yönelik yaklaşımları tanır
3 1468707 Öğretmen adayları yabancı dil öğretim yöntemlerini tanıır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71246 Çağdaş dil öğretimi kuram ve uygulamaları çerçevesinde temel bilgi edinme yöntemlerini kullanmak ve Fransızca öğretimine uygun planlama yapmak
2 71247 Alan dili öğrenme ortamının gerektirdiği öğretim programları, yöntem, teknik ve stratejileri seçmek, bilgiye ulaşma ve bilgi üretiminde uyarlamak
3 71248 Fransızca öğretiminde Dilbilim, Yazınbilim, Yöntembilimsel alanlarında edindiği bilgileri Fransızca temel dil becerilerini ve iletişim yeterliklerini geliştirebilmek için kullanmak
4 71249 .Dil öğretiminde, becerilerin geliştirilmesine yönelik olarak, Fransızca öğretim sürecine uygun araç, gereç ve materyali seçmek, geliştirebilmek ve uyarlamak
5 71250 Fransızcayı doğru ve anlaşılır bir şekilde kullanmalarını sağlayabilmek için, öğrencilerin dinleme-izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirmek
6 71251 Bilgiye ulaşım yollarını etkin bir şekilde kullanım becerisini edinmek, edindiği bilgileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla yorumlamak ve değerlendirmek
7 71252 Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanmak
8 71253 .Dil öğrenimin niteliğini artırmak için günümüz bilişim ve iletişim teknolojilerini, bilgisayar ve internet kaynaklarını kullanmak
9 71254 Fransızcayı Avrupa Dil Ortak Çerçeve programına göre C1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgi ve becerileri meslektaşlarıyla iletişim kurma yetisini kazanmak
10 71255 LLP yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirerek, gerek kurumsal gerekse paydaşlarla hizmet içi eğitim-öğretim etkinlikleri geliştirmek
11 71256 .Bir kültür ürünü hakkında bilgilerini geliştirmek ve olan dili içinde oluştuğu kültürünün özellikleriyle tanımak, Fransız kültürü Erasmus programı değişim hareketliliğinden yararlanarak farklı sistemleri, kültürleri tanıma ve yaşama bilinci geliştirmek
12 71257 .Hedef dilin öğretilmesinde, öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak duruma uygun öğrenme ortamları hazırlayabilmek, sınıf yönetimi konusunda gerekli becerileri kazandırmak
13 71258 Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak
14 71259 .Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
15 71260 Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
16 71261 Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 5 4 2
2 5 5 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 5 4 2
3 5 5 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 5 4 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek