Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FRÖ209 Fransızca Sözcük Bilgisi I 927001 2 3 5

Dersin Amacı

Fransız dilinde yer alan sözcük türlerinin yapısal, biçimsel ve anlamsal özelliklerini öğretmek. Cümle kuruluşunu geliştirmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç Dr. Ali YAĞLI

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

En français 1-2 DIDIER 1970 HİKMET KARCIOĞLU ,İLERİ FRANSIZCA .İZMİR 2007 COMMENT LE DİRE EN FRANÇAİS, H.KARİCİOĞLU, İZMİR,2007. Evelyne Sirejols - Vocabulaire en dialogues - CLE - 2008 - France Anne Akyüz ve diğerleri - Exercices vocabulaire en contexte - Hachette - Italie

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Cümle yapılarını tanımak. Sözcük üretimi ve Vokabüler geliştirmek

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 14 5 70
54 Ev Ödevi 8 2 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ambiguités dans l'expression turque et français SÖZCÜK pdf.pdf
2 Certains verbes irréguliers -verbes-irreguliers.pdf
3 langue parlée et langue écrite langue ecrite et parlée.pdf
4 Le vocabulaire des médias et de la presse
5 Construction impersonnelle
6 Expression de la restriction
7 Répétition des conjonctions
8 Les propositions juxtaposées en turc et en français
9 Ara Sınav
10 Expression de la condition et la supposition
11 Etudes lexicologique sur des dialogues et des textes
12 Complément d'objet direct et indirect
13 Pronoms relatifs simples et composés
14 Phrases complexes dans les textes

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1118169 Sözcükler ve dil yapıları arasındaki ilişkiden yola çıkarak ön ek ve son ekler yardımıyla sözcük üretebilir
2 1122730 Sözlü ve yazılı dildeki deyimler, söz öbekleri, adlandırmaları, neolojizm, atasözleri ve öbeksi eylemleri kullanabilir.
3 1157888 Metin çözümlemesi gelişir
4 1159067 Yazma becerisi gelişir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63477 Çağdaş dil öğretimi kuram ve uygulamaları çerçevesinde temel bilgi edinme yöntemlerini kullanmak ve Fransızca öğretimine uygun planlama yapmak
2 63478 Alan dili öğrenme ortamının gerektirdiği öğretim programları, yöntem, teknik ve stratejileri seçmek, bilgiye ulaşma ve bilgi üretiminde uyarlamak
3 63479 Fransızca öğretiminde Dilbilim, Yazınbilim, Yöntembilimsel alanlarında edindiği bilgileri Fransızca temel dil becerilerini ve iletişim yeterliklerini geliştirebilmek için kullanmak
4 63480 .Dil öğretiminde, becerilerin geliştirilmesine yönelik olarak, Fransızca öğretim sürecine uygun araç, gereç ve materyali seçmek, geliştirebilmek ve uyarlamak
5 63481 Fransızcayı doğru ve anlaşılır bir şekilde kullanmalarını sağlayabilmek için, öğrencilerin dinleme-izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirmek
6 63482 Bilgiye ulaşım yollarını etkin bir şekilde kullanım becerisini edinmek, edindiği bilgileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla yorumlamak ve değerlendirmek
7 63483 Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanmak
8 63484 .Dil öğrenimin niteliğini artırmak için günümüz bilişim ve iletişim teknolojilerini, bilgisayar ve internet kaynaklarını kullanmak
9 63485 Fransızcayı Avrupa Dil Ortak Çerçeve programına göre C1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgi ve becerileri meslektaşlarıyla iletişim kurma yetisini kazanmak
10 63486 LLP yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirerek, gerek kurumsal gerekse paydaşlarla hizmet içi eğitim-öğretim etkinlikleri geliştirmek
11 63487 .Bir kültür ürünü hakkında bilgilerini geliştirmek ve olan dili içinde oluştuğu kültürünün özellikleriyle tanımak, Fransız kültürü Erasmus programı değişim hareketliliğinden yararlanarak farklı sistemleri, kültürleri tanıma ve yaşama bilinci geliştirmek
12 63488 .Hedef dilin öğretilmesinde, öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak duruma uygun öğrenme ortamları hazırlayabilmek, sınıf yönetimi konusunda gerekli becerileri kazandırmak
13 63489 Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak
14 63490 .Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
15 63491 Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
16 63492 Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1
2
3 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4
4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek