Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EGT201 Öğretim İlke ve Yöntemleri 927001 2 3 5

Dersin Amacı

Öğretmen adaylarının mesleki bilgi, beceri ve yeterliklerin temelini oluşturan; öğretim ilke- yöntem ve tekniklerini, eğitimdeki çağdaş yaklaşımları, program geliştirme ve plan yapma becerilerini geliştirerek, meslek hayatları boyunca ihtiyaç duyacakları yeterlikleri kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Ali Yılmaz

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Bu yarıyıl boyunca öğretmenlik mesleğinin önemli bir boyutu olan “Öğretimi İlke ve Yöntemleri (3)” dersini birlikte işleyeceğiz. Bu dersin amacı; öğretmen olduğunuzda çağın gerektirdiği bilgi- beceri ve değerlere sahip etkin birer vatandaş yetiştirmek için gerekli olan, tüm mesleki bilgi, beceri ve yeterliklerin temelini oluşturan; eğitim programlarını, öğretim ilke ve yöntemlerini, eğitimdeki çağdaş yaklaşımlarla birlikte siz öğretmen adaylarına kazandırmaktır. Böylece sizler yeni yaklaşımlar ve dünyadaki gelişmelere uygun olarak yetiştireceğiniz öğrencilerin; öğrenmeyi öğrenen, kendisiyle, çevresiyle ve doğa ile barışık, kendini, toplumu ve doğayı tanıyan, koruyan ve geliştiren, yaşam boyu gereksinim duyulan temel bilgi ve yaşam becerilerine sahip, değişikliklere uyum sağlayacak kadar esnek, evrensel değerlere sahip, erdemli, karakterli; mutlu- sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini sağlayabilirsiniz Ders öğretim üyesi tarafından öğretilecektir. Bu sırada sizlerin derse katılımı, soru sorması ya da katkısı önemsenecektir. Ayrıca anlatılacak konuların hepsi bir kaynakta toplu olarak bulunmadığı için not almanız ve aşağıda belirtilen kaynaklardan yararlanmanız yararlı olabilir. Derse devam etmeniz, zamanında gelmeniz ve ilginiz; ders disiplini ve başarı açısından önemsenmektedir. Derse %30 devamsızlık hakkınız vardır. Kaç saat devamsızlığınızın olduğunu kendiniz tutunuz ve ders hocasına sormayınız.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Acar, N. V. (2004), Ne Kadar Farkındayım? Gestalt Terapi, Babil Yayıncılık, Ankara Açıkgöz, K.Ü.,(2003), Etkili Öğrenme ve Öğretme, Eğitim Dünyası Yayınları, İzmir Altan, Z (2010) Profesyonel Öğretmenliğe Doğru, Ankara, PegemA Aslan M (edt) (2014), Öğretim İlke ve Yöntemleri, Anı Yayıncılık, Ankara Bektaş M, Horzum MB, (2010), Otantik Öğrenme, Ankara, PegemA Yay. Bilen, M. (2002), Plandan Uygulamaya Öğretim, Anı Yayıncılık, Ankara Borich, GD (2014), Etkili Öğretim Yöntemleri (Çev. Edt., Prof. Dr. Bahattin Acat), Nobel, Pearson Yay.)Ankara Büyükalan Filiz, S. (edt), (2011), Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları, Ankara, PegemA Yay. Büyükkaragöz, S.; Çivi, C. (1996), Genel Öğretim Metodları, Özeğitim Yay., İstanbul Clark, R (2003) Öğretmenin 55 Altın Kuralı (Çev. Esra Davutoğlu), Ankara, Arkadaş Yay. Demirel, Ö., (1994), Genel Öğretim Yöntemleri, Usem Yayınları, Ankara Demirel, Ö.(1999), Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme, PegemA Yayıncılık, Ankara Demirel, Ö. (2003), Öğretimde Planlama ve Değerlendirme, Öğretme Sanatı, PegemA Yayıncılık, Ankara Demirel, Ö. (Edt.), (2005), Eğitimde Yeni Yönelimler, PegemA Yayıncılık, Ankara Doğanay, A.; Karip, E. (Edt.), (2006), Öğretimde Planlama ve Değerlendirme, PegemA Yayıncılık, Ankara Doğanay, A. (Edt.), (2007), Öğretim İlke ve Yöntemleri, PegemA Yayıncılık, Ankara Doğanay, A. (çev. Jensen A.) (2006), Beyin Uyumlu Öğrenme, Adana, Nobel Kitabevi Duman, B. (2007), Beyin Temelli Öğrenme, Ankara, PegemA Yay. Duman, B.(edt) (2011), Öğretim İlke ve Yöntemleri, Anı Yayıncılık, Ankara Erdem, A.R. (2005), Etkili ve Verimli –Nitelikli- Eğitim, Anı Yayıncılık, Ankara Ekici, G. (editör) (2014), Etkinlik Örnekleriyle Güncel Öğrenme-Öğretme Yaklaşımları I-II-III, Ankara, PegemA Yay. Ercan, A. R. (tarihsiz), Çocuklar Nasıl Öğrenir?, Alkım Yay., Ankara Erdem, A.R. (2005), Etkili ve Verimli –Nitelikli- Eğitim, Anı Yayıncılık, Ankara Erginer, E. (2000), Öğretimi Planlama, Uygulama ve Değerlendirme, Anı Yayıncılık, Ankara Fer, S. (edt.) (2011), Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları, Ankara, Anı Yayınları Gardner H (2000), Eğitimli Akıl (Çev: Özden Akbaş), İstanbul, Morpa Yay. Gardner H (2007), Geleceği İnşa Edecek Beş Zihin (Çev. Filiz Şar, Asiye Hekimoğlu Gür), İstanbul Optimist Yay, Gazi, ZA; Aksal, FA. (2011), İş Yaşamı Temelli Öğrenim, Ankara, PegemA Yay Göçmen, A. (2003), Yeniden Öğrenme, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara Gözütok, F.D., (2000), Öğretmenliğimi Geliştiriyorum, Siyasal Kitabevi, Ankara Hollinsworth, P.M.; Hoover, K.H. (Çev: Gürkan ve ark.), (1991), İlköğretimde Öğretim Yöntemleri, Ankara Üniv. Yayınları, Ankara Gözütok, F.D., (2000), Öğretmenliğimi Geliştiriyorum, Siyasal Kitabevi, Ankara Hollinsworth, P.M.; Hoover, K.H. (Çev: Gürkan ve ark.), (1991), İlköğretimde Öğretim Yöntemleri, Ankara Üniv. Yayınları, Ankara İşman, A; Eskicumalı, A.(2003), Eğitimde Planlama ve Değerlendirme, Değişim Yayınları, İstanbul

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Öğretmen adaylarının mesleki bilgi, beceri ve yeterliklerin temelini oluşturan; öğretim ilke- yöntem ve tekniklerini, eğitimdeki çağdaş yaklaşımları, program geliştirme ve plan yapma becerilerini geliştirerek, meslek hayatları boyunca ihtiyaç duyacakları yeterlikler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 12 12
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 14 1 14
17 Alan Çalışması 1 4 4
54 Ev Ödevi 1 8 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler
2 Öğretim İlkeleri
3 Öğretim Stratejileri, Kuram- Strateji- Yöntem- Teknik- Taktik İlişkisi
4 Çeşitli Öğretim Yöntem & Teknikleri ve İşleyişi
5 Çeşitli Öğretim Yöntem & Teknikleri ve İşleyişi
6 Çeşitli Öğretim Yöntem & Teknikleri ve İşleyişi
7
8 Çeşitli Öğretim Yöntem & Teknikleri ve İşleyişi
9 Arasınav
10 Program ve Plan, Yenilenen Müfredat ve Özellikleri
11 Eğitimde Yeni Yaklaşımlar ve Öğretim Ortamlarına Yansıması
12 Eğitimde Yeni Yaklaşımlar ve Öğretim Ortamlarına Yansıması
13 Eğitimde Program Geliştirme Süreci
14 Öğretmenin Görev ve Sorumlulukları, Öğretmen Yeterlikleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1469680 Her öğretmenin bilmesi zorunlu olan, öğretim ve öğrenme ilkelerini bilir
2 1469681 Öğretimde strateji, yöntem, teknik, taktik ilişkisini hiyerarşik olarak kurar ve bunların mantığını anlar.
3 1469682 Öğretim sürecini planlarken, yöntem seçimini belirleyen faktörleri gözetir.
4 1469683 Öğretim yöntem ve tekniklerini bilir ve bunları dersin planlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarında kullanır.
5 1469684 Eğitimde yeni yaklaşımları bilir ve eğitimde uygulanması ile ilgili öngörüye sahip olur.
6 1469685 Öğretim hizmetinin niteliğini artırmada; öğretmen görev- sorumluluk yeterlikleri ile tutarlı davranır.
7 1469686 Bir derse ilişkin öğretimi tasarlar ve uygular.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71246 Çağdaş dil öğretimi kuram ve uygulamaları çerçevesinde temel bilgi edinme yöntemlerini kullanmak ve Fransızca öğretimine uygun planlama yapmak
2 71247 Alan dili öğrenme ortamının gerektirdiği öğretim programları, yöntem, teknik ve stratejileri seçmek, bilgiye ulaşma ve bilgi üretiminde uyarlamak
3 71248 Fransızca öğretiminde Dilbilim, Yazınbilim, Yöntembilimsel alanlarında edindiği bilgileri Fransızca temel dil becerilerini ve iletişim yeterliklerini geliştirebilmek için kullanmak
4 71249 .Dil öğretiminde, becerilerin geliştirilmesine yönelik olarak, Fransızca öğretim sürecine uygun araç, gereç ve materyali seçmek, geliştirebilmek ve uyarlamak
5 71250 Fransızcayı doğru ve anlaşılır bir şekilde kullanmalarını sağlayabilmek için, öğrencilerin dinleme-izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirmek
6 71251 Bilgiye ulaşım yollarını etkin bir şekilde kullanım becerisini edinmek, edindiği bilgileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla yorumlamak ve değerlendirmek
7 71252 Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanmak
8 71253 .Dil öğrenimin niteliğini artırmak için günümüz bilişim ve iletişim teknolojilerini, bilgisayar ve internet kaynaklarını kullanmak
9 71254 Fransızcayı Avrupa Dil Ortak Çerçeve programına göre C1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgi ve becerileri meslektaşlarıyla iletişim kurma yetisini kazanmak
10 71255 LLP yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirerek, gerek kurumsal gerekse paydaşlarla hizmet içi eğitim-öğretim etkinlikleri geliştirmek
11 71256 .Bir kültür ürünü hakkında bilgilerini geliştirmek ve olan dili içinde oluştuğu kültürünün özellikleriyle tanımak, Fransız kültürü Erasmus programı değişim hareketliliğinden yararlanarak farklı sistemleri, kültürleri tanıma ve yaşama bilinci geliştirmek
12 71257 .Hedef dilin öğretilmesinde, öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak duruma uygun öğrenme ortamları hazırlayabilmek, sınıf yönetimi konusunda gerekli becerileri kazandırmak
13 71258 Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak
14 71259 .Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
15 71260 Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
16 71261 Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 2 2 3 3 5 5 4 4 4 4 5 5 2
2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 5 5 4 4 4 4
3 5 4 4 5 5 5 2 2 3 3 3 3 5 5 5 4
4 4 4 5 2 3 3 3 3 2 5 4 4 5 5 5 5
5 2 3 3 3 2 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5
6 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 2 2 3 3 3 5
7 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek