Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FRÖ306 Türkçe-Fransızca Çeviri 927001 3 6 4

Dersin Amacı

Değişik tür ve düzeylerde Türkçe cümle ve özgün metinleri Fransızcaya çevirme, dillerin yapısal ve kültürel farklılıklarından kaynaklanan çeviri güçlüklerini tartışma ve değerlendirme.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Halil AYTEKİN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Aktüaliteyi takip etmek, haberleri dinlemek. yabancı dil dergi ve gazeteleri okumak.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders kitabı kullanılmamaktadır. Yabancı dergi ve gazete başlıklarından yararlanılmaktadır. Yabancı dil sınavlarından, YDS; ÜDS, KPDS cümle ve paragraflar alınmaktadır.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Derste öğrencinin gelecek yaşantısında karşılaşacağı alanlara öncelik verilir. Bunlar yabancı dil eğitimi/öğretimi, sağlık ve spor, ekonomi, siyasi, uluslar arası ilişkiler ve ulusal olsun uluslar arası olsun güncel olaylara özgü çeviri metinleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
6 Uygulama/Pratik 1 3 3
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 12 3 36
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 2 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 kısa cümle çevirileriyle çeviri anında dikkat edilecek hususlara dikkat çekilir. Yabancı dildeki cümle yapısına paralel olarak ana dilde dizilişe ve doğru ifade biçimlerine yer verilir. Sözel ifade ve yazılı ifade arasındaki farka ve anlatım kolylıklarına veya zorluklarına değinilir.
2 Kısa cümlelerden yavaş yavaş uzun cümlelere geçiş yapılır. Bağlaçlı cümlelerin çeviri örnekleri yapılır. öğrencilere bir sonraki haftaya hazırlamaları için ödev cümleler verilir.
3 Öğrencilere verilen cümleler sınıf ortamında ele alınır. Yapılan yanlışlıklar ve değişik ifade tarz seçenekleri gösterilir.
4 Kısa paragraflar ele alınır. Global anlama ve anladığını hedef dilde ifade etme pratikleri yapılır.
5 Sağlık konusunda yazılmış bir makaleden paragrafların çevirisi yapılır.
6 Ekonomi alanında yazılmış metinlerin çevirisine yer verilir. Bu şekilde alana özgü vokabüler kazandırma amaçlanır.
7 Avrupa birliği sürecinde Türkiye konulu bir makalenin çevirisine yer verilir.
8 Spor ve sağlık konulu cümlelerin çevirisi yapılır.
9 ara sınav.
10 Bankacılık konusunda değişik cümle yapılarının çevirisi gündeme getirilir. Her öğrencinin en az bir defa tahtada cümle çevirisine katılımına gayret edilir.
11 Simültane çeviri örnekleri yapılır. Türk Haber Televizyonu dinletilir ve konunun aynı anda Fransızcaya transfer pratikleri yaptırılır.
12 Roman, masal, öykü gibi anlatı türlerinden alınan parçaların hedef dile çevirisi çalışmaları ele alınır.
13 Herhangi bir yayında söz konusu olan basın açıklaması dinletilerek dolaylı ve dolaysız aktarım pratikleri yapılır.
14 Değişik çeviri örnekleri ele alınarak öğrencileri final sınavına hazır hale getirmeye çalışılır.
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1107465 Öğrenci ana dilden hedef dile çeviri yapma becerisi kazanır.
2 1107466 Çeviri dersi öğrencinin vokabüler dağarcığını geliştirir.
3 1107467 Öğrenci hemen hemen her alanda çeviri yapabilecek düzeye erişir.
4 1107468 Öğrencinin anlama, dinleme ve yorumlama becerisi gelişme gösterir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63477 Çağdaş dil öğretimi kuram ve uygulamaları çerçevesinde temel bilgi edinme yöntemlerini kullanmak ve Fransızca öğretimine uygun planlama yapmak
2 63478 Alan dili öğrenme ortamının gerektirdiği öğretim programları, yöntem, teknik ve stratejileri seçmek, bilgiye ulaşma ve bilgi üretiminde uyarlamak
3 63479 Fransızca öğretiminde Dilbilim, Yazınbilim, Yöntembilimsel alanlarında edindiği bilgileri Fransızca temel dil becerilerini ve iletişim yeterliklerini geliştirebilmek için kullanmak
4 63480 .Dil öğretiminde, becerilerin geliştirilmesine yönelik olarak, Fransızca öğretim sürecine uygun araç, gereç ve materyali seçmek, geliştirebilmek ve uyarlamak
5 63481 Fransızcayı doğru ve anlaşılır bir şekilde kullanmalarını sağlayabilmek için, öğrencilerin dinleme-izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirmek
6 63482 Bilgiye ulaşım yollarını etkin bir şekilde kullanım becerisini edinmek, edindiği bilgileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla yorumlamak ve değerlendirmek
7 63483 Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanmak
8 63484 .Dil öğrenimin niteliğini artırmak için günümüz bilişim ve iletişim teknolojilerini, bilgisayar ve internet kaynaklarını kullanmak
9 63485 Fransızcayı Avrupa Dil Ortak Çerçeve programına göre C1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgi ve becerileri meslektaşlarıyla iletişim kurma yetisini kazanmak
10 63486 LLP yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirerek, gerek kurumsal gerekse paydaşlarla hizmet içi eğitim-öğretim etkinlikleri geliştirmek
11 63487 .Bir kültür ürünü hakkında bilgilerini geliştirmek ve olan dili içinde oluştuğu kültürünün özellikleriyle tanımak, Fransız kültürü Erasmus programı değişim hareketliliğinden yararlanarak farklı sistemleri, kültürleri tanıma ve yaşama bilinci geliştirmek
12 63488 .Hedef dilin öğretilmesinde, öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak duruma uygun öğrenme ortamları hazırlayabilmek, sınıf yönetimi konusunda gerekli becerileri kazandırmak
13 63489 Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak
14 63490 .Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
15 63491 Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
16 63492 Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 3 3 4 4 3 3 4 5 3 3 4 3 4 3
2 3 3 3 4 3 3 3 3 5 4 5 4 3 2 3 3
3 3 3 4 4 4 4 4 5 3 3 3 5 3 5 3 3
4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 2 4 4 3 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek