Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FRÖ312 Avrupa Birliği ve Proje Geliştirme 927001 3 6 2

Dersin Amacı

Avrupa Birliği ile tam üyelik müzakereleri yapan ülkemiz gençlerine Avrupa Birliği fonlarından yararlanabilmeleri için nasıl proje hazırlamaları gerektiği konularını öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet AYCAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Proje örneklerini incelemeleri

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Salih Kaya. Avrupa Birliği Fonları İçin Proje Nasıl Hazırlanır? Ankara: Seçkin yayıncılık. 2012

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dersin içeriğinde ; Avrupa Birliği ve üye ülkeler, Projenin tanımı, Proje başvurusu ve dosya hazırlama, Proje hazırlama teknikleri, dikkat edilmesi gereken önemli noktalar, Örnek Projeler üzerinde bilgilendirme gibi konular yer almaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
22 Proje Hazırlama 1 100 1
41 Proje Sunma 2 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
14 Gözlem 5 2 10
22 Proje Hazırlama 1 16 16
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 6 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 6 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş: Dersin içeriğinin tanıtılması https://kilavuz.tubitak.gov.tr/
2 Hayat Boyu Öğrenme Programı (LLP) nedir?: Erasmus, Leanardo da Vinci Programları https://europass.cedefop.europa.eu/
3 Erasmus Programı: Programa dahil ülkeler, ortak kurumlar, faaliyet geçerlilik dönemi https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
4 Erasmus Programı: Öğrenci hareketliliği: Öğrenci öğrenim hareketliliği, öğrencilerin seçimi, ilan, başvuru, başvuruların değerlendirilmesi, akademik tanınırlık ve gerekli belgeler, ulusal burslar ve hibeler, ikinci kez öğrenim hareketliliği faaliyeti yapılamaması http://www.ua.gov.tr/anasayfa/
5 Öğrenci staj hareketliliği (yerleştirme): Öğrenci seçimi, başvuru, başvuruların değerlendirilmesi https://www.ab.gov.tr/ab-bakanligi-projeleri_46008.html
6 Proje ekiplerinin oluşturulması ve fikir atölye çalışmaları https://tr.padlet.com/aycan6655/f92h3bks8gvr
7 Örnek projelere bir bakış 16.glossary.pdf
8 proje özet metin çalışmaları PROJE ÖRNEKLERİ.docx
ak211f00.pdf
9 Komisyon merkezli projeler erasmus_programme_guide_2020_v2_fr.pdf
10 Leonardo da Vinci Programı: Hedefler, ulusal öncelikler, hareketlilik, proje evreleri 2237-a_bilimsel_egitim_etkinlikleri_destegi_programi-2020.pdf
11 Erasmus öğrenim görme öğrencileri için gerekli formların incelenmesi erasmus-projeleri.pdf
12 Erasmus staj öğrencileri için gerekli formların incelenmesi youthpass-kilavuzu-turkce.pdf
13 Avrupa Dil Ödülü projehazirlamavebutceleme.pdf
14 Genel değerlendirme 2204_proje_kitapcik.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1346231 Çevresine karşı eleştirel bir bakış açısıyla bakar.
2 1346232 Problemleri tespit eder ve çözüm bulma arayışına girer.
3 1346233 yaratıcı düşünce gelişir.
4 1346234 Proje yazmayı öğrenir.
5 1346235 Proje yazma ve yürütme basamaklarını öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71246 Çağdaş dil öğretimi kuram ve uygulamaları çerçevesinde temel bilgi edinme yöntemlerini kullanmak ve Fransızca öğretimine uygun planlama yapmak
2 71247 Alan dili öğrenme ortamının gerektirdiği öğretim programları, yöntem, teknik ve stratejileri seçmek, bilgiye ulaşma ve bilgi üretiminde uyarlamak
3 71248 Fransızca öğretiminde Dilbilim, Yazınbilim, Yöntembilimsel alanlarında edindiği bilgileri Fransızca temel dil becerilerini ve iletişim yeterliklerini geliştirebilmek için kullanmak
4 71249 .Dil öğretiminde, becerilerin geliştirilmesine yönelik olarak, Fransızca öğretim sürecine uygun araç, gereç ve materyali seçmek, geliştirebilmek ve uyarlamak
5 71250 Fransızcayı doğru ve anlaşılır bir şekilde kullanmalarını sağlayabilmek için, öğrencilerin dinleme-izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirmek
6 71251 Bilgiye ulaşım yollarını etkin bir şekilde kullanım becerisini edinmek, edindiği bilgileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla yorumlamak ve değerlendirmek
7 71252 Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanmak
8 71253 .Dil öğrenimin niteliğini artırmak için günümüz bilişim ve iletişim teknolojilerini, bilgisayar ve internet kaynaklarını kullanmak
9 71254 Fransızcayı Avrupa Dil Ortak Çerçeve programına göre C1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgi ve becerileri meslektaşlarıyla iletişim kurma yetisini kazanmak
10 71255 LLP yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirerek, gerek kurumsal gerekse paydaşlarla hizmet içi eğitim-öğretim etkinlikleri geliştirmek
11 71256 .Bir kültür ürünü hakkında bilgilerini geliştirmek ve olan dili içinde oluştuğu kültürünün özellikleriyle tanımak, Fransız kültürü Erasmus programı değişim hareketliliğinden yararlanarak farklı sistemleri, kültürleri tanıma ve yaşama bilinci geliştirmek
12 71257 .Hedef dilin öğretilmesinde, öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak duruma uygun öğrenme ortamları hazırlayabilmek, sınıf yönetimi konusunda gerekli becerileri kazandırmak
13 71258 Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak
14 71259 .Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
15 71260 Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
16 71261 Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 5 4 5 4 5 3 5 4 5 3 5 4 5
2 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5
3 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5
4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 3
5 5 4 4 5 4 5 4 5 3 5 4 5 3 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek