Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FRÖ304 Özel Öğretim Yöntemleri-II 927001 3 6 5

Dersin Amacı

Öğrencilere yabancı dil alanında uygulanan yöntemleri, kavramları kavratmak ve dil becerilerinin etkin bir şekilde öğretmenin yollarını göstermek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

PROF. DR. Rıfat GÜNDAY

Ön Koşul Dersleri

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Cadre européen commun de référence pour les langues, 2001, 2018.Rıfat GÜNDAY, Yabancı Dil Öğretiminde Yaklaşımlar, Yöntemler, Teknikler ve Multimedya Araç ve Materyallleri. Ankara, Favori, 2015. Özcan DEMİREL, Yabancı Dil Öğretim Yöntemleri, 2012. Annie Berthet, Alter Ego, Méthode de Français, Hachette, 2006. Régine Mérieux, ve arkadaşları, Connexions, Méthode de Français, Didier, 2004. Jocky Girardet, Jacques Pécherer, Campus, CLE,2006. Annie Monnerie-Goarin, Métro Saint-Michel, Méthode de Français, CLE, 2006. Sylvie Poisson – Quinton ve arkadaşları, Festival, Méthode de Français, CLE, 2006. M.E.B. İlköğretim ve Ortaöğretim Fransızca Programı.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Çeşitli yöntem ve teknikleri kullanarak, farklı öğrenim düzeylerine yönelik mikro öğretim uygulamaları gerçekleştirme.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
49 Performans 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 15 15
5 Derse Katılım 14 4 56
8 Rehberli Problem Çözümü 14 1 14
24 Seminer 1 25 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yabancı dil öğretim yöntemlerinin uygulama örneklerini inceler kitap.jpg
2 Yabancı dil öğretim yöntemlerinin uygulama örneklerini inceler kitap.jpg
3 Grupla öğretim tekniklerini inceler la formation en questions.jpg
4 Soru-cevap tekniğinin Fransızca öğretiminde kullanım örneklerini değerlendirir la formation en questions.jpg
5 Drama ve rol oyunu tekniklerinin yabancı dil öğretiminde kullanım örneklerini değerlendirir les compétences.jpg
6 Bireysel öğretim tekniklerini inceler les compétences.jpg
7 Mikro öğretim uygulama örneği l'évaluation.jpg
8 Mikro öğretim uygulama örneği l'évaluation.jpg
9 Ara Sınav
10 Mikro öğretim uygulama örneği Sunu9.sınıf.ppt
11 Mikro öğretim uygulama örneği Sunu9.sınıf.ppt
12 Mikro öğretim uygulama örneği Sunu9.sınıf.ppt
13 Mikro öğretim uygulama örneği Sunu9.sınıf.ppt
14 Mikro öğretim uygulama örneği Sunu9.sınıf.ppt

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1468538 Yabancı dil öğretiminde farklı yöntemleri uygulayabilir
2 1468539 Yabancı dil öğretiminde farklı teknikleri kullanabilir
3 1468540 Mikro öğretim yöntemini öğrenir
4 1468541 Farklı stratijiler uygulayabilir
5 1468542 Dil becerilerinin etkiili bir şekilde öğretiminin yollarını kavrar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71246 Çağdaş dil öğretimi kuram ve uygulamaları çerçevesinde temel bilgi edinme yöntemlerini kullanmak ve Fransızca öğretimine uygun planlama yapmak
2 71247 Alan dili öğrenme ortamının gerektirdiği öğretim programları, yöntem, teknik ve stratejileri seçmek, bilgiye ulaşma ve bilgi üretiminde uyarlamak
3 71248 Fransızca öğretiminde Dilbilim, Yazınbilim, Yöntembilimsel alanlarında edindiği bilgileri Fransızca temel dil becerilerini ve iletişim yeterliklerini geliştirebilmek için kullanmak
4 71249 .Dil öğretiminde, becerilerin geliştirilmesine yönelik olarak, Fransızca öğretim sürecine uygun araç, gereç ve materyali seçmek, geliştirebilmek ve uyarlamak
5 71250 Fransızcayı doğru ve anlaşılır bir şekilde kullanmalarını sağlayabilmek için, öğrencilerin dinleme-izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirmek
6 71251 Bilgiye ulaşım yollarını etkin bir şekilde kullanım becerisini edinmek, edindiği bilgileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla yorumlamak ve değerlendirmek
7 71252 Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanmak
8 71253 .Dil öğrenimin niteliğini artırmak için günümüz bilişim ve iletişim teknolojilerini, bilgisayar ve internet kaynaklarını kullanmak
9 71254 Fransızcayı Avrupa Dil Ortak Çerçeve programına göre C1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgi ve becerileri meslektaşlarıyla iletişim kurma yetisini kazanmak
10 71255 LLP yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirerek, gerek kurumsal gerekse paydaşlarla hizmet içi eğitim-öğretim etkinlikleri geliştirmek
11 71256 .Bir kültür ürünü hakkında bilgilerini geliştirmek ve olan dili içinde oluştuğu kültürünün özellikleriyle tanımak, Fransız kültürü Erasmus programı değişim hareketliliğinden yararlanarak farklı sistemleri, kültürleri tanıma ve yaşama bilinci geliştirmek
12 71257 .Hedef dilin öğretilmesinde, öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak duruma uygun öğrenme ortamları hazırlayabilmek, sınıf yönetimi konusunda gerekli becerileri kazandırmak
13 71258 Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak
14 71259 .Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
15 71260 Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
16 71261 Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 2 5 5 4 5 5 3 2 1 5 4 5 5 5
2 5 5 2 5 5 4 5 5 3 2 1 5 4 5 5 5
3 5 5 2 5 5 4 5 5 3 2 1 5 4 5 5 5
4 5 5 2 5 5 4 5 5 3 2 1 5 4 5 5 5
5 5 5 2 5 5 4 5 5 3 2 1 5 4 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek