Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FRÖ314 İkinci Yabancı Dil II (Almanca) 927003 3 6 2

Dersin Amacı

İkinci Yabancı Dil I’nin devamı olan bu derste öğrenciler amaç dilde iletişim kurmasını sağlamak için iletişimsel görevler sunmayı hedefler. Öğrenciler gazete, dergi ve kısa hikayelerde sıklıkla kullanılan dilbilgisi yapılarına ve sözcük öğelerine aşinalık kazanaır. Basit yazma görevleri de derse entegre edilir. Ayrıca özgün araç kullanımıyla amaç kültür ve yaşam biçimi hakkında bilgi verilir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Okt. Emin Öktem

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Moment mal! (I). Langenscheidt Verlag.Berlin (2003).

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Alman dilini ve kültürünü öğrenmeye yönelik güncel konular dersin ,çeriğini oluşturur.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 12 12
5 Derse Katılım 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Präpositionen
2 Artikel, Wörter und Substantive Deklination
3 Possessivartikel und Substantiv
4 Adjektiv prädikativ
5 Attributives Adjektiv:Nominativ
6 Nominativ:Nominativ
7 Verb und Ergänzungen (1)
8 Personalpronomen (1)
9 Dativ und Akkusativergänzung: Stellung im Satz.
10 Arasınav
11 Perfekt. Bedeutung und Gebrauch.
12 Perfekt:regelmäßige und unregelmäßige Verben
13 Perfekt mit haben oder sein
14 Präpositionen mit Dativ. Allgemeine Wiederholung

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
40561 1386097 Yaşadığı yer hakkında, evini, odasını ayrıntılarıyla tasvir eder ve amaç dildeki kültürle karşılaştırır.
40562 1386938 Hava durumunu rapor eder.
40563 1374527 Renkleri tanır doğayı ya da bir resmi tasvir eder.
40564 1375729 Herhangi bir seyahati anlatır.
40565 1379473 Kişi tasvir eder ve kişiler hakkında tahminde bulunur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71246 Çağdaş dil öğretimi kuram ve uygulamaları çerçevesinde temel bilgi edinme yöntemlerini kullanmak ve Fransızca öğretimine uygun planlama yapmak
2 71247 Alan dili öğrenme ortamının gerektirdiği öğretim programları, yöntem, teknik ve stratejileri seçmek, bilgiye ulaşma ve bilgi üretiminde uyarlamak
3 71248 Fransızca öğretiminde Dilbilim, Yazınbilim, Yöntembilimsel alanlarında edindiği bilgileri Fransızca temel dil becerilerini ve iletişim yeterliklerini geliştirebilmek için kullanmak
4 71249 .Dil öğretiminde, becerilerin geliştirilmesine yönelik olarak, Fransızca öğretim sürecine uygun araç, gereç ve materyali seçmek, geliştirebilmek ve uyarlamak
5 71250 Fransızcayı doğru ve anlaşılır bir şekilde kullanmalarını sağlayabilmek için, öğrencilerin dinleme-izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirmek
6 71251 Bilgiye ulaşım yollarını etkin bir şekilde kullanım becerisini edinmek, edindiği bilgileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla yorumlamak ve değerlendirmek
7 71252 Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanmak
8 71253 .Dil öğrenimin niteliğini artırmak için günümüz bilişim ve iletişim teknolojilerini, bilgisayar ve internet kaynaklarını kullanmak
9 71254 Fransızcayı Avrupa Dil Ortak Çerçeve programına göre C1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgi ve becerileri meslektaşlarıyla iletişim kurma yetisini kazanmak
10 71255 LLP yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirerek, gerek kurumsal gerekse paydaşlarla hizmet içi eğitim-öğretim etkinlikleri geliştirmek
11 71256 .Bir kültür ürünü hakkında bilgilerini geliştirmek ve olan dili içinde oluştuğu kültürünün özellikleriyle tanımak, Fransız kültürü Erasmus programı değişim hareketliliğinden yararlanarak farklı sistemleri, kültürleri tanıma ve yaşama bilinci geliştirmek
12 71257 .Hedef dilin öğretilmesinde, öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak duruma uygun öğrenme ortamları hazırlayabilmek, sınıf yönetimi konusunda gerekli becerileri kazandırmak
13 71258 Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak
14 71259 .Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
15 71260 Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
16 71261 Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
40561 3 3 4 5 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3
40562 3 5 5 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3
40563 3 5 4 4 4 5 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4
40564 4 3 3 5 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 5 3
40565 3 3 3 3 5 5 4 4 4 5 4 3 3 4 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek