Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FRÖ403 A Seçmeli I (Şiir İncelemesi ve Öğretimi) 927003 4 7 4

Dersin Amacı

edebiyat kavramını tanıtmak. edebiyatın tarihçesini ve alanını öğretmek. edebiyatın dil öğretimi alanıyla bağlantısını irdelemek. Farklı sosyal katmanların kullandığı dil çeşitlerini incelenmek ve farklı sosyal katmanların kullandıkları dilleri otantik dokümanlar kapsamında yabancı dil öğretiminde/öğreniminde kullanmayı öğretmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Hanife Nalan GENÇ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Marie-Claire BANCQUART, La poésie en France du surréalisme à nos jours, éditions ellipses, 1996. Marie-Claire BANCQUART (sous la direction de), Poésie de langue française 1945-1960, P.U.F, 1995 Daniel BRIOLET, Lire la poésie française du XXème siècle, éd. Dunod, 1995. Jacques DARRAS, Arpentage de la poésie contemporaine, éd. In'hui, Trois cailloux, 1987. Philippe DELAVEAU, La Poésie française au tournant des années 80, éd. J. Corti, 1988. Michel JARRETY (sous la direction de), Dictionnaire de poésie de Baudelaire à nos jours, éd. P.U.F, 2001. Daniel LEUWERS, Introduction à la poésie moderne et contemporaine, éd. Bordas, 1990. Bruno VERCIER et Dominique VIART, La littérature française au présent, éd. Bordas, 2005 Poétiques et poésies contemporaines (collectif), éd. Le temps qu'il fait, 2002. Yves BONNEFOY, Entretiens sur la poésie, Mercure de France, 1990 Nicolas CASTIN, Sens et sensible en poésie moderne et contemporaine, P.U.F, 1998 Claude ESTEBAN, Critique de la raison poétique, Flammarion, 1987. Edouard GLISSANT, Introduction à une poétique du divers, Gallimard, 1996. Bernard NOËL (textes réunis par) Qu'est-ce que la poésie? éd. JM. Place, 1995. Jacques SOJCHER, La démarche poétique, coll. 10/18, 1976. Revue « Sud », n°118/119 : « Questions de poésie », 1997.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Edebiyat kavramının açıklanması. Edebi türlerin açıklanması ve edebiyat yabancı dil öğretiminin ilişkilendirilmesi. şiirin dil öğretimindeki yeri ve önemi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
1 Ara Sınav 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 7 7
2 Final Sınavı 1 9 9
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 14 4 56

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 edebiyat kavramının içeriğinin irdelenmesi. Farklı sosyal katmanların kullandıkları dilleri otantik dokümanlar kapsamında yabancı dil öğretiminde/öğreniminde kullanma. http://www.ekevakademi.org/Makaleler/1882957998_14%20Senem%20SOYER.pdf
2 edebiyatın doğuşu ve tarihçesi. http://www.bandirmamanset.com/kose-yazilari/edebiyatin-tarihi-6981.html
3 edebiyatın dil öğretimi ile bağıntısının incelenmesi: 1)kısa hikaye ,roman ,şiir gibi edebi metinlerle dil öğretimi https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/470196
4 edebi türler ve dil öğretimi . https://www.dilbilgisi.net/edebi-turler-konu-anlatimi/
5 Farklı sosyal katmanların kullandığı dil çeşitlerinin incelenmesi. http://dad.boun.edu.tr/tr/download/article-file/303053
6 kısa hikayelerle dil öğretimi http://hikaye-cesitleri.nedir.org/
7 roman ve dil öğretimi arasındaki ilişki http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/27/2199/22826.pdf
8 şiir ve dil öğretimi https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/177711
9 ara sınav
10 klasik türde bir şiir örneği inceleme https://www.evvelcevap.com/siir-inceleme-ornekleri/
11 romantik türde bir şiir örneği inceleme https://www.evvelcevap.com/siir-inceleme-ornekleri/
12 şiir türünde farklı metin örnekleri inceleme https://www.evvelcevap.com/siir-inceleme-ornekleri/
13 düzyazı şiir türünde metin örneği inceleme https://www.turkedebiyati.org/siir_inceleme_yontemi.html
14 söz sanatlarınıinceleme http://www.edebiyatbilgileri.com/9/soz-sanatlari

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1403913 Şiir sanatının temel kuram ve ilkelerini öğrenir.
2 1406637 Söz sanatlarını kavrar.
3 1406677 Yazın ve dil alanlarının sınırlarını kavrar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71246 Çağdaş dil öğretimi kuram ve uygulamaları çerçevesinde temel bilgi edinme yöntemlerini kullanmak ve Fransızca öğretimine uygun planlama yapmak
2 71247 Alan dili öğrenme ortamının gerektirdiği öğretim programları, yöntem, teknik ve stratejileri seçmek, bilgiye ulaşma ve bilgi üretiminde uyarlamak
3 71248 Fransızca öğretiminde Dilbilim, Yazınbilim, Yöntembilimsel alanlarında edindiği bilgileri Fransızca temel dil becerilerini ve iletişim yeterliklerini geliştirebilmek için kullanmak
4 71249 .Dil öğretiminde, becerilerin geliştirilmesine yönelik olarak, Fransızca öğretim sürecine uygun araç, gereç ve materyali seçmek, geliştirebilmek ve uyarlamak
5 71250 Fransızcayı doğru ve anlaşılır bir şekilde kullanmalarını sağlayabilmek için, öğrencilerin dinleme-izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirmek
6 71251 Bilgiye ulaşım yollarını etkin bir şekilde kullanım becerisini edinmek, edindiği bilgileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla yorumlamak ve değerlendirmek
7 71252 Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanmak
8 71253 .Dil öğrenimin niteliğini artırmak için günümüz bilişim ve iletişim teknolojilerini, bilgisayar ve internet kaynaklarını kullanmak
9 71254 Fransızcayı Avrupa Dil Ortak Çerçeve programına göre C1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgi ve becerileri meslektaşlarıyla iletişim kurma yetisini kazanmak
10 71255 LLP yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirerek, gerek kurumsal gerekse paydaşlarla hizmet içi eğitim-öğretim etkinlikleri geliştirmek
11 71256 .Bir kültür ürünü hakkında bilgilerini geliştirmek ve olan dili içinde oluştuğu kültürünün özellikleriyle tanımak, Fransız kültürü Erasmus programı değişim hareketliliğinden yararlanarak farklı sistemleri, kültürleri tanıma ve yaşama bilinci geliştirmek
12 71257 .Hedef dilin öğretilmesinde, öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak duruma uygun öğrenme ortamları hazırlayabilmek, sınıf yönetimi konusunda gerekli becerileri kazandırmak
13 71258 Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak
14 71259 .Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
15 71260 Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
16 71261 Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5
3 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek