Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EGT402 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi 927001 4 8 4

Dersin Amacı

Türk Eğitim Sisteminin amaç ve yapısını,belli başlı eğitim kuram ve süreçlerini tanıyabilme, bu süreçte bir örgüt olara okulun yönetim ve işleyişini kavrayabilme,belli bzı uygulamalar yapabilme.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Yüksel GÜNDÜZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.İ. E. Başarn, Türkiye Eğitim Sistemi, Yargıcı matbaası, Ankara 1996. 2.İ. E. Başaran, Yönetimde İnsan İlişkileri, Gül Yayınevi, Ankara 1998. 3.İ. Taşdemir-M. Şişman, Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, PegemA yayıncılık, Ankara 2008. 4.Ada, Sefer ve Baysal, Z. Nurdan, Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Pegem Akademi Yayınları ANKARA 2010 5. Ed. Özdemir, Servet, Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yöneti, Nobel Yayın Dağıtım, 2009,ANKARA

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Türk Milli Eğitim Sisteminin Amaçları ve Temel İlkeleri, Eğitimle İlgili Yasal Düzenlemeler, Türk Eğitim Sisteminin Yapısı, Örgüt Kuramları, Yönetim Süreçleri, Okul Örgütü ve Yönetimi, Okul Yönetiminde Etkili Liderlik, Okul Yönetiminde Hizmet Alanları, Okul Yönetiminde Öğrenci Hizmetleri, Okul Yönetiminde Eğitim Hizmetleri, Okul Yönetiminde Öğretim Hizmetleri, Okul İşletmesi, Okul çevre ilişkileri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 9 3 27
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Türk Milli Eğitim Sisteminin Amaçları ve Temel İlkeleri Aktif öğretim yöntemleri TES 1.ppt
2 Eğitim İle İlgili Yasal Düzenlemeler Aktif öğretim yöntemleri TES 2.ppt
3 MEB Teşkilat Şemasının İncelenmesi Aktif öğretim yöntemleri TES 3.ppt
4 Örgüt ve Yönetim Kuramları Aktif öğretim yöntemleri TES 4.ppt
5 Okul Örgütü ve Yönetimi Aktif öğretim yöntemleri TES 5.ppt
6 Okul Yönetiminde Liderlik Aktif öğretim yöntemleri TES 6.ppt
7 Yönetim Süreçleri Aktif öğretim yöntemleri TES 7.ppt
8 Personel Hizmetlerinin Yönetimi Aktif öğretim yöntemleri TES 8.ppt
9 Öğrenci Hizmetlerinin Yönetimi Aktif öğretim yöntemleri TES 9.ppt
10 Ara Sınav Aktif öğretim yöntemleri
11 Öğretim Hizmetlerinin Yönetimi Aktif öğretim yöntemleri TES 11.ppt
12 Eğitim Hizmetlerinin Yönetimi Aktif öğretim yöntemleri TES 12 .ppt
13 Genel Hizmetlerin Yönetimi Aktif öğretim yöntemleri TES 13.ppt
14 Okul çevre ilişkileri Aktif öğretim yöntemleri TES 14 .ppt

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1298289 Eğitimle ilgili yasaları kendine göre açıklar.
2 1298288 Türk Eğitim Siseminin yapısını ifade eder.
3 1298287 Eğitimle ilgili anayasa, yasa, Yönetmelik ve yönergeleri adlarını bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63477 Çağdaş dil öğretimi kuram ve uygulamaları çerçevesinde temel bilgi edinme yöntemlerini kullanmak ve Fransızca öğretimine uygun planlama yapmak
2 63478 Alan dili öğrenme ortamının gerektirdiği öğretim programları, yöntem, teknik ve stratejileri seçmek, bilgiye ulaşma ve bilgi üretiminde uyarlamak
3 63479 Fransızca öğretiminde Dilbilim, Yazınbilim, Yöntembilimsel alanlarında edindiği bilgileri Fransızca temel dil becerilerini ve iletişim yeterliklerini geliştirebilmek için kullanmak
4 63480 .Dil öğretiminde, becerilerin geliştirilmesine yönelik olarak, Fransızca öğretim sürecine uygun araç, gereç ve materyali seçmek, geliştirebilmek ve uyarlamak
5 63481 Fransızcayı doğru ve anlaşılır bir şekilde kullanmalarını sağlayabilmek için, öğrencilerin dinleme-izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirmek
6 63482 Bilgiye ulaşım yollarını etkin bir şekilde kullanım becerisini edinmek, edindiği bilgileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla yorumlamak ve değerlendirmek
7 63483 Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanmak
8 63484 .Dil öğrenimin niteliğini artırmak için günümüz bilişim ve iletişim teknolojilerini, bilgisayar ve internet kaynaklarını kullanmak
9 63485 Fransızcayı Avrupa Dil Ortak Çerçeve programına göre C1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgi ve becerileri meslektaşlarıyla iletişim kurma yetisini kazanmak
10 63486 LLP yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirerek, gerek kurumsal gerekse paydaşlarla hizmet içi eğitim-öğretim etkinlikleri geliştirmek
11 63487 .Bir kültür ürünü hakkında bilgilerini geliştirmek ve olan dili içinde oluştuğu kültürünün özellikleriyle tanımak, Fransız kültürü Erasmus programı değişim hareketliliğinden yararlanarak farklı sistemleri, kültürleri tanıma ve yaşama bilinci geliştirmek
12 63488 .Hedef dilin öğretilmesinde, öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak duruma uygun öğrenme ortamları hazırlayabilmek, sınıf yönetimi konusunda gerekli becerileri kazandırmak
13 63489 Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak
14 63490 .Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
15 63491 Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
16 63492 Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 1 3 4 3 1 2 4 2 2 2 2 1 2 2
2 2 1 3 3 2 2 4 3 4 1 1 2 2 2 2 3
3 4 2 3 2 1 2 3 3 1 5 3 2 1 2 4 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek