Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FRÖ402 A Seçmeli II (Toplum Dil Bilim ve Dil Öğretimi) 927003 4 8 5

Dersin Amacı

Toplum dilbilim kavramını tanıtmak. Toplum dilbilimin tarihçesini ve alanını öğretmek. Diğer alanlarla bağlantısını irdelemek. Farklı sosyal katmanların kullandığı dil çeşitlerini incelenmek ve farklı sosyal katmanların kullandıkları dilleri otantik dokümanlar kapsamında yabancı dil öğretiminde/öğreniminde kullanmayı öğretmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

PROF. DR. Rıfat GÜNDAY

Ön Koşul Dersleri

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Les notes de cours sur la sociolinguistique et certaines articles: Sociolinguistique et acquisition du langage, sociolinguistique et dialectologie, etc. Cairn, 2009, De la sociolinguistique à la sociologie du langage: de l’usage des frontières. P.Ahcard, Sociologie du langage, Presses Universitaires de Paris, Paris, 1993 P.Wald, Sociolinguistique, Mardaga, Bruxelles. K.Declercq, Une étude sociolinguistique de deux classes multiculturelles, 2009 R. Wardhaugh. (1992). An Introduction to Sociolinguistics. Oxford: Blackwell. K. Bolton and H. Kwok. (1992). Sociolinguistics Today: International Perspectives. London: Routledge. R. Fasold. (1984). The Sociolinguistics of Society. Introduction to Sociolinguistics I Oxford: Basil Blackwell. J.K. Chambers. (1995). Sociolinguistic Theory. Oxford: Basil Blackwell. 5) Ders notları. 6) Alana yönelik makaleler.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

sosyolinguistiğin temel kavramlarını inceler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
49 Performans 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 18 18
2 Final Sınavı 1 18 18
5 Derse Katılım 14 3 42
24 Seminer 1 48 48

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Toplum dilbilim kavramının içeriğinin irdelenmesi. Farklı sosyal katmanların kullandıkları dilleri otantik dokümanlar kapsamında yabancı dil öğretiminde/öğreniminde kullanma. sociolinguistique.doc
2 Toplum dilbilimin doğuşu ve tarihçesi. sociolinguistique.doc
3 Toplum dilbilimin diğer alanlarla bağıntısının incelenmesi: Eğitim, ekonomi, siyaset ve ilahiyat gibi diğer sosyal alanlarla ilintisi. sociolinguistique.doc
4 Sosyolinguistik’in Fonetik, sentaks, semantik, semiyoloji, diyalektoloji, psikodilbilim gibi dilbilim alanları ile ilintisi. sociolinguistique.doc
5 Farklı sosyal katmanların kullandığı dil çeşitlerinin incelenmesi. sociolinguistique.doc
6 Çocuk dili, gençlerin dili, öğrencilerin dili. sociolinguistique.doc
7 Soyluların dili, akademik ve sokak dili. sociolinguistique.doc
8 Kadınların dili, erkeklerin dili. sociolinguistique.doc
9 Ara sınav.
10 Siyasilerin dili, dini terminoloji. toplumdilbilimornek.docx
11 İşçilerin dili, farklı meslek gruplarının dili. toplumdilbilimornek.docx
12 Farklı diyalektler ve ağızlar. Fransızca ve Türkçe örnekler üzerinde inceleme. toplumdilbilimornek.docx
13 Öykü-roman veya oyun türünde bir metin örneği inceleneme. TUĞBA ÇETİN.pptx
14 Bir televizyon haber kuşağında yer alan farklı haberleri toplum – dil kullanımı bağlamında inceleme. Sociolinguistique.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
40575 1386438 Toplum dilbilim kavramlarını tanır.
40576 1386722 Farklı sosyal katmanların kullandıkları dil farklılıklarını ayırt eder.
40577 1386932 Toplum dilbilimin tarihçesini öğrenir.
40578 1373566 Toplum dilbilim alanının sınırlarını kavrar.
40579 1374126 Toplum dilbilimin sosyal bilimler ve diğer dilbilim alanları ile bağıntısını kurar.
40580 1395625 Özgün belge ve verilerden hareketle dil farklılıklarını dil öğretiminde dikkate alır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71246 Çağdaş dil öğretimi kuram ve uygulamaları çerçevesinde temel bilgi edinme yöntemlerini kullanmak ve Fransızca öğretimine uygun planlama yapmak
2 71247 Alan dili öğrenme ortamının gerektirdiği öğretim programları, yöntem, teknik ve stratejileri seçmek, bilgiye ulaşma ve bilgi üretiminde uyarlamak
3 71248 Fransızca öğretiminde Dilbilim, Yazınbilim, Yöntembilimsel alanlarında edindiği bilgileri Fransızca temel dil becerilerini ve iletişim yeterliklerini geliştirebilmek için kullanmak
4 71249 .Dil öğretiminde, becerilerin geliştirilmesine yönelik olarak, Fransızca öğretim sürecine uygun araç, gereç ve materyali seçmek, geliştirebilmek ve uyarlamak
5 71250 Fransızcayı doğru ve anlaşılır bir şekilde kullanmalarını sağlayabilmek için, öğrencilerin dinleme-izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirmek
6 71251 Bilgiye ulaşım yollarını etkin bir şekilde kullanım becerisini edinmek, edindiği bilgileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla yorumlamak ve değerlendirmek
7 71252 Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanmak
8 71253 .Dil öğrenimin niteliğini artırmak için günümüz bilişim ve iletişim teknolojilerini, bilgisayar ve internet kaynaklarını kullanmak
9 71254 Fransızcayı Avrupa Dil Ortak Çerçeve programına göre C1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgi ve becerileri meslektaşlarıyla iletişim kurma yetisini kazanmak
10 71255 LLP yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirerek, gerek kurumsal gerekse paydaşlarla hizmet içi eğitim-öğretim etkinlikleri geliştirmek
11 71256 .Bir kültür ürünü hakkında bilgilerini geliştirmek ve olan dili içinde oluştuğu kültürünün özellikleriyle tanımak, Fransız kültürü Erasmus programı değişim hareketliliğinden yararlanarak farklı sistemleri, kültürleri tanıma ve yaşama bilinci geliştirmek
12 71257 .Hedef dilin öğretilmesinde, öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak duruma uygun öğrenme ortamları hazırlayabilmek, sınıf yönetimi konusunda gerekli becerileri kazandırmak
13 71258 Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak
14 71259 .Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
15 71260 Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
16 71261 Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
40575 2 3 5 3 2 1 1 2 3 1 5 3 1 1 1 1
40576 2 3 5 4 1 1 1 3 4 1 5 3 1 2 1 2
40577 3 2 5 3 1 1 1 3 3 2 5 4 1 2 1 2
40578 3 3 5 4 2 1 1 2 4 1 5 3 1 2 1 2
40579 2 2 5 3 1 1 2 2 3 1 5 4 1 2 1 1
40580 2 3 5 3 1 1 2 3 3 1 5 4 1 2 1 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek