Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FRÖ404 A Seçmeli II (Simultane Çeviri) 927003 4 8 5

Dersin Amacı

Amaç, öğrenciye yabancı dilden ana dile çeviri yapma becerisi kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Halil AYTEKİN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yabancı dergi, gazete ve kitaplardan alınmış metinler.Tv5 français.ÜDS; KPDS; YÖKDİL sınavlarında çıkan soruların çevirileri

Dersin Sunulduğu Dil

Fransızca

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Hedef dilde yazılmış çeşitli dergi, gazete, kitap ve makalelerden alınan parçaların Türkçe'ye çeviri çalışmaları yapılır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 12 12
2 Final Sınavı 1 13 13
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 14 3 42
54 Ev Ödevi 4 4 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 kısa cümle çevirileriyle çeviri anında dikkat edilecek hususlara dikkat çekilir. Yabancı dildeki cümle yapısına paralel olarak ana dilde dizilişe ve doğru ifade biçimlerine yer verilir. Sözel ifade ve yazılı ifade arasındaki farka ve anlatım kolylıklarına veya zorluklarına değinilir.
2 Kısa cümlelerden yavaş yavaş uzun cümlelere geçiş yapılır. Bağlaçlı cümlelerin çeviri örnekleri yapılır. öğrencilere bir sonraki haftaya hazırlamaları için ödev cümleler verilir.
3 Öğrencilere verilen cümleler sınıf ortamında ele alınır. Yapılan yanlışlıklar ve değişik ifade tarz seçenekleri gösterilir.
4 Kısa paragraflar ele alınır. Global anlama ve anladığını ana dilde ifade etme pratikleri yapılır.
5 Sağlık konusunda yazılmış bir makaleden paragrafların çevirisi yapılır.
6 Ekonomi alanında yazılmış metinlerin çevirisine yer verilir. Bu şekilde alana özgü vokabüler kazandırma amaçlanır.
7 Avrupa birliği sürecinde Türkiye konulu bir makalenin çevirisine yer verilir.
8 Spor ve sağlık konulu cümlelerin çevirisi yapılır.
9 Arasınav
10 Bankacılık konusunda değişik cümle yapılarının çevirisi gündeme getirilir. Her öğrencinin en az bir defa tahtada cümle çevirisine katılımına gayret edilir.
11 Simültane çeviri örnekleri yapılır. Türk Haber Televizyonu dinletilir ve konunun aynı anda Fransızcaya transfer pratikleri yaptırılır.
12 Roman, masal, öykü gibi anlatı türlerinden alınan parçaların hedef dile çevirisi çalışmaları ele alınır.
13 Herhangi bir yayında söz konusu olan basın açıklaması dinletilerek dolayl ve dolaysız aktarım pratikleri yapılır
14 Değişik çeviri örnekleri ele alınarak öğrencileri final sınavına hazır hale getirmeye çalışılır.
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1245841 Öğrenci ana dilden hedef dile çeviri yapma becerisi kazanır
2 1245842 Çeviri dersi öğrencinin vokabüler dağarcığını geliştirir
3 1245843 Öğrenci hemen hemen her alanda çeviri yapabilecek düzeye erişir.
4 1245844 Öğrencinin anlama, dinleme ve yorumlama becerisi gelişme gösterir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63477 Çağdaş dil öğretimi kuram ve uygulamaları çerçevesinde temel bilgi edinme yöntemlerini kullanmak ve Fransızca öğretimine uygun planlama yapmak
2 63478 Alan dili öğrenme ortamının gerektirdiği öğretim programları, yöntem, teknik ve stratejileri seçmek, bilgiye ulaşma ve bilgi üretiminde uyarlamak
3 63479 Fransızca öğretiminde Dilbilim, Yazınbilim, Yöntembilimsel alanlarında edindiği bilgileri Fransızca temel dil becerilerini ve iletişim yeterliklerini geliştirebilmek için kullanmak
4 63480 .Dil öğretiminde, becerilerin geliştirilmesine yönelik olarak, Fransızca öğretim sürecine uygun araç, gereç ve materyali seçmek, geliştirebilmek ve uyarlamak
5 63481 Fransızcayı doğru ve anlaşılır bir şekilde kullanmalarını sağlayabilmek için, öğrencilerin dinleme-izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirmek
6 63482 Bilgiye ulaşım yollarını etkin bir şekilde kullanım becerisini edinmek, edindiği bilgileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla yorumlamak ve değerlendirmek
7 63483 Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanmak
8 63484 .Dil öğrenimin niteliğini artırmak için günümüz bilişim ve iletişim teknolojilerini, bilgisayar ve internet kaynaklarını kullanmak
9 63485 Fransızcayı Avrupa Dil Ortak Çerçeve programına göre C1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgi ve becerileri meslektaşlarıyla iletişim kurma yetisini kazanmak
10 63486 LLP yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirerek, gerek kurumsal gerekse paydaşlarla hizmet içi eğitim-öğretim etkinlikleri geliştirmek
11 63487 .Bir kültür ürünü hakkında bilgilerini geliştirmek ve olan dili içinde oluştuğu kültürünün özellikleriyle tanımak, Fransız kültürü Erasmus programı değişim hareketliliğinden yararlanarak farklı sistemleri, kültürleri tanıma ve yaşama bilinci geliştirmek
12 63488 .Hedef dilin öğretilmesinde, öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak duruma uygun öğrenme ortamları hazırlayabilmek, sınıf yönetimi konusunda gerekli becerileri kazandırmak
13 63489 Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak
14 63490 .Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
15 63491 Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
16 63492 Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 4 4 3 3 5 4 3 2 4 3 2 2 3
2 4 4 3 3 2 4 3 3 5 4 2 3 2 4 2 3
3 4 4 3 2 4 5 3 2 4 4 2 3 5 5 4 2
4 2 3 3 2 4 4 2 3 2 4 2 2 3 2 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek