Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
IMÖ104 Geometri 927001 1 2 7

Dersin Amacı

Aksiyom - Tanımsız kavramlar ve teorem - Konum aksiyomları, doğru parçaları ve eşlik aksiyomları - Düzlemde geometrik şekiller ve alanları - Düzlemde temel teoremler - Çember ve daire, uzayda nokta, doğru ve düzlem - İzdüşüm kavramı - Uzayda cisimler, bunların alan ve hacimleri öğretmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör .Müberra Kazancıoğlu

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Demir H. (1998). Euclid Geometrisi ODTÜ Vakfı, Ankara 2. Karadağ, S., Pelit, T. ve Demiralp, A.(2002). Geometri II, Başarı Yayınları , Ankara 3. Jurgensen, R., Brown, C., ve Jurgensen, J.(2000). Geometry, Printice Hall, USA

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Aksiyom - Tanımsız kavramlar ve teorem - Konum aksiyomları, doğru parçaları ve eşlik aksiyomları - Düzlemde geometrik şekiller ve alanları - Düzlemde temel teoremler - Çember ve daire, uzayda nokta, doğru ve düzlem - İzdüşüm kavramı - Uzayda cisimler, bunların alan ve hacimleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 5 70
8 Rehberli Problem Çözümü 13 8 104

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Aksiyom
2 Tanımsız kavramlar
3 Tanımsız kavramlar ve teoremi
4 Konum aksiyomları
5 Açıların eşliği ve eşlik aksiyomları
6 Düzlemde geometrik şekiller
7 Düzlemde geometrik şekiller ve alanları
8 Düzlemde temel teoremler
9 Ara sinav
10 Çember ve daire
11 uzayda nokta, doğru ve düzlem
12 İzdüşüm kavramı
13 Uzayda cisimleri, bunların alan ve hacimleri
14 Uzayda cisimleri, bunların alan ve hacimleri
15 Dönem sonu sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1175979 Aksiyomu, Tanımsız kavramlar ve teoremi, Konum aksiyomlarını, Doğru parça ve eşitlik aksiyomlarını kavrayabilecek
2 1188997 Açıların eşliği ve eşlik aksiyomlarını Düzlemde geometrik şekiller ve alanlarını Düzlemde temel teoremleri algılayabilecek
3 1166186 Çember ve daire, uzayda nokta, doğru ve düzlemini İzdüşüm kavramını Uzayda cisimleri, bunların alan ve hacimlerini inceleyebilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63227 Matematikteki temel kavramlarla ilgili yeterli bilgi birikimine sahiptir.
2 63228 Alanı ile ilgili öğretim programları, çağdaş öğretim yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
3 63229 Psikolojik ve pedagojik çerçevede, öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
4 63230 İlköğretim ikinci kademedeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerine uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
5 63231 Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliği değerlendirme bilgisine sahip olur, bilimsel bilginin üretimi ile ilgili süreçleri bilir, uygular ve paylaşır.
6 63232 Alanının tarihsel gelişimini ve dayandığı felsefi temelleri bilir, karşılaştırabilir ve yorumlayabilir.
7 63233 Alanında disiplinler arası ilişkiler kurabilecek düzeyde genel kültür bilgisine sahip olur ve bu ilişkilendirmeyi alanına uyarlayabilir.
8 63234 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık problemlere bireysel veya grup olarak çözüm önerileri getirebilir.
9 63235 Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek seviyede yabancı dil bilgisine sahip olur.
10 63236 Matematik öğretiminde Bilgi ve İletişim Teknolojilerini ve öğrencinin gereksinim duyduğu öğrenim materyallerini etkin şekilde kullanabilme becerisine sahiptir.
11 63237 Alanı ile ilgili konularda görüş ve düşüncelerini, doğru ve etkili bir biçimde, yazılı ve sözlü aktarır.
12 63238 Atatürk İlke ve İnkılâpları ışığında çağdaş dünyanın gereksinimlerine ayak uydurarak kendini geliştir; demokrasi ve insan haklarına saygı duyar; milli, ahlaki ve kültürel değerlere sahip olur.
13 63239 Türk Eğitim Sisteminin yapısı, sorunları ve tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur.
14 63240 Yaşamboyu öğrenme felsefesini benimser, toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler geliştirebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5 1 2 1 4 5 3 3 1 1 5 1 2 4
2 5 1 3 1 5 5 3 3 1 1 5 1 1 2
3 5 2 2 1 4 5 3 3 1 1 5 1 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek