Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
IMÖ209 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 927001 2 3 3

Dersin Amacı

Bilimsel bilgi türlerini ve araştırma kavramını algılama Bilimsel araştırmaların yürütülmesinde takip edilen basamakları kavrama Bilimsel araştırmalarda kullanılan temel kavramları tanımlama Araştırmalarda kullanılan yöntemlerin kökenlerini kavrama Bir araştırma problemi ortaya koyma Problemin doğasın uygun yöntem seçme Değişkenlere uygun veri toplama aracı seçme veya geliştirme

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Esen Ersoy

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Allwood, C.M. (2012). The Distinction Between Qualitative And Quantitative Research Methods İs Problematic. Qual Quant. 46:1417–1429. DOI 10.1007/s11135-011-9455-8. 2. Arıkan, R. (2011). Araştırma Yöntem ve Teknikleri. Nobel Yayınevi. Ankara. 3. Babbie, E. (2007). The Practice of Social Research. Eleventh Edition. Belmont, CA: Wadsworth. 4. Balnaves, M. ve Caputi, P. (2001). Introduction to Quantitative Research Methods. An Investigative Approach. London: Sage Publications Inc. 5. Baykul, Y. (1999). İstatistik Metotlar ve Uygulamalar. Anı Yayıncılık. 3. Baskı. Ankara. 6. Ekiz, D. (2009).Bilimsel Araştırma Yöntemleri. 2. Baskı. Anı Yayıncılık. Ankara. 7. Gelo, O., Braakmann, D. ve Benetka, G. (2008). Quantitative and Qualitative Research: Beyond the Debate. Integr Psych Behav 42:266-290. DOI 10.1007/s12124-008-9078-3. 8. Geray, H. (2011). Toplumsal Araştırmalarda Nicel ve Nitel Yöntemlere Giriş. İletişim Alanından Örneklerle. Ankara. 3.Baskı. Genesis Kitap. 9. Tomul, E. (2011). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ed: Tanrıöğen, A. Anı Yayıncılık. Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

1. Bilim ve temel kavramlar 2. Bilim tarihine ilişkin temel bilgiler 3. Bilimsel araştırmanın yapısı 4. Bilimsel yöntemler 5. Problemi seçme ve tanımlama 6. Araştırma modeli 7. Araştırma modeli 8. Veri toplama yöntemleri 9. Nicel ve nitel veri toplama teknikleri 10. Verilerin kaydedilmesi 11. Verilerin analizi ve yorumlanması 12. Ölçme aracının özellikleri 13. Bilimsel araştırmaların raporlaştırılması

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 2 20 1
6 Uygulama/Pratik 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 2 28
54 Ev Ödevi 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilim nedir, Bilimsel bilgi nedir? Bilimsel araştırma nedir? BAY1.docx
2 Bilimde Etik nedir? BAY2.docx
3 Sosyal bilimlerde ve fen bilimlerinde araştırmanın temel özellikleri BAY3.docx
4 Nicel/nitel araştırma yöntemleri ve birbirinden farklılıkları
5 Bilimsel araştırmanın basamakları
6 Sorun/problemin belirlenmesi HİPOTEZ NEDİR.docx
7 Araştırmanın planlanması BAY7.docx
8 Veri toplama teknikleri BAY8.docx
9 ARA SINAV
10 Verilerin toplanması BAY10.docx
11 Verilerin analizi
12 Sonuçların yorumlanması BAY12.ppt
13 Rapor yazma ve APA yazim kurallari BAY13.ppt
14 Degerlendirme BAY14.pptx
15 Dönem sonu sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1198868 Nicel/nitel araştırma yöntemleri ve birbirinden farklılıklarını açıklar.
2 1199324 Bilim nedir, bilimsel bilgi nedir, arastima ve etik nedir bilir ve ifade eder.
3 1199990 Sosyal bilimlerde ve fen bilimlerinde araştırmanın temel özellikleri ve farklılıklarını açıklar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63227 Matematikteki temel kavramlarla ilgili yeterli bilgi birikimine sahiptir.
2 63228 Alanı ile ilgili öğretim programları, çağdaş öğretim yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
3 63229 Psikolojik ve pedagojik çerçevede, öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
4 63230 İlköğretim ikinci kademedeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerine uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
5 63231 Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliği değerlendirme bilgisine sahip olur, bilimsel bilginin üretimi ile ilgili süreçleri bilir, uygular ve paylaşır.
6 63232 Alanının tarihsel gelişimini ve dayandığı felsefi temelleri bilir, karşılaştırabilir ve yorumlayabilir.
7 63233 Alanında disiplinler arası ilişkiler kurabilecek düzeyde genel kültür bilgisine sahip olur ve bu ilişkilendirmeyi alanına uyarlayabilir.
8 63234 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık problemlere bireysel veya grup olarak çözüm önerileri getirebilir.
9 63235 Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek seviyede yabancı dil bilgisine sahip olur.
10 63236 Matematik öğretiminde Bilgi ve İletişim Teknolojilerini ve öğrencinin gereksinim duyduğu öğrenim materyallerini etkin şekilde kullanabilme becerisine sahiptir.
11 63237 Alanı ile ilgili konularda görüş ve düşüncelerini, doğru ve etkili bir biçimde, yazılı ve sözlü aktarır.
12 63238 Atatürk İlke ve İnkılâpları ışığında çağdaş dünyanın gereksinimlerine ayak uydurarak kendini geliştir; demokrasi ve insan haklarına saygı duyar; milli, ahlaki ve kültürel değerlere sahip olur.
13 63239 Türk Eğitim Sisteminin yapısı, sorunları ve tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur.
14 63240 Yaşamboyu öğrenme felsefesini benimser, toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler geliştirebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 4 4
2 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3
3 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek