Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
IMÖ207 A Seçmeli I (Karşılaştırmalı Matematik Eğitimi) 927003 2 3 3

Dersin Amacı

Gelişmiş ülkelerdeki matematik eğitimi programlarının geniş bir çerçevede incelenmesi ve karşılaştırılması yardımı ile Türkiye’nin uluslararası matematik eğitimindeki yerini belirlemek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Nurettin DEMİROĞLU

Ön Koşul Dersleri

--

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Baykul, Y., (2005) İlköğretimde Matematik Programı 6-8, Pegem Yayıncılık, Ankara 2. Erginer, A. (2006). Avrupa Birliği Eğitim Sistemleri. PegemA yayıncılık,Ank 3. Balcı, A. (2007). Karşılaştırmalı Eğitim Sistemleri, PegemA Yayıncılık, Ankara. 4. Demirel, Ö. (2000) Karşılaştırmalı Eğitim. PegemA yayıncılık, Ankara 5. Akarsu, F. (2005). Karşılaştırma Yazıları :Ülkeler ve Eğitim Sistemleri. Nobel yayınları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Öğretim programının tanımı, Tasarım ilkeleri ve temel yaklaşımlar, Matematik öğretim programının felsefesine uygun strateji yöntem ve teknikler, Matematik öğretim programında yeni eğilimler, Matematik öğretim programı (6-8) öğrenme alanlarının diğer öğretim programlarıyla ilişkilendirilmesi, Matematik öğretim programının (6-8) üniteleşmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60 60
1 Ara Sınav 1 40 1
4 Quiz 2 20 1
6 Uygulama/Pratik 1 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 10 2 20
24 Seminer 1 3 3
54 Ev Ödevi 2 10 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Türk Milli Eğitiminin amaçları
2 Matematik eğitiminin amaçları ve ilkeleri
3 Matematik öğretimi ve öğrenme
4 Matematik öğretimi ve değerlendirme
5 Elde edilmesi hedeflenen beceriler
6 Amerika’daki matematik eğitimi
7 İngiltere’deki matematik eğitimi
8 Almanya’daki matematik eğitimi
9 Ara sınav
10 Hollanda’daki matematik eğitimi
11 Fransa’daki matematik eğitimi
12 Çin’deki matematik eğitimi
13 Finlandiya’daki matematik eğitimi
14 Türkiye’nin Uluslararası matematik eğitimindeki yeri
15 Dönem sonu sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1147410 matematik öğretim programındaki (6-8) öğrenme alanlarını diğer öğretim programlarıyla ilişkilendirebilecek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63227 Matematikteki temel kavramlarla ilgili yeterli bilgi birikimine sahiptir.
2 63228 Alanı ile ilgili öğretim programları, çağdaş öğretim yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
3 63229 Psikolojik ve pedagojik çerçevede, öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
4 63230 İlköğretim ikinci kademedeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerine uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
5 63231 Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliği değerlendirme bilgisine sahip olur, bilimsel bilginin üretimi ile ilgili süreçleri bilir, uygular ve paylaşır.
6 63232 Alanının tarihsel gelişimini ve dayandığı felsefi temelleri bilir, karşılaştırabilir ve yorumlayabilir.
7 63233 Alanında disiplinler arası ilişkiler kurabilecek düzeyde genel kültür bilgisine sahip olur ve bu ilişkilendirmeyi alanına uyarlayabilir.
8 63234 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık problemlere bireysel veya grup olarak çözüm önerileri getirebilir.
9 63235 Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek seviyede yabancı dil bilgisine sahip olur.
10 63236 Matematik öğretiminde Bilgi ve İletişim Teknolojilerini ve öğrencinin gereksinim duyduğu öğrenim materyallerini etkin şekilde kullanabilme becerisine sahiptir.
11 63237 Alanı ile ilgili konularda görüş ve düşüncelerini, doğru ve etkili bir biçimde, yazılı ve sözlü aktarır.
12 63238 Atatürk İlke ve İnkılâpları ışığında çağdaş dünyanın gereksinimlerine ayak uydurarak kendini geliştir; demokrasi ve insan haklarına saygı duyar; milli, ahlaki ve kültürel değerlere sahip olur.
13 63239 Türk Eğitim Sisteminin yapısı, sorunları ve tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur.
14 63240 Yaşamboyu öğrenme felsefesini benimser, toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler geliştirebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 4 5 5 5 4 3 4 3 3 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek