Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EGT202 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı 927001 2 4 6

Dersin Amacı

Genel olarak bu ders, çeşitli öğretim teknolojilerinin özelliklerini, öğretim surecindeki yeri ve kullanımını ayrıca ilköğretim matematik programında konuyla ilgili öğretim materyallerinin kullanımı, geliştirilmesi ve değerlendirilmesini amaç edinir. Matematikte materyaller özellikle çeşitli kavramların, teoremlerin veya işlemlerin somut olarak ifade edilmesini sağladığından, matematiğin öğrenciler için daha anlamlı hale gelmesini ve matematiğe karşı pozitif bir tutum geliştirmesini sağlar. Bu yüzden, bu derste öğretimde kullanılan teknolojilerin yanında özellikle öğrenim kazanımlarına uygun materyal geliştirme ve bu materyallerin etkin kullanımı ve değerlendirilmesine odaklanılacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Esen Ersoy

Ön Koşul Dersleri

Matematiğin Temelleri II veya Matematik Eğitiminde Bilişim ve Teknoloji derslerini alıp başarılı olmak

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı (TTKB) (2005). İlköğretim matematik dersi öğretim programı ve kılavuzu 6-8: Ankara: MEB. • Baykul, Y. (2005). İlköğretimde Matematik programı 6-8. Ankara: Pegema • Yalın, I. H. (2004). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Ankara: Nobel. • Kaya, Z. (2006). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ankara: Pegema. • Demirel, Ö., Seferoğlu, S. S., ve Yağcı, E. (2001). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ankara: Pegema. • Yanpar, T. (2005). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ankara: Anı yayıncılık. • Olkun, S. ve Toluk, Z. (2003). İlköğretimde Etkinlik Temelli Matematik Öğretimi. Ankara: Ani yayıncılık. • Şahin, T. Y., ve Yıldırım, S. (1999). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ankara: Anı Yayıncılık. • Bell, R. E., Davis, M., ve Nite, S. (2002). Mathematical Models with Applications. New York, NY: Freeman • Konuyla ilgili diğer tüm yazılı, görsel ve elektronik kaynaklar

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Öğretim Teknolojisi ile ilgili kavramlar, çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, okulun ya da sınıfın teknoloji ihtiyaçlarının belirlenmesi, uygun teknoloji planlamasının yapılması ve yürütülmesi, öğretim teknolojileri yoluyla iki ve üç boyutlu materyaller geliştirilmesi öğretim gereçlerinin geliştirilmesi (çalışma yaprakları, etkinlik tasarlama, tepegöz saydamları, slaytlar, görsel medya (VCD, DVD) gereçleri, bilgisayar temelli gereçler), eğitim yazılımlarının incelenmesi, çeşitli nitelikteki öğretim gereçlerinin değerlendirilmesi, İnternet ve uzaktan eğitim, görsel tasarım ilkeleri, öğretim materyallerinin etkinlik durumuna ilişkin araştırmalar, Türkiye’de ve dünyada öğretim teknolojilerinin kullanım durumu.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 20 1
4 Quiz 2 60 1
6 Uygulama/Pratik 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 5 70
12 Takım/Grup Çalışması 14 2 28
49 Performans 5 4 20
54 Ev Ödevi 9 3 27

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yeni ilköğretim Matematik programı (müfredatı), amaçları ve ilkelleri? Öğretim metodu gerçekte öğrenim metodumu? Matematik nedir? Nasıl doğmuştur? Bir icat mı? Yoksa bir keşif mi? Matematiksel bilgi nasıl üretilir?
2 Yeni yapılandırmacı yaklaşımın değerlendirme metotlarında, öğretim yöntemlerinde ve öğrencinin nasıl öğrendiğine dair öğretmenlerin görüşleri üzerine etkisi?
3 Öğrenim kuramları ve ortaya koydukları eğitim/öğretim çıktıları nelerdir? Materyallerin öğretimdeki yeri ve önemi
4 Öğretim Teknolojileri ve Öğrenme: Avantaj mı dezavantaj mı? Matematik öğretiminde kullanılan teknolojiler
5 Öğretim materyalleri hazırlama ilkeleri (hedefler, kavranabilirlik, ilgi çekme, sağlamlılık, sınıf seviyesi, basitlik, renklerin uyumu, kullanım kolaylığı vb.)
6 Edgar Dale’ nin öğrenme konisi
7 Van Hiele’nin geometriyi anlama seviyeleri
8 Öğretim materyalleri değerlendirme formu Öğretimde Piaget İlkeleri
9 ARA SINAV
10 Örnek ders uygulaması (1 ve 2 gruplar)
11 Örnek ders uygulaması (3 ve 4 gruplar)
12 Örnek ders uygulaması (5 ve 6 gruplar)
13 Örnek ders uygulaması (7 ve 8 gruplar)
14 Dönem sonu değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1190846 Öğretim amaçlı kullanılan teknoloji ve materyallerin avantaj ve dezavantajlarının tespit etmek.
2 1190947 Öğretim materyali seçiminde rol oynayan faktörlerin farkına varma.
3 1193356 Öğrenme sürecinde öğretim teknolojilerinin rolünün anlamak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63227 Matematikteki temel kavramlarla ilgili yeterli bilgi birikimine sahiptir.
2 63228 Alanı ile ilgili öğretim programları, çağdaş öğretim yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
3 63229 Psikolojik ve pedagojik çerçevede, öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
4 63230 İlköğretim ikinci kademedeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerine uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
5 63231 Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliği değerlendirme bilgisine sahip olur, bilimsel bilginin üretimi ile ilgili süreçleri bilir, uygular ve paylaşır.
6 63232 Alanının tarihsel gelişimini ve dayandığı felsefi temelleri bilir, karşılaştırabilir ve yorumlayabilir.
7 63233 Alanında disiplinler arası ilişkiler kurabilecek düzeyde genel kültür bilgisine sahip olur ve bu ilişkilendirmeyi alanına uyarlayabilir.
8 63234 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık problemlere bireysel veya grup olarak çözüm önerileri getirebilir.
9 63235 Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek seviyede yabancı dil bilgisine sahip olur.
10 63236 Matematik öğretiminde Bilgi ve İletişim Teknolojilerini ve öğrencinin gereksinim duyduğu öğrenim materyallerini etkin şekilde kullanabilme becerisine sahiptir.
11 63237 Alanı ile ilgili konularda görüş ve düşüncelerini, doğru ve etkili bir biçimde, yazılı ve sözlü aktarır.
12 63238 Atatürk İlke ve İnkılâpları ışığında çağdaş dünyanın gereksinimlerine ayak uydurarak kendini geliştir; demokrasi ve insan haklarına saygı duyar; milli, ahlaki ve kültürel değerlere sahip olur.
13 63239 Türk Eğitim Sisteminin yapısı, sorunları ve tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur.
14 63240 Yaşamboyu öğrenme felsefesini benimser, toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler geliştirebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 4 3 4 3 5 4 4 4 4 4 5
2 3 4 4 3 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5
3 5 4 4 4 3 3 4 4 4 2 4 3 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek