Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
IMÖ210 Gk Seçmeli I (Yaratıcı Drama) 927003 2 4 5

Dersin Amacı

Yaratıcı Drama Dersinin Amacı: Yaratıcı düşünme becerisinin gelişimini sağlama Eleştirel düşünme becerisi kazandırma Sosyal gelişim ve birlikte çalışma yeteneği kazandırma Kendine güven duyma, teşvik ve karar verme becerilerini kazandırma Dil ve iletişim becerilerini geliştirme Bireylerin hayal gücünü, hislerini ve düşüncelerini geliştirme Yaratıcı Dramanın matematik eğitimindeki kullanımı Yaratıcı Drama etkinliklerin planlanması ve uygulanması Matematik eğitiminde yaratıcı drama planlarının değerlendirilmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Esen Ersoy

Ön Koşul Dersleri

Matematiğin Temelleri II ve Matematik Eğitiminde Bilişim ve Teknoloji derslerini alıp başarılı olmak

Önerilen Diğer Hususlar

Yaratıcı drama, bir öğretim yöntemidir. Öğretim yöntemine, öğrencide oluşturmak istediğimiz davranış değişikliğini hangi yolla, ne gibi materyaller kullanarak kazandıracağımız önemlidir. Öğretim sürecinde önemli olan öğrenciyi edilgin bir dinleyici durumundan kurtararak, onu bedeni ve duyu organları ile harekete geçirebilmek, konuları canlandırarak yaşanır duruma getirerek, aktif olarak öğrenme sürecine kattığımız zaman yaratıcı drama yöntemi bu süreçte uygun bir yöntem olarak düşünülebilir.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Adıgüzel, H. Ö. (2005). Süreçsel Drama Tiyatro Sporu ve Drama’da Zaman. Ankara: Naturel Yayıncılık 2. Öztürk, A. (Editör). (2007). İlköğretimde Drama. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 1765. Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 915. 3. Üstündağ,T. (2009). Yaratıcı Drama Öğretmenimin Günlüğü. 9. Baskı. Pegem Yayınevi. Ankara. 4. Akyol Köksal, A. (2003). Drama ve Dramanın Önemi. (http://www.tebd.gazi.edu.tr/arsiv/2003_cilt1/sayi_2/179-192.PDF ). 5. Ümit, A. Masal Masal İçinde. 3. Baskı. İstanbul 6. Charles, C.M. (2000). Öğretmenler için Piaget İlkeleri. (Çev: G. Ülgen,). Ankara: Pegem A Yayıncılık 7. Çağlar, D. (1999). Yaratıcı Çocuklar ve Yaratıcılığın Geliştirilmesi. Çağdaş Eğitim Dergisi, Cilt 1, Sayı 9, s.1624-1633. 8. Ataman, M. (2011). Yaratıcı Yazma İçin Yaratıcı Drama. Pegem Yayıncılık

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yaratıcı Dramada temel kavramlar Yaratıcı Dramada amaç ve özellikler Yaratıcı Drama ve öğrenme ortamları Yaratıcı Dramada öğrenme ve öğretme süreci Yaratıcı Dramada program geliştirme Yaratıcı Dramada ders planları Yaratıcı Dramada teknikler Yaratıcı Drama ve matematik eğitimi Matematik eğitiminde dramatik etkinliklerin planlanması Matematik eğitiminde dramatik ders planlarının hazırlanması Matematik eğitiminde dramatik ders planlarının uygulanması Matematik eğitiminde dramatik etkinliklerin değerlendirilmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 25 25
2 Final Sınavı 1 100 100

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yaratıcı Dramada temel kavramlar
2 Yaratıcı Dramada amaç ve özellikler
3 Yaratıcı Drama ve öğrenme ortamları
4 Yaratıcı Dramada öğrenme ve öğretme süreci
5 Yaratıcı Dramada program geliştirme
6 Yaratıcı Dramada ders planları
7 Yaratıcı Dramada teknikler
8 Yaratıcı Drama ve matematik eğitimi
9 Matematik eğitiminde dramatik etkinliklerin planlanması
10 Arasınav
11 Matematik eğitiminde dramatik ders planlarının hazırlanması
12 Matematik eğitiminde dramatik etkinliklerin uygulanması
13 Matematik eğitiminde dramatik etkinliklerin değerlendirilmesi
14 Matematik eğitiminde dramatik etkinliklerin tartışılması
15 Matematik eğitiminde dramatik etkinliklerin tartışılması
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1203827 Yaratıcı düşünme becerisinin gelişimi sağlama
2 1178449 Sosyal gelişim ve birlikte çalışma yeteneği kazandırma
3 1184738 Eleştirel düşünme becerisi kazandırma
4 1189112 Kendine güven duyma, teşvik ve karar verme becerilerini kazandırma

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63227 Matematikteki temel kavramlarla ilgili yeterli bilgi birikimine sahiptir.
2 63228 Alanı ile ilgili öğretim programları, çağdaş öğretim yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
3 63229 Psikolojik ve pedagojik çerçevede, öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
4 63230 İlköğretim ikinci kademedeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerine uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
5 63231 Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliği değerlendirme bilgisine sahip olur, bilimsel bilginin üretimi ile ilgili süreçleri bilir, uygular ve paylaşır.
6 63232 Alanının tarihsel gelişimini ve dayandığı felsefi temelleri bilir, karşılaştırabilir ve yorumlayabilir.
7 63233 Alanında disiplinler arası ilişkiler kurabilecek düzeyde genel kültür bilgisine sahip olur ve bu ilişkilendirmeyi alanına uyarlayabilir.
8 63234 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık problemlere bireysel veya grup olarak çözüm önerileri getirebilir.
9 63235 Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek seviyede yabancı dil bilgisine sahip olur.
10 63236 Matematik öğretiminde Bilgi ve İletişim Teknolojilerini ve öğrencinin gereksinim duyduğu öğrenim materyallerini etkin şekilde kullanabilme becerisine sahiptir.
11 63237 Alanı ile ilgili konularda görüş ve düşüncelerini, doğru ve etkili bir biçimde, yazılı ve sözlü aktarır.
12 63238 Atatürk İlke ve İnkılâpları ışığında çağdaş dünyanın gereksinimlerine ayak uydurarak kendini geliştir; demokrasi ve insan haklarına saygı duyar; milli, ahlaki ve kültürel değerlere sahip olur.
13 63239 Türk Eğitim Sisteminin yapısı, sorunları ve tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur.
14 63240 Yaşamboyu öğrenme felsefesini benimser, toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler geliştirebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3
2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4
3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4
4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek