Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
IMÖ311 Özel Öğretim Yöntemleri-I 927001 3 5 6

Dersin Amacı

Özel öğretim yöntemleri ile ilgili konuların kavratılması ve öğretim yöntemlerini uygulama ve değerlendirme

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Ali Eraslan

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Senemoğlu, N. (1997). Gelişim öğrenme ve öğretim: Kuramdan uygulamaya. Ankara: Gazi Demirel Ö.(1993): Genel Öğretim Yöntemleri. Ankara: USEM Yayınları Saban, A. (2000). Öğrenme ve öğretme sureci: Yeni teori ve yaklaşımlar. Ankara: Nobel Fidan, N. (1986). Okulda öğrenme ve öğretme. Ankara: Alkım Kazancı, O. (1989). Eğitim psikolojisi: Kuram ve ilkelerden uygulamaya. Ankara: Kazancı Karaağaçlı M. (2005): Öğretimde Yöntemler ve Yaklaşımlar. Ankara: Pelikan

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Özel Öğretim Yöntemleri- I dersi öğretmen adaylarının öğretim, yöntem ve teknik ve stratejilerini ?Matematik dersinde nasıl kullanabilecekleri konusunda bilgi ve beceri kazanmalarını sağlamak, bilimsel ve teknolojik alandaki gelişmelerden Matematik Öğretimi derslerinde nasıl yararlanabileceklerini öğrenmelerini sağlamak. Matematik Öğretimi derslerinde kullanabilecekleri örnek etkinlikler ve uygulamalar ve hazırlama becerilerini geliştirmeyi sağlamak amaçlarını taşımaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60 60
1 Ara Sınav 1 40 1
4 Quiz 2 20 1
6 Uygulama/Pratik 1 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 5 70
8 Rehberli Problem Çözümü 10 3 30
54 Ev Ödevi 9 5 45

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Alana özgü temel kavramlar
2 Alana özgü temel kavramlar
3 Alanın Anayasa ve Milli Eğitim Temel Yasası’ndaki yasal dayanakları
4 Alanın Anayasa ve Milli Eğitim Temel Yasası’ndaki yasal dayanakları
5 Alan öğretiminin genel amaçları, kullanılan yöntem ve teknikler
6 Alan öğretiminin genel amaçları, kullanılan yöntem ve teknikler
7 Genel öğretim yöntemlerinin konu alanı öğretimine uygulanması
8 Konu alanındaki ders kitaplarının eleştirisel bir açıyla incelenmesi ve özel öğretim yöntem ve stratejileri ile ilişkilendirilmesi
9 ARASINAV
10 Konu alanındaki ders kitaplarının eleştirisel bir açıyla incelenmesi ve özel öğretim yöntem ve stratejileri ile ilişkilendirilmesi
11 İlgili öğretim programının incelenmesi
12 İlgili öğretim programının incelenmesi
13 Öğretimin değerlendirilmesi
14 Öğretimin değerlendirilmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1126749 matematik öğrenme ve öğretme ile ilgili temel kavramları bilecek.
2 1195861 genel öğretim yöntem ve tekniklerini matematik konu alanına uygulayacak.
3 1195958 matematiğe özel öğretim yöntem ve teknikleri açıklar, bunlarla ilgili uygulamaları yapacak.
4 1196075 matematikte farklı konuların (sayılar, kesirler, geometri) öğretimine yönelik önerilerde bulunacak.
5 1196180 konu alanındaki ders kitaplarını eleştirel bir bakış açısı ile inceleyecek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63227 Matematikteki temel kavramlarla ilgili yeterli bilgi birikimine sahiptir.
2 63228 Alanı ile ilgili öğretim programları, çağdaş öğretim yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
3 63229 Psikolojik ve pedagojik çerçevede, öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
4 63230 İlköğretim ikinci kademedeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerine uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
5 63231 Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliği değerlendirme bilgisine sahip olur, bilimsel bilginin üretimi ile ilgili süreçleri bilir, uygular ve paylaşır.
6 63232 Alanının tarihsel gelişimini ve dayandığı felsefi temelleri bilir, karşılaştırabilir ve yorumlayabilir.
7 63233 Alanında disiplinler arası ilişkiler kurabilecek düzeyde genel kültür bilgisine sahip olur ve bu ilişkilendirmeyi alanına uyarlayabilir.
8 63234 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık problemlere bireysel veya grup olarak çözüm önerileri getirebilir.
9 63235 Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek seviyede yabancı dil bilgisine sahip olur.
10 63236 Matematik öğretiminde Bilgi ve İletişim Teknolojilerini ve öğrencinin gereksinim duyduğu öğrenim materyallerini etkin şekilde kullanabilme becerisine sahiptir.
11 63237 Alanı ile ilgili konularda görüş ve düşüncelerini, doğru ve etkili bir biçimde, yazılı ve sözlü aktarır.
12 63238 Atatürk İlke ve İnkılâpları ışığında çağdaş dünyanın gereksinimlerine ayak uydurarak kendini geliştir; demokrasi ve insan haklarına saygı duyar; milli, ahlaki ve kültürel değerlere sahip olur.
13 63239 Türk Eğitim Sisteminin yapısı, sorunları ve tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur.
14 63240 Yaşamboyu öğrenme felsefesini benimser, toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler geliştirebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 5 4 4 3 5 4 4 4 5 5 3
2 3 4 5 5 4 5 4 4 4 3 3 3 3 4
3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 5 5 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 4 4
5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek