Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
IMÖ309 Mb Seçmeli I (İlköğretim Programlarında Çağdaş Yaklaşımlar) 927003 3 5 3

Dersin Amacı

İlköğretim programlarında uygulanan öğrenme ve öğretme yaklaşımlarını kavrama, bu yaklaşımlarla ilgili konu alanı uygulamaları yapabilme ve ilköğretim programını yaklaşımlar ışığında değerlendirme

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Rezan Yılmaz

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Olkun, S. ve Uçar, Z.T. 2006; İlköğretimde matematik öğretimine çağdaş yaklaşımlar, Ekinoks yayınları, Ankara Baykul, Y. 2009; İlköğretimde matematik öğretimi, Pegem akademi yayınları, Ankara Altun, M. 2010; İlköğretim ikinci kademe matematik öğretimi, Alfa Aktüel yayınları, Bursa. Pesen, C. 2008; Matematik Öğretimi, Pegem-sempati yayınları, Ankara

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Veri toplama araçlarının tasarımı ve geliştirilmesi, araştırma, geçerlik ve güvenirliklerinin test edilmesi. Araştırma konusunun belirlenmesi, araştırma projesinin planlanması, verilerin toplanması, düzenlenmesi, tablolaştırılması ve gösterimi, araştırma projesinin rapora dönüştürülmesi ve sunumu

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 0 0 1
2 Final Sınavı 0 0 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 14 2 28
54 Ev Ödevi 3 5 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Eğitim, öğretim ve öğrenme ile ilgili bazı temel kavramlar
2 Skemp ve öğrenmede içsel motivasyonun önemi
3 Gestalt ve sezgisel öğrenme yaklaşımı
4 Bruner ve buluş yoluyla öğrenme yaklaşımı
5 Ausubel ve sunuş yoluyla öğrenim yaklaşımı
6 Hans Freudenthal ve gerçekçi matematik eğitimi
7 Piaget ve yapısalcı öğrenme yaklaşımı
8 Glaser ve temel öğrenme yaklaşımı
9 Bloom ve tam öğrenme yaklaşımı
10 ARASINAV
11 Gagne ve davranışçı öğrenme yaklaşımı
12 Vygotsky ve içselleştirme
13 Çoklu zeka, işbirliğine ve araştırmaya dayalı öğrenme yaklaşımları
14 Etkinliklere dayalı ve tümevarım ve tümdengelim yaklaşımları
15 Dönem sonu sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
40586 1166914 Bu yaklaşımlarla ilgili konu alanı uygulamaları yapabilecek
40587 1157443 Öğrenci ilköğretim programlarında uygulanan öğrenme ve öğretme yaklaşımlarını kavrayabilecek
40588 1159823 İlköğretim programını yaklaşımlar ışığında değerlendirebilecek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63227 Matematikteki temel kavramlarla ilgili yeterli bilgi birikimine sahiptir.
2 63228 Alanı ile ilgili öğretim programları, çağdaş öğretim yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
3 63229 Psikolojik ve pedagojik çerçevede, öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
4 63230 İlköğretim ikinci kademedeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerine uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
5 63231 Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliği değerlendirme bilgisine sahip olur, bilimsel bilginin üretimi ile ilgili süreçleri bilir, uygular ve paylaşır.
6 63232 Alanının tarihsel gelişimini ve dayandığı felsefi temelleri bilir, karşılaştırabilir ve yorumlayabilir.
7 63233 Alanında disiplinler arası ilişkiler kurabilecek düzeyde genel kültür bilgisine sahip olur ve bu ilişkilendirmeyi alanına uyarlayabilir.
8 63234 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık problemlere bireysel veya grup olarak çözüm önerileri getirebilir.
9 63235 Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek seviyede yabancı dil bilgisine sahip olur.
10 63236 Matematik öğretiminde Bilgi ve İletişim Teknolojilerini ve öğrencinin gereksinim duyduğu öğrenim materyallerini etkin şekilde kullanabilme becerisine sahiptir.
11 63237 Alanı ile ilgili konularda görüş ve düşüncelerini, doğru ve etkili bir biçimde, yazılı ve sözlü aktarır.
12 63238 Atatürk İlke ve İnkılâpları ışığında çağdaş dünyanın gereksinimlerine ayak uydurarak kendini geliştir; demokrasi ve insan haklarına saygı duyar; milli, ahlaki ve kültürel değerlere sahip olur.
13 63239 Türk Eğitim Sisteminin yapısı, sorunları ve tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur.
14 63240 Yaşamboyu öğrenme felsefesini benimser, toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler geliştirebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
40586 4 3 4 1 2 2 3 2 1 2 2 4 3
40587 3 3 4 5 3 4 4 3 1 2 5 3 3 5
40588 5 5 1 3 4 3 3 3 2 1 5 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek