Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
IMÖ308 Özel Öğretim Yöntemleri II 927001 3 6 5

Dersin Amacı

Öğretmenlerden, tüm öğrencilerini akademik başarının en üst standartlarına getirmeleri istenir. Fakat bu öğretmenlerin öğretim repertuarını arttırmaksızın elde edilemez. Uygulanan hiç bir spesifik(özel) strateji tüm öğrenciler için başarılı olmadığı için müfredat programını uygulamak, öğretim uygulamaları ve değerlendirmelerinin üstesinden gelmek için öğretmenlerin farklı metotlara veya stratejilere ihtiyacı vardır. Bu yüzden, bu dersin amacı farklı öğretim metotlarını öğrenmek, bunları matematik alanında uygulamak ve bu uygulamayı uygun değerlendirme metotlarıyla ölçmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Esen Ersoy

Ön Koşul Dersleri

--

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı (TTKB) (2005). İlköğretim matematik dersi öğretim programı ve kılavuzu 6-8: Ankara: MEB. • Baykul, Y. (2005). İlköğretimde Matematik programı 6-8. Ankara: Pegem yayıncılık. • Altun, M. (2004). İlköğretim 6-8: Matematik Öğretimi. Bursa: Alfa yayıncılık. • Hacisalihoglu, H.H., Mirasyedioglu, S. ve Akpınar, A. (2004). İlköğretim 6-8: Matematik Öğretimi. Ankara: Asil yayın • Alkan, H. ve Altun, M. (1998). Matematik Öğretimi. Eskişehir: Anadolu üniv. yayınları • Olkun, S. ve Toluk, Z. (2003). İlköğretimde Etkinlik Temelli Matematik Öğretimi. Ankara: Ani yayıncılık • Joyce, B., Weil, M., & Calhoun, E. (2000). Models of Teaching. Boston: Allyn and Bacon • Konuyla ilgili diğer tüm yazılı, görsel ve elektronik kaynaklar

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Problem ve problem çözme nedir? Problem çözmenin önemi, problemlerin sınıflandırılması, problem çözme öğretiminin amaçları ve problem çözme süreci; dört işlem problemlerinin çözümünün öğretimi, sıra dışı problemleri çözme stratejileri. Doğal sayılar ve doğal sayılarda işlemler, kesirler ve öğretimi, ölçüler ve öğretimi, veri işleme, geometri öğretimi. Proje Tabanlı Öğrenme. Ders planı hazırlama, sunma ve değerlendirme.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
6 Uygulama/Pratik 1 20 1
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 5 70
6 Uygulama/Pratik 10 3 30
8 Rehberli Problem Çözümü 2 5 10
54 Ev Ödevi 3 5 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 John Dewey ve Köy Enstitüsü Sistemi (Amaç, program, gelişim ve eleştiriler)
2 Yeni ilköğretim Matematik Programının tanıtılması ve değerlendirilmesi
3 Matematik öğretimini etkileyen psikolojik, pedagojik (öğretimde teknolojinin etkisi) ve sosyolojik etmenler
4 Öğrenme Alanları ve Matematik öğretim yöntemlerinin sınıflandırılması
5 Düz anlatım Yöntemi--Tanımlar yardımıyla öğretim
6 Buluş yoluyla öğrenme--Senaryo ile öğretim --Oyunlarla öğretimi
7 Analizle öğretim--Gösterip yaptırma ile öğretim
8 ARA SINAV
9 Kurallar yardımıyla öğretim--Deneysel etkinliklerle öğretim
10 Grup Sunumları (1 ve 2 gruplar )
11 Grup Sunumları (3 ve 4 gruplar )
12 Grup Sunumları (5 ve 6 gruplar )
13 Grup Sunumları (7 ve 8 gruplar )
14 Dönem sonu değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1196406 grafik materyalleri hazırlayacak ve kullanabilecek.
2 1196469 matematiğe yönelik bilgisayar destekli öğretim materyalleri geliştirebilecek ve kullanabilecek.
3 1196559 alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilecek ve kullanabilecek.
4 1196609 özel öğretim yöntemlerini kullanarak örnek bir ders planlayabilecek ve sunabilecek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63227 Matematikteki temel kavramlarla ilgili yeterli bilgi birikimine sahiptir.
2 63228 Alanı ile ilgili öğretim programları, çağdaş öğretim yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
3 63229 Psikolojik ve pedagojik çerçevede, öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
4 63230 İlköğretim ikinci kademedeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerine uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
5 63231 Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliği değerlendirme bilgisine sahip olur, bilimsel bilginin üretimi ile ilgili süreçleri bilir, uygular ve paylaşır.
6 63232 Alanının tarihsel gelişimini ve dayandığı felsefi temelleri bilir, karşılaştırabilir ve yorumlayabilir.
7 63233 Alanında disiplinler arası ilişkiler kurabilecek düzeyde genel kültür bilgisine sahip olur ve bu ilişkilendirmeyi alanına uyarlayabilir.
8 63234 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık problemlere bireysel veya grup olarak çözüm önerileri getirebilir.
9 63235 Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek seviyede yabancı dil bilgisine sahip olur.
10 63236 Matematik öğretiminde Bilgi ve İletişim Teknolojilerini ve öğrencinin gereksinim duyduğu öğrenim materyallerini etkin şekilde kullanabilme becerisine sahiptir.
11 63237 Alanı ile ilgili konularda görüş ve düşüncelerini, doğru ve etkili bir biçimde, yazılı ve sözlü aktarır.
12 63238 Atatürk İlke ve İnkılâpları ışığında çağdaş dünyanın gereksinimlerine ayak uydurarak kendini geliştir; demokrasi ve insan haklarına saygı duyar; milli, ahlaki ve kültürel değerlere sahip olur.
13 63239 Türk Eğitim Sisteminin yapısı, sorunları ve tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur.
14 63240 Yaşamboyu öğrenme felsefesini benimser, toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler geliştirebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4
2 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5
3 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4
4 3 3 5 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek