Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
IMÖ405 Matematik Tarihi 927001 4 7 6

Dersin Amacı

M. Ö. 50 000 yıllarından itibaren matematiğn tarihsel gelişimini vermek.Öğrencilerin Çin ve Babil matematiğinden başlayarak matematiğin tarihsel gelişimi hakkında fikir sahibi olmaları, günlük ihtiyaçlardan doğan matematiğin tarihsel gelişim içerisinde nasıl formal bir yapı kazandığını farketmeleri, doğu ve batı matematiğini birbirinden ayıran özelliklere vurgu yapılarak matematiğin çok kültürlü yapısını kavramaları, bugün kullanmış olduğumuz matematiksel kavramların kökenlerine ilişkin bir bakış kazanmaları amaçlanmıştır. Ayrıca, matematik tarihinin matematik öğretimi için sahip olduğu potansiyelin öğrenciler tarafından fark edilmesi ve matematiğin bugünkü medeniyetimizin gelişmesinde sahip olduğu rolü fark etmeleri amaçlanmıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör.Nurettin DEMİROĞLU

Ön Koşul Dersleri

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Matematiğin Tarihi, R. Mankiewich Matematik Tarihi, M. Boll

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Matematik tarihinin matematik eğitimindeki yeri, günlük ihtiyaçlardan doğan matematik, Eski Yunan Matematiği, Thales ve Pythagoras sonrası gelişmeler, İskenderiye Okulu: Euclid ve Archimedes, MS. 8-15. Asır İslam Dünyası Matematikçileri, Doğudan Yükselen Işık, Çağdaş matematiğin doğuşu

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 5 70
29 Bireysel Çalışma 9 5 45
54 Ev Ödevi 6 5 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Baslangiçtan M.Ö. 6. yüzyila kadar matematik tarihi
2 Baslangiçtan M.Ö. 6. yüzyila kadar matematik tarihi
3 M. Ö. 6. yy’dan M. S. 6. yy’a kadar uzanan Yunan matematigi dönemi.
4 M. Ö. 6. yy’dan M. S. 6. yy’a kadar uzanan Yunan matematigi dönemi.
5 M.S. 6. yy’dan 17. yy’in sonlanna kadar olan dönem
6 M.S. 6. yy’dan 17. yy’in sonlanna kadar olan dönem
7 1700-1900 yillan arasini kapsar ve ‘Klasik Matematik Dönemi’
8 1700-1900 yillan arasini kapsar ve ‘Klasik Matematik Dönemi’
9 Ara Sınav
10 1700-1900 yillan arasini kapsar ve ‘Klasik Matematik Dönemi’
11 1700-1900 yillan arasini kapsar ve ‘Klasik Matematik Dönemi’
12 1900’lü yillarin basindan günümüze uzanan, ‘Modern Matematik Dönemi’
13 1900’lü yillarin basindan günümüze uzanan, ‘Modern Matematik Dönemi’
14 1900’lü yillarin basindan günümüze uzanan, ‘Modern Matematik Dönemi’

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1144405 önemli matematiksel kavramların tarihsel gelişimini açıklayacak
2 1119216 matematiğin çok kültürlü yapısını kavrayacak.
3 1196709 bugünkü medeniyetimizin gelişmesinde matematiğin oynadığı rolü açıklayacak.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63227 Matematikteki temel kavramlarla ilgili yeterli bilgi birikimine sahiptir.
2 63228 Alanı ile ilgili öğretim programları, çağdaş öğretim yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
3 63229 Psikolojik ve pedagojik çerçevede, öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
4 63230 İlköğretim ikinci kademedeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerine uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
5 63231 Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliği değerlendirme bilgisine sahip olur, bilimsel bilginin üretimi ile ilgili süreçleri bilir, uygular ve paylaşır.
6 63232 Alanının tarihsel gelişimini ve dayandığı felsefi temelleri bilir, karşılaştırabilir ve yorumlayabilir.
7 63233 Alanında disiplinler arası ilişkiler kurabilecek düzeyde genel kültür bilgisine sahip olur ve bu ilişkilendirmeyi alanına uyarlayabilir.
8 63234 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık problemlere bireysel veya grup olarak çözüm önerileri getirebilir.
9 63235 Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek seviyede yabancı dil bilgisine sahip olur.
10 63236 Matematik öğretiminde Bilgi ve İletişim Teknolojilerini ve öğrencinin gereksinim duyduğu öğrenim materyallerini etkin şekilde kullanabilme becerisine sahiptir.
11 63237 Alanı ile ilgili konularda görüş ve düşüncelerini, doğru ve etkili bir biçimde, yazılı ve sözlü aktarır.
12 63238 Atatürk İlke ve İnkılâpları ışığında çağdaş dünyanın gereksinimlerine ayak uydurarak kendini geliştir; demokrasi ve insan haklarına saygı duyar; milli, ahlaki ve kültürel değerlere sahip olur.
13 63239 Türk Eğitim Sisteminin yapısı, sorunları ve tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur.
14 63240 Yaşamboyu öğrenme felsefesini benimser, toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler geliştirebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4
2 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 4
3 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek