Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
IMÖ409 Türk Eğitim Tarihi 927001 4 7 3

Dersin Amacı

Geçmişten günümüze kadar Türk devletleri ve toplumlarında eğitimin tarihsel gelişimi üzerinde durularak modern Türkiye’nin kuruluşunda eğitimin rolünü, eğitim reformlarları ve önemli eğitimcilerin görüşleri ele alınacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi Pelin İSKENDER KILIÇ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Akyüz Yahya (2019) ,Türk Eğitim Tarihi, Ankara. Arıbaş Sebahattin, (2008), Türk Eğitim Tarihi, İstanbul.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Türk eğitim tarihinin kapsamına giren, geçmişten günümüze uzanan süreç içinde incelenen eğitim ve öğretim ile ilgili bilgiler yer alır. Eğitim ve öğretimle ilgili kavramların açıklanması, örneklendirilerek anlaşılmasının sağlanması, gerçekleştirilen eğitim uygulamalarının kavranması, dönemler arası benzerlik ve farklılıkların nedenlerinin açıklanması, yorumlanması, bazı olgu, kavram, kurum, kuruluş ve anlayışların zaman içinde değişimi gibi konular Türk eğitim tarihinin kapsamına girer.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 8 4 32

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Eski Türk devletlerinde eğitim.
2 Türklerin İslamiyeti kabulü ve medreseler.
3 Selçuklularda Eğitim.
4 Osmanlı Devletinde ilk ve orta öğretim kurumları (1299-1776).
5 Enderun Mektebi.
6 Osmanlı Devletinde eğitimde medreseler.
7 Osmanlı Eğitim Sisteminde Yenileşme Hareketleri (1776-1839).
8 Tanzimat Dönemi Eğitim sistemindeki gelişmeler.
9 Ara sınav
10 I. Meşrutiyet ve II. Abdülhamid Dönemi Eğitim Sistemi.
11 II. Meşrutiyet Dönemi ve eğitim alanında yapılan yenilikler.
12 Milli Mücadele Dönemi'nde eğitim alanında yapılan çalışmalar.
13 Atatürk'ün Türk eğitim tarihindeki yeri ve Türkiye Cumhuriyetinde eğitimde yapılan yenilikler.
14 Dünden bugüne Türkiye’de öğretmen yetiştirme politikaları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1141550 Geçmiş eğitim sistemleriyle günümüz eğitim sistemini karşılaştırır.
2 1137131 Türk Eğitim tarihinde öne çıkan eğitimcileri ve onların eğitim görüşlerini kavrar.
3 1126990 İlköğretim ve orta öğretimdeki gelişmeleri değerlendirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63227 Matematikteki temel kavramlarla ilgili yeterli bilgi birikimine sahiptir.
2 63228 Alanı ile ilgili öğretim programları, çağdaş öğretim yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
3 63229 Psikolojik ve pedagojik çerçevede, öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
4 63230 İlköğretim ikinci kademedeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerine uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
5 63231 Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliği değerlendirme bilgisine sahip olur, bilimsel bilginin üretimi ile ilgili süreçleri bilir, uygular ve paylaşır.
6 63232 Alanının tarihsel gelişimini ve dayandığı felsefi temelleri bilir, karşılaştırabilir ve yorumlayabilir.
7 63233 Alanında disiplinler arası ilişkiler kurabilecek düzeyde genel kültür bilgisine sahip olur ve bu ilişkilendirmeyi alanına uyarlayabilir.
8 63234 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık problemlere bireysel veya grup olarak çözüm önerileri getirebilir.
9 63235 Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek seviyede yabancı dil bilgisine sahip olur.
10 63236 Matematik öğretiminde Bilgi ve İletişim Teknolojilerini ve öğrencinin gereksinim duyduğu öğrenim materyallerini etkin şekilde kullanabilme becerisine sahiptir.
11 63237 Alanı ile ilgili konularda görüş ve düşüncelerini, doğru ve etkili bir biçimde, yazılı ve sözlü aktarır.
12 63238 Atatürk İlke ve İnkılâpları ışığında çağdaş dünyanın gereksinimlerine ayak uydurarak kendini geliştir; demokrasi ve insan haklarına saygı duyar; milli, ahlaki ve kültürel değerlere sahip olur.
13 63239 Türk Eğitim Sisteminin yapısı, sorunları ve tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur.
14 63240 Yaşamboyu öğrenme felsefesini benimser, toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler geliştirebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 4 4 5 5 4 5 3 4 5 5 5 5
2 3 5 4 4 5 5 5 4 3 4 5 5 5 5
3 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek