Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
IMÖ401 A Seçmeli II (Matematik Öğretiminde Modelleme) 927003 4 7 3

Dersin Amacı

Her üç yılda bir yapılan PISA (2000, 2003, 2006) çalışmalarının sonuçlarına paralel olarak bir çok ülkede araştırmacılar okullarında yetişen öğrencilerin okul dışındaki hayatlarında ve ilerideki mesleki yaşamlarında karşılaştıkları gerçek hayat problemlerini çözme noktasında ne kadar hazırlıklı olduklarını sorgulamaya başlamışlardır. Bunun sonucunda araştırmacılar başarı için okulun ötesinde yeni bir takim anlayış ve yetenekleri vurgulamaya başlamışlardır mesela inşa etme, açıklama, manipüle etme, sonuç hakkında tahmin yürütme, çok basamaklı ve çok bileşenli problemlerle çalışabilme yeteneği gibi. Matematik gerçek dünya olaylarına ve problemlerine modelleme yoluyla çözüm üreten sistematik bir düşünme yoludur. Gerçeği matematiksel bir dille ifade etmeye yardım eden bu işlem ve düşünce şekline matematiksel modelleme denir. Bu noktada öğrencilerimizi yetiştiren öğretmenlerin günlük derslerinde matematiksel modellemeleri başarılı bir biçimde kullanabilmeleri için sahip olmaları gereken bilgi ve becerilerin kazanılmasını sağlamak bu dersin amacını oluşturmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.doç.dr. Ali Eraslan

Ön Koşul Dersleri

--

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.) Lege, J., Bell, R., Davis, M., & Nite, S. (2002). Mathemtical models with applications. Newyork: Comap Inc. 2.) Blum, W., Galbraith, P.L., Henn, H.W., & Niss, M. (2007). Modelling and applications in mathematics education. Newyork: Springer. 3.) Lesh, R., & Doerr, H.M. (2003). Beyond constructivism: Models and modeling perspectives on mathematics problem solving, learning, and teaching. London: Lawrence

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Modeller ve model kullanımı, süslemeler, simetriler, örüntüler ve modeller arasındaki ilişki, tekrar, döngü ve benzeşim, düzlemde modeller, üç boyutlu uzayda modeller, mekanik modeller, ispatlarda modellerin kullanımı, çoklu temsil ve modeller arasındaki ilişki.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
1 Ara Sınav 1 40 1
4 Quiz 2 40 1
6 Uygulama/Pratik 1 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 10 2 20
54 Ev Ödevi 3 3 9

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yeni programda ve matematik öğrenmede modellemenin rolü
2 Model, Modelleme, ve Matematiksel modelleme
3 İlköğretim matematik öğretiminde(1-5) matematiksel modelleme
4 Matematik modelleme olarak aritmetik işlemler
5 İlköğretim matematik öğretiminde(6-8) matematiksel modelleme
6 Matematiksel modellemede teknoloji kullanımı
7 Ara sınav
8 PISA da modelleme ve uygulamalar
9 Modelleme ve ispat
10 Problem çözme ve modelleme
11 Olasılık ve modelleme
12 İstatistik ve modelleme
13 Modelleme pedagojisi
14 Modellemede ölçme ve değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1162876 Gerçek dünya olaylarına ve problemlerine modelleme yoluyla çözüm üretir
2 1198725 Gerçeği matematiksel bir dille ifade eder
3 1198848 Bir problemi matematiksel notasyonlara ve gösterimlere çevirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63227 Matematikteki temel kavramlarla ilgili yeterli bilgi birikimine sahiptir.
2 63228 Alanı ile ilgili öğretim programları, çağdaş öğretim yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
3 63229 Psikolojik ve pedagojik çerçevede, öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
4 63230 İlköğretim ikinci kademedeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerine uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
5 63231 Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliği değerlendirme bilgisine sahip olur, bilimsel bilginin üretimi ile ilgili süreçleri bilir, uygular ve paylaşır.
6 63232 Alanının tarihsel gelişimini ve dayandığı felsefi temelleri bilir, karşılaştırabilir ve yorumlayabilir.
7 63233 Alanında disiplinler arası ilişkiler kurabilecek düzeyde genel kültür bilgisine sahip olur ve bu ilişkilendirmeyi alanına uyarlayabilir.
8 63234 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık problemlere bireysel veya grup olarak çözüm önerileri getirebilir.
9 63235 Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek seviyede yabancı dil bilgisine sahip olur.
10 63236 Matematik öğretiminde Bilgi ve İletişim Teknolojilerini ve öğrencinin gereksinim duyduğu öğrenim materyallerini etkin şekilde kullanabilme becerisine sahiptir.
11 63237 Alanı ile ilgili konularda görüş ve düşüncelerini, doğru ve etkili bir biçimde, yazılı ve sözlü aktarır.
12 63238 Atatürk İlke ve İnkılâpları ışığında çağdaş dünyanın gereksinimlerine ayak uydurarak kendini geliştir; demokrasi ve insan haklarına saygı duyar; milli, ahlaki ve kültürel değerlere sahip olur.
13 63239 Türk Eğitim Sisteminin yapısı, sorunları ve tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur.
14 63240 Yaşamboyu öğrenme felsefesini benimser, toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler geliştirebilir.