Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
IMÖ402 Matematik Felsefesi 927001 4 8 9

Dersin Amacı

Matematik eğitiminde bir araştırma yapabilmek için gerekli felsefi ve kuramsal temellerin oluşturulmasını sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr.Üyesi Zuhal Ünan

Ön Koşul Dersleri

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Matematik Felsefesi- Stephen F. Barker [1]Matematiksel Düşünme - Cemal Yıldırım [2]Bilim Felsefesi - Cemal Yıldırım [3] Matematik prensipleri ve Felsefe – Kemal Taneri

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Matematiğin ontolojisi ve epistemolojisi, sayılar, kümeler, fonksiyonlar v. b matematiksel kavramlar ile önerme ve matematiksel ifadelerin anlamları. Matematiğin temelleri, yöntemleri ve matematiğin doğasına ilişkin felsefi problemler. Matematikte nesnellik ve gerçek dünyaya uygulanabilirlik. Frege, Russel, Hilbert, Brouwer, ve Gödel gibi matematik felsefesi öncülerinin çalışmaları. Matematik felsefesinde temel kuramlar: Mantıkçılık (Logisicm) , Biçimcilik (Formalism) , Yapısalcılık (Structuralism) ve Sezgicilik (Intuitionism)

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 5 70
8 Rehberli Problem Çözümü 40 2 80
29 Bireysel Çalışma 14 5 70

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Matematik nedir
2 Matematiğin doğası
3 Matematiğin ontolojisi ve epistemolojisi
4 Matematiksel ifadelerin anlamları
5 Matematiğin bir disiplin olarak tarihi gelişimi ve bunun eğitime yansımaları
6 Matematik eğitiminde amaçlar
7 Matematik eğitiminde çağdaş eğilimler, problemler ve araştırmalar
8 Matematiğin tanımıyla öğretimi arasındaki ilişki ve bunun kuramsal temelleri
9 arasınav
10 Eğitim felsefesi açısından milli eğitim matematik programı
11 Matematik eğitimine felsefe okullarının etkileri
12 Matematiksel bilginin objektifliği, felsefi okulların matematik felsefesine etkileri
13 Matematik felsefesinde temel kuramlar
14 Matematik felsefesinin matematik eğitimine etkisi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1133016 matematiğin ontolojisi ve epistemolojisini anlayabilecek
2 1196785 matematiğin temelleri anlayabilecek
3 1196833 matematikte nesnellik ve gerçek dünyaya uygulanabilirliği anlayabilecek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63227 Matematikteki temel kavramlarla ilgili yeterli bilgi birikimine sahiptir.
2 63228 Alanı ile ilgili öğretim programları, çağdaş öğretim yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
3 63229 Psikolojik ve pedagojik çerçevede, öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
4 63230 İlköğretim ikinci kademedeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerine uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
5 63231 Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliği değerlendirme bilgisine sahip olur, bilimsel bilginin üretimi ile ilgili süreçleri bilir, uygular ve paylaşır.
6 63232 Alanının tarihsel gelişimini ve dayandığı felsefi temelleri bilir, karşılaştırabilir ve yorumlayabilir.
7 63233 Alanında disiplinler arası ilişkiler kurabilecek düzeyde genel kültür bilgisine sahip olur ve bu ilişkilendirmeyi alanına uyarlayabilir.
8 63234 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık problemlere bireysel veya grup olarak çözüm önerileri getirebilir.
9 63235 Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek seviyede yabancı dil bilgisine sahip olur.
10 63236 Matematik öğretiminde Bilgi ve İletişim Teknolojilerini ve öğrencinin gereksinim duyduğu öğrenim materyallerini etkin şekilde kullanabilme becerisine sahiptir.
11 63237 Alanı ile ilgili konularda görüş ve düşüncelerini, doğru ve etkili bir biçimde, yazılı ve sözlü aktarır.
12 63238 Atatürk İlke ve İnkılâpları ışığında çağdaş dünyanın gereksinimlerine ayak uydurarak kendini geliştir; demokrasi ve insan haklarına saygı duyar; milli, ahlaki ve kültürel değerlere sahip olur.
13 63239 Türk Eğitim Sisteminin yapısı, sorunları ve tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur.
14 63240 Yaşamboyu öğrenme felsefesini benimser, toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler geliştirebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5 2 4 2 5 5 3 1 1 2 2 2 2 5
2 5 2 2 3 5 5 4 3 2 3 3 4 1 4
3 4 3 3 3 5 5 4 2 2 5 3 2 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek