Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EGT402 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi 927001 4 8 4

Dersin Amacı

Türk Milli Eğitim Sisteminin ve onun bir alt sistemi olan okulun amaç,yapı, süreçleri hakkında bilgi sahibi olabilme

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin ASLAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Gül, İbrahim(2012). Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi. Samsun, 2. Gül, İbrahim (2010). Liderlik ve Okul Çevre İlişkileri. Samsun, Eser Ofset 3. Ada Şükrü ve diğ. (2008). Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi. Ankara: Pegem Akademi 4. Ağaoğlu, Esmahan (2009). Türk Eğitim sistemi ve Okul Yönetimi: Ankara, Nobel Yayın Dağıtım

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Türk Eğitim Sisteminin yapısı, süreçleri, Eğitim yönetimi kuramları, Okulun hizmet alanları, okul-çevre ilişkileri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 2 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
54 Ev Ödevi 11 2 22

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Türk Milli Eğitim Sisteminin Amaçları ve Temel İlkeleri 1. T.E.S. AMAÇ VE TEMEL İLKELERİ.ppt
2 Eğitimle İlgili Yasal Düzenlemeler 2. EĞİTİM İLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER.pptx
3 MEB Teşkilat Şemasının İncelenmesi 3. TEŞKİLAT ŞEMALARI.pptx
4 Örgüt ve Yönetim Kuramları 4. ÖRGÜT VE YÖNETİM KURAMLARI.ppt
5 Okul Örgütü ve Yönetim 5. OKUL ÖRGÜTÜ VE YÖNETİMİ.ppt
6 Okul Yönetiminde Liderlik 6. OKUL YÖNETİMİNDE LİDERLİK.ppt
7 Yönetim Süreçleri 7.. YÖNETİM SÜREÇLERİ.ppt
8 Personel Hizmetlerinin Yönetimi 8. PERSONEL HİZMETLERİNİN YÖNETİMİ.ppt
9 Ara Sınav
10 Öğrenci Hizmetlerinin Yönetimi 9. ÖĞRENCİ HİZMETLERİNİN YÖNETİMİ.ppt
11 Öğretim Hizmetlerinin Yönetimi 10. ÖĞRETİM HİZMETLERİNİN YÖNETİMİ.ppt
12 Eğitim Hizmetlerinin Yönetimi 11. EĞİTİM HİZMETLERİNİN YÖNETİMİ.ppt
13 Genel Hizmetlerin Yönetimi 12. GENEL HİZMETLERİN YÖNETİMİ.ppt
14 Okul Çevre İlişkileri 13. OKUL ÇEVRE İLİŞKİLERİ.ppt

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1298568 Türk Milli Eğitim Sisteminin amaçlarını açıklar
2 1298569 Eğitimle ilgili yasaların belli başlıcalarını sayar
3 1298567 Türk Milli Eğitim Sisteminin örgüt yapısını açıklar
4 1298570 Okulun hizmet alanlarıyla ilgili önemli işleri sayar
5 1298571 Okul çevre ilişkilerinin yararlarını söyler

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63227 Matematikteki temel kavramlarla ilgili yeterli bilgi birikimine sahiptir.
2 63228 Alanı ile ilgili öğretim programları, çağdaş öğretim yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
3 63229 Psikolojik ve pedagojik çerçevede, öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
4 63230 İlköğretim ikinci kademedeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerine uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
5 63231 Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliği değerlendirme bilgisine sahip olur, bilimsel bilginin üretimi ile ilgili süreçleri bilir, uygular ve paylaşır.
6 63232 Alanının tarihsel gelişimini ve dayandığı felsefi temelleri bilir, karşılaştırabilir ve yorumlayabilir.
7 63233 Alanında disiplinler arası ilişkiler kurabilecek düzeyde genel kültür bilgisine sahip olur ve bu ilişkilendirmeyi alanına uyarlayabilir.
8 63234 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık problemlere bireysel veya grup olarak çözüm önerileri getirebilir.
9 63235 Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek seviyede yabancı dil bilgisine sahip olur.
10 63236 Matematik öğretiminde Bilgi ve İletişim Teknolojilerini ve öğrencinin gereksinim duyduğu öğrenim materyallerini etkin şekilde kullanabilme becerisine sahiptir.
11 63237 Alanı ile ilgili konularda görüş ve düşüncelerini, doğru ve etkili bir biçimde, yazılı ve sözlü aktarır.
12 63238 Atatürk İlke ve İnkılâpları ışığında çağdaş dünyanın gereksinimlerine ayak uydurarak kendini geliştir; demokrasi ve insan haklarına saygı duyar; milli, ahlaki ve kültürel değerlere sahip olur.
13 63239 Türk Eğitim Sisteminin yapısı, sorunları ve tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur.
14 63240 Yaşamboyu öğrenme felsefesini benimser, toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler geliştirebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 2 3 3 2 3 3 3 1 3 4 3 3 3 4
2 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3
3 4 4 2 4 4 3 4 3 3 3 2 4 4 3
4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 2 4 3 3
5 5 3 3 4 4 4 5 4 4 4 1 3 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek