Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
IMÖ410 Gk Seçmeli II (Probleme Dayalı Öğrenme) 927003 4 8 5

Dersin Amacı

Eğitimde öğrencilerden beklenen, isteklerini belirtebilen, problem çözebilen, kalıcı bilgi için uğraşan, kendine güvenen ve sosyal sorumluluğunu üstlenmiş bireyler olmalarıdır. Eğitim-öğretim sürecinde öğrencinin bilgiye ulaşması, bilgiyi kullanabilmesi, kendi kendine öğrenebilmesi ve en önemlisi problem çözebilmesi büyük önem taşımaktadır. Öğrencilerin, matematiksel bilgiyi yapılandırabilmeleri için matematiği anlamaları gerekir. Eğitim-öğretim uygulamalarında öğrenciye imkan tanıyan, öğrenciyi aktif kılan, öğrencinin bireysel ve fiziksel kapasitelerini kullanmasına olanak sağlayan, öğrencinin sürece aktif katılımını sağlayan öğrenme yöntemlerinden biri Probleme Dayalı Öğrenme yöntemidir. Probleme Dayalı Öğrenme yönteminin amacı, Cesaret verme, düşündürme, eleştirme ve aktif öğrenme, Öğretmen ve öğrenci arasında bilgiler ve ilgi alanlarının paylaşımı, Bilginin yansıması olarak sıralanmıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Esen Ersoy

Ön Koşul Dersleri

Özel Öğretim Yöntemleri I, Özel Öğretim Yöntemleri II derslerini almış ve devam zorunluluğunu yerine getirmiş olmak.

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Açıkgöz, K.Ü. (2007). Aktif Öğrenme. 9. Baskı. İzmir: Kaan Yılmaz Matbaası. 2. Açıkgöz, K.Ü. (2007). Etkili Öğrenme ve Öğretme. 7. Baskı. İzmir: Kaan Yılmaz Matbaası. 3. Baki, A. (2008). Kuramdan Uygulamaya Matematik Eğitimi. Harf Eğitim Yayıncılığı: 39. Akademik: 3. Ankara. 4. Baykul, Y. (2001). İlköğretimde Matematik Öğretimi. 1.-5. Sınıflar için. Ankara: 5. Baskı. Pegema Yayıncılık. 5. Bloom, B.S. (1995). İnsan Nitelikleri ve Okulda Öğrenme. (Çev. Durmuş Ali Özçelik). Milli Eğitim Basımevi. İstanbul. 6. Demirel, Ö. (2003). Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme. 5. Baskı. Ankara: Pegema Yayıncılık. 7. Senemoğlu, N. (2003). Gelişim, Öğrenme ve Öğretim. Kuramdan Uygulamaya. Ankara: 8. Baskı. Gazi Kitabevi.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Probleme Dayalı Öğrenme nedir? Probleme Dayalı Öğrenmede Senaryo Probleme Dayalı Öğrenme Sürecinde Oturumlar Probleme Dayalı Öğrenmede Öğrenci Rolleri Probleme Dayalı Öğrenmede Değerlendirme Matematik Öğretiminde Probleme Dayalı Öğrenme Matematik Öğretiminde Probleme Dayalı Öğrenme uygulamaları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 5 70
8 Rehberli Problem Çözümü 14 3 42
54 Ev Ödevi 8 1 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Probleme Dayalı Öğrenme Nedir? PDÖ1.ppt
2 Probleme Dayalı Öğrenmede Senaryo PDÖ2.doc
3 Probleme Dayalı Öğrenme Sürecinde Oturumlar PDÖ3.pptx
4 Probleme Dayalı Öğrenmede Öğrenci Rolleri PDÖ4.ppt
5 Probleme Dayalı Öğrenmede Değerlendirme PDÖ5.ppt
6 Probleme Dayalı Öğrenme ve Eğitimdeki yeri PDÖ6.ppt
7 Probleme Dayalı Öğrenme Uygulamaları PDÖ7.doc
8 Probleme Dayalı Öğrenme ve Matematik Programı PDÖ8.docx
9 ARA SINAV
10 Probleme Dayalı Öğrenmenin Matematik Öğretimine Etkileri PDÖ10.docx
11 Matematik ve probleme dayalı öğrenme PDÖ11.doc
12 probleme dayalı öğrenme ve matematik öğretimi PDÖ12.docx
13 Senaryo uygulamaları ile matematik öğretimi PDÖ oturumları.pdf
14 Senaryo uygulamaları ile matematik öğretimi PDÖ13.docx
15 FİNAL SINAVI
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1156136 Probleme Dayalı Öğrenme Probleme Dayalı Öğrenmede Senaryo
2 1158000 Probleme Dayalı Öğrenme Sürecinde Oturumlar
3 1163069 Probleme Dayalı Öğrenmede Öğrenci Rolleri
4 1176294 Probleme Dayalı Öğrenmede Değerlendirme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63227 Matematikteki temel kavramlarla ilgili yeterli bilgi birikimine sahiptir.
2 63228 Alanı ile ilgili öğretim programları, çağdaş öğretim yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
3 63229 Psikolojik ve pedagojik çerçevede, öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
4 63230 İlköğretim ikinci kademedeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerine uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
5 63231 Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliği değerlendirme bilgisine sahip olur, bilimsel bilginin üretimi ile ilgili süreçleri bilir, uygular ve paylaşır.
6 63232 Alanının tarihsel gelişimini ve dayandığı felsefi temelleri bilir, karşılaştırabilir ve yorumlayabilir.
7 63233 Alanında disiplinler arası ilişkiler kurabilecek düzeyde genel kültür bilgisine sahip olur ve bu ilişkilendirmeyi alanına uyarlayabilir.
8 63234 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık problemlere bireysel veya grup olarak çözüm önerileri getirebilir.
9 63235 Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek seviyede yabancı dil bilgisine sahip olur.
10 63236 Matematik öğretiminde Bilgi ve İletişim Teknolojilerini ve öğrencinin gereksinim duyduğu öğrenim materyallerini etkin şekilde kullanabilme becerisine sahiptir.
11 63237 Alanı ile ilgili konularda görüş ve düşüncelerini, doğru ve etkili bir biçimde, yazılı ve sözlü aktarır.
12 63238 Atatürk İlke ve İnkılâpları ışığında çağdaş dünyanın gereksinimlerine ayak uydurarak kendini geliştir; demokrasi ve insan haklarına saygı duyar; milli, ahlaki ve kültürel değerlere sahip olur.
13 63239 Türk Eğitim Sisteminin yapısı, sorunları ve tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur.
14 63240 Yaşamboyu öğrenme felsefesini benimser, toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler geliştirebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4
2 5 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5
3 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4
4 4 5 4 4 4 3 3 3 3 4 5 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek