Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
IMÖ408 Mb Seçmeli II (Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme) 927003 4 8 3

Dersin Amacı

(1) Öğretmen adaylarının mesleğe başlamadan önce ilerde kullanacağı ders kitaplarını içerik ve aktivite bakımından tanımasını sağlamak, (2) alanla ilgili ders kitaplarına ve içerdiği öğretim programına eleştirisel bir bakış ile inceleme becerisi kazandırmak ve (3) öğretmen adaylarının matematik öğretimi hakkındaki görüşlerinin sorgulanmasını ve gelişmesini sağlamak. Bu yolla yetişecek her öğretmen öğrencisi için en uygun kitabi seçme şansına sahip olacaktır. Bu inceleme kitapların biçimsel görünüm, içerik (muhteva), dil, öğrenci seviyesine uygunluk, format, çekicilik, anlamlı öğrenmeye katkısı, öğretimde kullanım kolaylığı (kullanışlılık), öğretim yöntem ve stratejileri, değerlendirme gibi unsurlarını içine alır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Ali Eraslan

Ön Koşul Dersleri

--

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Küçükahmet, L (2003). Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu: Matematik 1-8. Ankara: Nobel Yayınları. 2. Kılıç, A. ve Seven, S. (2002). Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi. Ankara: Pegem yayıncılık 3. Konuyla ilgili diğer tüm yazılı, görsel ve elektronik kaynaklar

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Bir ders kitabında olması gereken fiziksel özellikler, eğitsel tasarım özellikleri, görsel tasarım ve dil anlatım özellikleri yönünden olması gereken standartlar ile ilgili bilgiler Mevcut ders kitaplarından bazıları seçilerek aranan bu standartlara ne kadar uygun olduğu üzerindeki çalışmalar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60 60
1 Ara Sınav 1 20 1
4 Quiz 1 20 1
6 Uygulama/Pratik 1 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 10 2 20
20 Rapor Hazırlama 6 1 6
21 Rapor Sunma 5 1 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 MEB Ders Kitapları Yönetmeliği- -Milli Eğitimin Genel Amaçları ve Temel İlkeleri --Yeni İlköğretim Matematik Dersi Programı
2 Önceki programla yeni program arasındaki farklılıklar •Temel alınan yaklaşım ( felsefe/değerler, öğrenme, öğretme) •İçerik: Konular/Üniteler/Öğrenme alanları/Alt öğrenme alanlari)
3 Ders Kitaplarının Secimi, Öğretim deki Yeri ve Önemi Ders kitaplarının kullanımında dikkat edilecek hususular
4 Öğretmen kılavuz kitaplarının kullanımında dikkat edilecek hususular
5 Öğrenci çalışma kitabi ve yardımcı kitap kullanımı
6 Matematik Ders Kitaplarının incelenmesi •Biçimsel Görünüm açısından
7 İçerik (Muhteva) açısından •Öğretim Yöntem ve Stratejileri açısından •Hazırlık ve Değerlendirme açısından
8 ARA SINAV
9 Grup Sunumları (1 ve 2 gruplar)
10 Grup Sunumları (3ve 4gruplar)
11 Grup Sunumları (5 ve 6 gruplar)
12 Grup Sunumları (7ve 8gruplar)
13 Grup Sunumları (9ve 10guplar)
14 Dönem sonu değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1120492 Ders kitabının özelliklerini kavrama
2 1198915 Matematik ve geometri müfredat programını ve ders kitaplarını tanıma
3 1198991 Ders kitaplarında aranan yeterliliklerini kavrama

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63227 Matematikteki temel kavramlarla ilgili yeterli bilgi birikimine sahiptir.
2 63228 Alanı ile ilgili öğretim programları, çağdaş öğretim yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
3 63229 Psikolojik ve pedagojik çerçevede, öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
4 63230 İlköğretim ikinci kademedeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerine uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
5 63231 Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliği değerlendirme bilgisine sahip olur, bilimsel bilginin üretimi ile ilgili süreçleri bilir, uygular ve paylaşır.
6 63232 Alanının tarihsel gelişimini ve dayandığı felsefi temelleri bilir, karşılaştırabilir ve yorumlayabilir.
7 63233 Alanında disiplinler arası ilişkiler kurabilecek düzeyde genel kültür bilgisine sahip olur ve bu ilişkilendirmeyi alanına uyarlayabilir.
8 63234 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık problemlere bireysel veya grup olarak çözüm önerileri getirebilir.
9 63235 Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek seviyede yabancı dil bilgisine sahip olur.
10 63236 Matematik öğretiminde Bilgi ve İletişim Teknolojilerini ve öğrencinin gereksinim duyduğu öğrenim materyallerini etkin şekilde kullanabilme becerisine sahiptir.
11 63237 Alanı ile ilgili konularda görüş ve düşüncelerini, doğru ve etkili bir biçimde, yazılı ve sözlü aktarır.
12 63238 Atatürk İlke ve İnkılâpları ışığında çağdaş dünyanın gereksinimlerine ayak uydurarak kendini geliştir; demokrasi ve insan haklarına saygı duyar; milli, ahlaki ve kültürel değerlere sahip olur.
13 63239 Türk Eğitim Sisteminin yapısı, sorunları ve tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur.
14 63240 Yaşamboyu öğrenme felsefesini benimser, toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler geliştirebilir.