Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İNÖ101 Bağlamsal Dil Bilgisi-I 927001 1 1 4

Dersin Amacı

Öğrencilerin İngilizcenin yapısına dair ileri düzeyde bilgiler edinmesi amaçlanır. Ayrıca dil öğretiminde dilin yapısal özelliklerinden faydalanarak öğretimin daha verimli bir hale getirilmesi ve dilin yapısal özelliklerinin farkında olması sağlanarak bu özelliklerin bireyin öğrenim sürecinde daha bilinçli yer alması hedeflenir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğrt. Görv. Ayşegül Kuş/ Öğrt. Görv. Ahmet Demirci

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Oxford Practice Grammar (Advanced)/ My Grammar Lab. (Advaned)

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ders öğretmen adaylarının İngilizcenin yapısına dair ileri düzeyde bilgi sahibi olmalarını sağlayacak konuları içermektedir. Öğreniciler için belirlenen bu konular onların dilin yapısal özelliklerini görmelerini ve farkında olmalarını sağlayan içerikte olacaktır

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 30 30
2 Final Sınavı 1 35 35
54 Ev Ödevi 7 5 35

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 the review of tenses
2 Modals (past and present)
3 Pasiive voice
4 Reported speech
5 Noun clauses
6 Ing- to inf.
7 Relative clauses
8 Adverbial clauses
9 Participle clauses
10 ara sınav
11 Prepositions
12 Adverbs and adjectives
13 Negatives and question forms
14 Phrasal verbs
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1516277 Öğrencielrin İnglizcenin yapısal özellikelrşine dair ileri düzyede bilgiler edinmesi
2 1516278 Öğrencilerin İnglizcenin yapsıal özellikelrine ilişkin farkındalık geliştirmesi
3 1516279 Öğrencielrin öğretim süreci içerisine aktif olarak katılmaları
4 1516280 Öğretmen adayı olan öğrencilerin öğretmen olduklarında bu farkındalık ile İngkizcenin dil yapısını nasıl öğreteceklerine dair öngörü sahibi olmaları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71180 Çağdaş dil öğrenme kuram ve uygulamalarını göz önüne alarak, İngilizce öğretimine uygun planlama yapabilmek
2 71181 Farklı amaçlar ve farklı dil yeterlik düzeylerindeki öğrenciler için, dil öğretiminin gerektirdiği, güvenli, olumlu ve güdüleyici öğrenme ortamlarını düzenleyebilmek
3 71182 Düzenlenmiş dil öğrenme ortamının gerektirdiği uygun yöntem, teknik ve stratejileri seçip kullanabilmek
4 71183 Düzenlenmiş İngilizce öğretim sürecine uygun araç, gereç ve materyali seçmek, uyarlamak veya geliştirebilmek
5 71184 Dil öğreniminin niteliğini artırmak için, bilgi iletişim teknolojilerini, ilgili bilgisayar yazılımlarını ve Internet kaynaklarını kullanabilmek
6 71185 Sesbilimi, biçimbilgisini, anlambilimi, sözdizimini ve edimbilimi, öğrencilerin İngilizcede temel dil becerilerini ve iletişim yeterliklerini geliştirmek için kullanabilmek
7 71186 İngilizceyi doğru, anlaşılır bir şekilde kullanmalarını sağlayabilmek için, öğrencilerin dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirebilmek
8 71187 Öğrencilere İngilizce iletişim becerisi kazandırmak ve iletişimsel yeterliklerini geliştirmek için, onlara anlamlı etkileşim fırsatları sunmak, çok ve çeşitli şekillerde dile maruz kalmalarını sağlamak ve öğrencilere model olabilmek
9 71188 Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, performansa dayalı ölçme araçları da dâhil olmak üzere, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanabilmek
10 71189 Öğrencilerin dil gelişimlerini belirlemeye yönelik ölçme sonuçlarını yorumlamak, öğrencilere geri bildirim sağlayabilmek ve ölçme değerlendirme sonuçlarını uygulamalarına yansıtabilmek
11 71190 .Öğrencilerin dil becerilerinin geliştirilmesinde ailelerle işbirliği yapabilmek
12 71191 Etkili bir rehberlik hizmeti sunabilmek için temel etik kuralları ve mesleğin sınırlılıklarını ve yasal konuları bilir ve bu konudaki gelişmeleri takip eder
13 71192 Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak
14 71193 .Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
15 71194 Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
16 71195 Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4
2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 3 4 4 4
3 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 3 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek