Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İNÖ109 Etkili İletişim 927001 1 1 2

Dersin Amacı

Bu dersin amacı iletişim biliminin temel kavramları kaynak, kanal, alıcı, ileti ile iletişim türleri konusunda öğrencileri bilgilendirmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Okt. Emin Öktem

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Eğitimde Etkili İletişim: Akif Ergin, Anı Yayıncılık Kişilerarası İlişkiler ve Etkili İletişim: Alim Kaya, Pegem Akademi Etkili İletişim ve Beden Dili: Recep Tayfun, Nobel Yayın

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
10 Tartışma 6 2 12
11 Soru-Yanıt 6 3 18
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 3 2 6
34 Okuma 4 2 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İletişim kavramı; İletişim Modeli
2 İletişim Türleri
3 Simgesel Düşünme; Dil Düşünce İlişkisi
4 Dilin Temel Özellikleri; İletişimin düşünsel ve kültürel boyutu; Toplumsal ve Kültürel süreçler
5 İletişimin Bireysel vr toplumsal işlevleri
6 Sözlü İletişim
7 Dillerin Kökeni ve Değişmesi
8 Dil Toplum ilişkisi
9 Arasınav
10 Yazılı İletişim
11 Sözsüz İletişim
12 Mekan dili, Renklerin Dili
13 Eğitim ortamında iletşim
14 İleti ile ilgili sorunlar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
6907 1136342 İletişim modellerini günlük yaşamdaki iletişim süreçleri ile açıklayabilir
16570 1150337 Dil ile düşünme arasıdaki ilişkiyi kuarbilir
16592 1123162 İletişim sürecinin temel kavramlarını bilir,
28759 1122729 İletişim olgusunun insanlık tarihi boyunca geçirdiği değişimleri bilir
31041 1142433 İletişim sürecinde yer alan toplumsal ve kültürel olguları açıklayabilir, İletişim türlerini tanır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63411 Çağdaş dil öğrenme kuram ve uygulamalarını göz önüne alarak, İngilizce öğretimine uygun planlama yapabilmek
2 63412 Farklı amaçlar ve farklı dil yeterlik düzeylerindeki öğrenciler için, dil öğretiminin gerektirdiği, güvenli, olumlu ve güdüleyici öğrenme ortamlarını düzenleyebilmek
3 63413 Düzenlenmiş dil öğrenme ortamının gerektirdiği uygun yöntem, teknik ve stratejileri seçip kullanabilmek
4 63414 Düzenlenmiş İngilizce öğretim sürecine uygun araç, gereç ve materyali seçmek, uyarlamak veya geliştirebilmek
5 63415 Dil öğreniminin niteliğini artırmak için, bilgi iletişim teknolojilerini, ilgili bilgisayar yazılımlarını ve Internet kaynaklarını kullanabilmek
6 63416 Sesbilimi, biçimbilgisini, anlambilimi, sözdizimini ve edimbilimi, öğrencilerin İngilizcede temel dil becerilerini ve iletişim yeterliklerini geliştirmek için kullanabilmek
7 63417 İngilizceyi doğru, anlaşılır bir şekilde kullanmalarını sağlayabilmek için, öğrencilerin dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirebilmek
8 63418 Öğrencilere İngilizce iletişim becerisi kazandırmak ve iletişimsel yeterliklerini geliştirmek için, onlara anlamlı etkileşim fırsatları sunmak, çok ve çeşitli şekillerde dile maruz kalmalarını sağlamak ve öğrencilere model olabilmek
9 63419 Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, performansa dayalı ölçme araçları da dâhil olmak üzere, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanabilmek
10 63420 Öğrencilerin dil gelişimlerini belirlemeye yönelik ölçme sonuçlarını yorumlamak, öğrencilere geri bildirim sağlayabilmek ve ölçme değerlendirme sonuçlarını uygulamalarına yansıtabilmek
11 63421 .Öğrencilerin dil becerilerinin geliştirilmesinde ailelerle işbirliği yapabilmek
12 63422 Etkili bir rehberlik hizmeti sunabilmek için temel etik kuralları ve mesleğin sınırlılıklarını ve yasal konuları bilir ve bu konudaki gelişmeleri takip eder
13 63423 Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak
14 63424 .Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
15 63425 Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
16 63426 Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
6907 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 5
16570 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 3 4 4
16592 4 4 3 4 5 5 3 4 4 3 3 5 4 4 4 4
28759 4 4 3 4 3 5 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4
31041 4 3 4 4 4 3 5 5 5 5 4 4 4 4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek