Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EGT101 Eğitim Bilimine Giriş 927001 1 1 5

Dersin Amacı

Öğretmenlik mesleği ile ilgili temel kavramları bilebilme ve öğretmenlik mesleğine karşı olumlu tutum geliştirebilme.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ASLAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Eğitim Bilimine Giriş (Ed. Doç.Dr. Kasım Kıroğlu-Doç.Dr. Cevat ELMA, 6. Basım, 2017, Pegem Yayınları, Ankara) Altuntaş, S.,Yılmaz, N.,Gül,i. ve diğ (2010).(ed.Z.Cofoğlu,)Eğitim Bilimine Giriş, (2. baskı)Grafiker Yayıncılık:Ankara Özdemir, S ve Yalın, H.İ.(1999). Öğretmenlik Mesleğine Giriş, (2. baskı),Nobel Yayın ve Dağıtım Erden, M.(2005). Öğretmenlik Mesleğine Giriş:İstanbul, Alkım Yayınları Büyükkaragöz ve diğ:(1998). Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Konya Mikro Basım Yayım ve Dağıtım Başaran, İ,E (1978). Eğitim Bilimine Giriş, (1. Baskı):Ankara

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Öğretmenlik mesleği ile ilgili temel kavramlar, Eğitimin temelleri, Türk Eğitim Sisteminin Örgüt yapısı, Öğretmenlik mesleği

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 2 28
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel Kavramlar
2 Eğitimin Tarihi Temelleri
3 Eğitimin felsefi temelleri
4 Eğitimin sosyal temelleri
5 Eğitimin psikolojik temelleri
6 Eğitimin hukuksal temelleri
7 Türk Milli Eğitim Sisteminin Yapısı ve Özellikleri
8 Eğitimin Ekonomik temelleri
9 Eğitimin Politik Temelleri
10 ara sınav
11 Eğitimde biliminde araştırma yöntemleri
12 Öğretmenlik mesleği
13 21. yüzyılda eğitim bilimlerinde yönelimlerinde
14 Eğitimde alternatif yaklaşımlar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1387521 Eğitim ile ilgili temel kavramları açıklayabilir
2 1380787 Eğitimin felsefi, psikolojik, sosyal, ekonomik, politik ve hukuksal temellerini açıklayabilir.
3 1383705 Öğretmenlik mesleğinin özelliklerini açıklayabilir
4 1387003 Türk milli eğitim sisteminin yapısı ve özelliklerini tartışabilir.
5 1412804 Eğitimde alternatif bakış açılarını karşılaştırırı

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71180 Çağdaş dil öğrenme kuram ve uygulamalarını göz önüne alarak, İngilizce öğretimine uygun planlama yapabilmek
2 71181 Farklı amaçlar ve farklı dil yeterlik düzeylerindeki öğrenciler için, dil öğretiminin gerektirdiği, güvenli, olumlu ve güdüleyici öğrenme ortamlarını düzenleyebilmek
3 71182 Düzenlenmiş dil öğrenme ortamının gerektirdiği uygun yöntem, teknik ve stratejileri seçip kullanabilmek
4 71183 Düzenlenmiş İngilizce öğretim sürecine uygun araç, gereç ve materyali seçmek, uyarlamak veya geliştirebilmek
5 71184 Dil öğreniminin niteliğini artırmak için, bilgi iletişim teknolojilerini, ilgili bilgisayar yazılımlarını ve Internet kaynaklarını kullanabilmek
6 71185 Sesbilimi, biçimbilgisini, anlambilimi, sözdizimini ve edimbilimi, öğrencilerin İngilizcede temel dil becerilerini ve iletişim yeterliklerini geliştirmek için kullanabilmek
7 71186 İngilizceyi doğru, anlaşılır bir şekilde kullanmalarını sağlayabilmek için, öğrencilerin dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirebilmek
8 71187 Öğrencilere İngilizce iletişim becerisi kazandırmak ve iletişimsel yeterliklerini geliştirmek için, onlara anlamlı etkileşim fırsatları sunmak, çok ve çeşitli şekillerde dile maruz kalmalarını sağlamak ve öğrencilere model olabilmek
9 71188 Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, performansa dayalı ölçme araçları da dâhil olmak üzere, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanabilmek
10 71189 Öğrencilerin dil gelişimlerini belirlemeye yönelik ölçme sonuçlarını yorumlamak, öğrencilere geri bildirim sağlayabilmek ve ölçme değerlendirme sonuçlarını uygulamalarına yansıtabilmek
11 71190 .Öğrencilerin dil becerilerinin geliştirilmesinde ailelerle işbirliği yapabilmek
12 71191 Etkili bir rehberlik hizmeti sunabilmek için temel etik kuralları ve mesleğin sınırlılıklarını ve yasal konuları bilir ve bu konudaki gelişmeleri takip eder
13 71192 Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak
14 71193 .Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
15 71194 Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
16 71195 Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 5 4 5 3 5 4 5 3 5 4 5 3 5
2 4 5 3 5 4 5 3 5 4 5 2 3 5 4 3 5
3 4 5 4 3 5 4 5 3 5 4 5 2 3 5 5 3
4 5 4 2 3 5 4 5 3 5 4 5 2 3 5 4 5
5 2 5 4 5 2 3 5 4 5 2 3 5 4 5 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek