Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İNÖ108 Sözlü İletişim Becerileri-II 927001 1 2 4

Dersin Amacı

bu dersin amacı dört temel beceriden biri olan iletişim becerilerinin geliştirilmesine yönelik olarak öğrencilerin tartışma, bireysel sunum ve etkileşime dayanan bir takım etkinlikler içine sokularak dili etkin bir şekilde kullanmalarını sağlayarak kendilerini ifade etme becerilerini geliştirmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Okt. Joseph Robert COLE

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Academic Listening Encounters- Life in the Society. Cambridge University Press.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Sözlü iletişim becerileri dersi öğeencilerin çeşitli konular çerçevesinde analitik ve sentetik düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik olarak güncel, ve sosyal konuları içermektedir. Bu konuların yanısıra, öğrencilerin ilgilerini çekebilecek konulara da dersn içeriğinde yer verilmektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 12 12
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 The Current Political Issues of Turkiye
2 The Global Historic Events.
3 Belonging to a Group Marriage, Family and the Home
4 The Power of the Group
5 Media and Society
6 Mass Media Today
7 The Influence of Media
8 Ara Sınav
9 Breaking the Rules, Crime and Criminals
10 Controlling Crime
11 Changing Societies
12 Cultural Change
13 Global Issues

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1520718 Bu dersin sonunda öğrenciler; 1-Tartışma, bireysel sunum ve etkileşime dayanan etkinlikler ile iletişim odaklı konuşabilecekler
2 1520721 2- Resmi ve resmi olmayan bağlamlarda iletişim yetilerini gelişterecekler
3 1520720 3- Bilgi verici ve ikna edici sunumlar yapabilecekler
4 1520722 4- Tonlama ve vurgu gibi konuşma dili özelliklerini öğrenecekler
5 1520717 5- Tepegöz, poster ve powerpoint sunumu gibi görsel ve işitsel araçların kullanımını öğreneceklerdir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71180 Çağdaş dil öğrenme kuram ve uygulamalarını göz önüne alarak, İngilizce öğretimine uygun planlama yapabilmek
2 71181 Farklı amaçlar ve farklı dil yeterlik düzeylerindeki öğrenciler için, dil öğretiminin gerektirdiği, güvenli, olumlu ve güdüleyici öğrenme ortamlarını düzenleyebilmek
3 71182 Düzenlenmiş dil öğrenme ortamının gerektirdiği uygun yöntem, teknik ve stratejileri seçip kullanabilmek
4 71183 Düzenlenmiş İngilizce öğretim sürecine uygun araç, gereç ve materyali seçmek, uyarlamak veya geliştirebilmek
5 71184 Dil öğreniminin niteliğini artırmak için, bilgi iletişim teknolojilerini, ilgili bilgisayar yazılımlarını ve Internet kaynaklarını kullanabilmek
6 71185 Sesbilimi, biçimbilgisini, anlambilimi, sözdizimini ve edimbilimi, öğrencilerin İngilizcede temel dil becerilerini ve iletişim yeterliklerini geliştirmek için kullanabilmek
7 71186 İngilizceyi doğru, anlaşılır bir şekilde kullanmalarını sağlayabilmek için, öğrencilerin dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirebilmek
8 71187 Öğrencilere İngilizce iletişim becerisi kazandırmak ve iletişimsel yeterliklerini geliştirmek için, onlara anlamlı etkileşim fırsatları sunmak, çok ve çeşitli şekillerde dile maruz kalmalarını sağlamak ve öğrencilere model olabilmek
9 71188 Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, performansa dayalı ölçme araçları da dâhil olmak üzere, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanabilmek
10 71189 Öğrencilerin dil gelişimlerini belirlemeye yönelik ölçme sonuçlarını yorumlamak, öğrencilere geri bildirim sağlayabilmek ve ölçme değerlendirme sonuçlarını uygulamalarına yansıtabilmek
11 71190 .Öğrencilerin dil becerilerinin geliştirilmesinde ailelerle işbirliği yapabilmek
12 71191 Etkili bir rehberlik hizmeti sunabilmek için temel etik kuralları ve mesleğin sınırlılıklarını ve yasal konuları bilir ve bu konudaki gelişmeleri takip eder
13 71192 Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak
14 71193 .Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
15 71194 Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
16 71195 Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 2 3 2 4 2
2 2 5 4 1 2 5 4 1 4 5 2 3 2 5 4 2
3 5 2 4 2 1 4 2 5 4 2 3 2 5 4 2 3
4 2 5 4 2 3 2 5 4 2 3 2 5 4 2 3 4
5 2 5 4 2 5 4 2 2 5 4 4 4 5 2 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek